38

Kengetallen Onderstaand de opsomming van de kengetallen over 2017 en in meerjarenperspectief. In 2017 is de solvabiliteit toegenomen vanwege het positieve resultaat. De liquiditeit is meer dan voldoende. In het algemeen is de financiële situatie van Atlant Basisonderwijs zeer gezond te noemen. Met de begroting 2018 en 2019 wordt bewust ingeteerd op de reserves. Financiële kengetallen Solvabiliteit ((EV+VZ)/TV) Liquiditeit (current ratio) Rentabiliteit Weerstandsvermogen Huisvestingsratio Signalering Inspectie < 30% < 0,75 3-jarig < 0% < 0,05 > 10% 2016 85% 3,5 2,2% 43% 8% 2017 83% 3,3 -0,8% 40% 8% 2018 84% 3,0 -1,5% 38% 8% 2019 86% 3,5 -0,3% 38% 8% 2020 87% 3,8 -0,1% 37% 8% 2021 89% 4,7 0,9% 38% 8% Balans De totale balanspositie is ten opzichte van 2016 gestegen met € 0,3 mln naar een bedrag van € 7,5 mln. Aan de actiefzijde van de balans vallen de volgende zaken op. De materiële vaste activa zijn gestegen naar een bedrag van bijna € 2,4 mln. Dit komt omdat de Atlant de trend van de afgelopen jaren qua investeringen heeft doorgezet, Atlant investeert meer dan dat het afschrijft (€ 595k versus € 439k). De verwachting is dat dit patroon de komende jaren doorzet, doordat er de komende jaren blijvend wordt geïnvesteerd in de scholen van de Atlant Basisonderwijs. De financiële vaste activa, effecten en liquide middelen zijn als geheel gestegen met bijna € 100k. Eind 2016 was de totaaleindstand van deze drie gezamenlijk ruim € 3,9 mln. Eind 2017 was dit gezamenlijk ruim € 4,0 mln. De vordering op het Ministerie van OCW komt door het betaalritme vanuit het ministerie. Aan de passiefzijde van de balans zijn de reserves gestegen met het resultaat 2017. De reserves eind 2017 zijn in totaal ruim € 5,6 mln. Dit is boven de intern benodigde vastgestelde minimale reserves. De voorzieningen zijn gestegen naar € 627k. Deze voorzieningen bestaan uit de voorziening gebouwenonderhoud van € 365k en de voorziening langdurig zieken van €261k . De overige posten zijn voornamelijk overlopende posten die in 2017 weglopen. In de overlopende posten zitten de aanspraken vakantiegeld van ruim € 0,3 mln. Jaarverslag | 2017 | 39

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication