37

Werkelijk 2017 vs begroting 2017 in dzd € Begroting 2017-> Afwijkende baten Verhoging personele bekostiging 2,26% Correctie gewichtenleerlingen okt-14 Hogere groeibekostiging Verhoging prestatiebox naar €170 per leerling Hogere bijdrage SWV, arrangementen Hogere overige rijksbijdrage Lagere baten ViaNova Niet-begrote private gelden Totale Baten -331 345 -146 177 56 52 14 -45 70 523 Afwijkende lasten Minder inzet personeel, gem 4,9 fte. Mutatie personele voorziening langdurig zieken (€158) en jubilea (€25) Hogere overige personele lasten: inhuur €46, nascholing €80, arbo €16 Afschrijvingen door hogere en vroege investeringen Huisvestigingslasten, voornamelijk kosten klein onderhoud Overschrijding leermiddelen Niet begrote private gelden Overige hogere instellingslaten Totale lasten 283 -173 -165 -27 -37 -82 -70 -27 -298 Afwijking fianciële baten en lasten 1 Resultaat Werkelijk 2017-> -104 38 | Atlant Basisonderwijs

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication