14

BIJDRAGE AAN LANDELIJKE BELEIDSONTWIKKELING Allereerst draait het bij de CVP Wzd natuurlijk om het ondersteunen van de individuele cliënt, die geconfronteerd wordt met onvrijwillige zorg. Daar hebben we de afgelopen drie jaar veel ervaring mee opgedaan. Deze ervaringskennis blijkt waardevol te zijn bij beleidsvorming. In 2022 hebben de CVP Wzd-aanbieders deze praktijkkennis op diverse plaatsen gedeeld voor het ontwikkelen van landelijk beleid. MONITOR IMPLEMENTATIE WZD In opdracht van VWS heeft PWC een monitor van de implementatie van de Wzd ontwikkeld. De CVP Wzd-aanbieders hebben hiervoor data aangeleverd en hebben deelgenomen aan de duidingssessies waarin het verhaal achter de cijfers en tekst wordt besproken. SAMENLOOP FUNCTIES In opdracht van VWS is onderzoek uitgevoerd naar de samenloop van het vertrouwenswerk en klachtenopvang. Er zijn namelijk diverse wettelijke verankerde functies die zich op dit gebied begeven. De CVP Wzd-aanbieders hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Uiteindelijk is het rapport naar de Eerste- en Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat er geen grote knelpunten zijn. De minister constateert dat de meeste aandachtspunten door de veldpartijen kunnen worden opgepakt. Dit doen wij door bijvoorbeeld uitwisselingsmomenten met overige beroepsgroepen te organiseren en waar nodig tot nadere afspraken te komen voor de samenwerking. WETSEVALUATIE WZD EN WVGGZ In 2022 is het tweede deel van de eerste wetsevaluatie van de Wzd en Wvggz uitgebracht. Ook hier hebben de CVP Wzd-aanbieders een intensieve bijdrage aangeleverd. In de wetsevaluatie zijn aandachtspunten opgenomen ten aanzien van de bekendheid met en informatie over de CVP Wzd. Het tekort aan middelen en de ongelijke rechtspositie is hierin meegenomen. In het eerste deel van de wetsevaluatie is er al een aanbeveling gedaan om in de Wzd de toegang via locatiebezoeken door de CVP Wzd te borgen. Op 6 december 2022 hebben de cliëntenorganisaties, de LF en de CVP Wzdaanbieders een gesprek gehad met minister Helder. Hierin is uitgebreid stilgestaan wat vanuit cliëntenperspectief belangrijk is. Er is volop gesproken 14

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication