13

4.4 Luchtkwaliteitsonderzoeken 2020 – Immissies Voor de omgeving belangrijker dan wat er uit de schoorsteen komt (emissie), is wat er zich daarvan ter hoogte van de naastgelegen woningen in de lucht bevindt (immissie). De Duurzame Energie Installaties zijn niet de enige bronnen die een bijdrage hebben op de totale immissie bij deze naastgelegen woningen. Denk bij andere bronnen aan immissies van de industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens (met gasketels/houtkachels etc). Om na te gaan in welke mate onze duurzame energie installaties bijdragen aan de luchtkwaliteit in hun directe omgeving, zijn voor de twee installaties die zich bevinden nabij een woonwijk (Bio-Energie Ede aan de Geerweg en Bio-Energie Ede Noord aan de Knuttelweg) omgevings-luchtkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau Peutz. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Regeling “Beoordeling Luchtkwaliteit 2007”. Het onderzoek richt zich op de direct omringende woningen in de omgeving rondom de installaties, omdat op grotere afstand de bijdrage van de installaties tot praktisch nul gereduceerd is. In het onderzoek zijn de optredende concentraties stikstofdioxide (NOx), fijnstof (PM10/PM2,5) en zwaveldioxide (SO2) beschouwd. De immissies van deze componenten zijn bepaald aan de hand van de door SGS Nederland uitgevoerde emissiemetingen. Vervolgens is onderzoek naar de verspreiding van de genoemde componenten uitgevoerd met gevalideerde rekenprogramma’s. Voor de bepaling van de achtergrondconcentratie en emissiefactoren heeft Peutz volgens het meetprotocol gebruik gemaakt van “Generieke invoergegevens voor luchtkwaliteit”. Deze gegevens zijn verzameld en verstrekt door de Ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Conclusie Het onderzoek laat zien dat de jaargemiddelden van de diverse gemeten componenten ver onder de grenswaarden liggen. En dat de bijdrage van de Edese Duurzame Energie Installaties op het totale gemiddelde van meest nabij gelegen woningen (heel) erg klein is. Voor verderop gelegen woningen (en dus voor alle overige Edese woningen) geldt dat de bijdrage van de Duurzame Energie Installaties, op het totaal van reeds in de omgevingslucht aanwezige componenten, niet meer aanwezig is. De luchtkwaliteit van de omgeving nabij de installaties wordt, gemiddeld genomen, voornamelijk bepaald door de andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die nog gebruik maken van gasketels/ houtketels etc. Lees meer onder: www.bio-energiedevallei.nl/uitstootcijfers-2020/ 4.5 Reductie van emissies Met het aansluiten van meer woningen, instellingen en bedrijven op het slim groen warmtenet neemt de emissie van verontreinigde stoffen naar de lucht af. De lucht in de Ede wordt daarmee schoner. Om de emissie nog verder te verminderen heeft Warmtebedrijf Ede, zonder dat daar op dit moment een verplichting toe bestaat, besloten om aanvullende maatregelen te treffen in de Duurzame Energie Installaties in Ede. Deze maatregelen zullen leiden tot een emissiereductie van ten minste 25%, voor zowel NOx, SO2 als totaal stof, inclusief fijnstof, ten opzichte van de emissie van deze stoffen, zoals deze zijn gemeten in 2019 door SGS Nederland BV. Meer informatie wordt in 2021 bekend gemaakt. Warmtebedrijf Ede laat ook in 2021 emissiemetingen uitvoeren bij de Edese Duurzame Energie Installaties, door een daartoe geaccrediteerd meetbureau, om te meten of de emissies opnieuw voldoen aan de wettelijke emissienormen. Warmtebedrijf Ede doet deze rapporten volgens afspraak opnieuw toekomen aan Omgevingsdienst de Vallei. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication