8

Zaken met een behoorlijk politieke of maatschappelijke impact: We hebben omgeving als essentieel element meegenomen bij het maken van het strategisch beleid. Scholen zijn deel van een buurt en wijk. Tegelijk wordt de wereld van kinderen groter. Personeelstekort: Er zal de komende jaren een groeiend te kort aan leerkrachten zijn. Het is een blijvende uitdaging om mensen de vinden, waarbij de verwachting is dat we in de toekomst niet alle openstaande vacatures ook daadwerkelijk kunnen invullen. Acties/stakingen: Als noodkreet voor de onderwaardering van het beroep hebben leerkrachten op diverse momenten gestaakt. Het effect daarvan lijkt een positief effect te hebben op een nieuwgevormde CAO in 2018. Ook hebben de acties geleid tot een maatschappelijke discussie. Gemeentelijke verkiezingen: In de afgelopen jaren is de portefeuille Onderwijs geruime tijd door dezelfde politieke partij beheerst. De samenwerking m.n. op het gebied van huisvesting kan beter, we hopen op een andere verdeling in de nieuwe gemeenteraad. AVG: We verwerken als school/schoolbestuur uiteraard persoonsgegevens van onze leerlingen of medewerkers. We hebben nog heel wat stappen (beleidsmatig en uitvoerend/praktisch) te doen voor wij voldoen aan de AVG. Vluchtelingenstroom. Elke gemeente , gemeenschap heeft de plicht vluchtelingen in zijn/haar gemeenschap op te nemen. In de gemeente Velsen worden statushouders in verschillend wijken gehuisvest. Voor drie Atlant scholen is dat in panden in de buurt van de school. Educatief partnerschap: De driehoek ouders, kind en school is een belangrijk. Bij wetenschap en technologie wordt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven steeds belangrijker. Het ondersteunen van de emotionele ontwikkeling van kinderen vanuit o.a. MVO zorgt voor verbinding tussen onderwijs, sport en bedrijfsleven. Wet Werk en Zekerheid: Daar waar druk staat op de bedrijfsvoering is flexibiliseren noodzakelijk. De WWZ wil de rechtspositie van de flexwerkers versterken en door de aanpassing van het ontslagrecht tijdelijk personeel eerder uitzicht geven op een vaste baan. Beide zaken zijn belangrijk maar slecht te verenigen binnen het onderwijs. Deze wet zal in deze vorm de onderwijskwaliteit zeker schade. Financiële sector: Het is goed om als organisatie een bepaalde reserve te hebben. De financiële sector is de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan wat gevolgen heeft voor het beheer van de reserve. Decentralisatie. Het decentraliseren vanuit de overheid naar andere rechtspersonen zorgt voor beleidsvrijheid maar ook voor het overdragen van risico’s. Onderwijs: Was de koers opbrengstgericht werken m.n. op de gebieden taal en rekenen nu is het gesprek onderwijs 2032 met meer aandacht voor brede onderwijskwaliteit o.a. gebaseerd op de 21e eeuw vaardigheden. Jaarverslag | 2017 | 9

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication