0

Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede 202 Onderweg naar een klimaatneutraal Ede

Inhoudsopgave Voorwoord 1. De organisatie, visie en missie 2. Onze doelstellingen 3. Onze rol in de energietransitie 4. Onze focus op het milieu 5. De focus op onze omgeving 6. Warmtebedrijf Ede als werkgever 7. Onze visie op de toekomst

Geachte lezer, De opdracht van het klimaatverdrag dat in 2015 werd gesloten in Parijs is helder. De temperatuurstijging op aarde moeten we onder de 2 graden zien te houden, liever nog onder de 1,5 graden. Als we ons niet gezamenlijk inspannen om dit doel te bereiken wordt er een onomkeerbare keten van gebeurtenissen in gang gezet, zoals het smelten van de gletsjers. Als milieukundige leerde ik over de gevolgen al 20 jaar geleden tijdens mijn opleiding. Nu, in 2021 echter, blijken diverse gevolgen van klimaatverandering zich al veel sneller voor te doen, dan mijn docenten toen voorspelden. Dé manier om de temperatuurstijging te beperken is om door de wereldwijde CO₂-uitstoot te verminderen. Warmtenetten zoals het slimme groene warmtenet in Ede vervangen fossiele bronnen door hernieuwbare. CO₂ uit fossiele brandstoffen die in een ‘cyclus’ van miljoenen jaren zijn opgebouwd voegen netto CO₂ toe aan de atmosfeer, waar de CO₂ uit onze biogrondstoffen direct weer in de regionale korte koolstofcyclus wordt opgenomen. CO₂ neutrale groene warmte in plaats van aardgas reduceert de CO₂-uitstoot van Edese woningen en bedrijven. En we worden nog duurzamer! Het slimme groene warmtenet in Ede heeft inmiddels voldoende schaalgrootte om ook andere CO₂-neutrale duurzame bronnen aan te sluiten. Denk hierbij aan restwarmte van de Edese industrie, collectieve zonnewarmte en aardwarmte. Hier zijn we trots op. We willen lokaal de energietransitie versnellen door te dóen! Met dit duurzaamheidsverslag wil Warmtebedrijf Ede u een overzicht geven van de stand van zaken van Warmtebedrijf Ede in het jaar 2020 en u alvast een doorkijkje geven naar wat een duurzame toekomst verder brengen kan. Ik wens u veel leesplezier. Valentijn Kleijnen CEO Warmtebedrijf Ede Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 3

1 De organisatie, missie, visie Lokaal, warm en betrokken Warmtebedrijf Ede is opgericht in 2014 en gevestigd aan de Telefoonweg 34 in het centrum van Ede. Zij is de lokale en betrokken duurzame warmteleverancier van de kern Ede en een gedeelte van Bennekom. In Ede ligt nu circa 35 km slim groen warmtenet, gepositioneerd in een warmterotonde. Lokale initiatieven zoals Warmtebedrijf Ede zorgen voor lokale werkgelegenheid; door de gehele keten van de warmtelevering zijn er circa 200 fte betrokken. Zo produceren we lokale duurzame warmte voor lokale afnemers op een manier die past bij onze drie kernwaarden: lokaal, warm en betrokken. Missie Onze missie is helder: de Energietransitie versnellen door in samenwerking te werken aan een Fossielvrij Ede door woningen en bedrijven in Ede klimaatneutraal te maken. De aanleiding is de klimaatopgave waar we met z’n allen voor staan. Groene warmte dringt de CO₂-uitstoot flink terug; tot wel 90% minder CO₂-uitstoot per aangesloten huishouden ten opzichte van een aardgasgestookte CV-ketel. Visie Warmtebedrijf Ede wil, als pionier in Ede, aardgas steeds verder uitfaseren. Dit doen wij door steeds meer aansluitingen te realiseren op het slimme groene warmtenet waarop duurzame bronnen van diverse aard, gekoppeld worden in een ringleiding (warmte-rotonde). Zo stemmen wij de duurzame vraag en het duurzame warmteaanbod energie-efficiënt op elkaar af met als doelstelling hiermee een einde te maken aan de noodzaak van het gebruik van fossiele brandstoffen. De energietransitie is een enorme opgave; we kunnen niet wachten, we moeten van start. Warmtebedrijf Ede wil graag een bijdrage leveren zodat Ede op een goede duurzame haalbare en betaalbare manier deze energietransitie realiseert. De vrije keuze van onze (potentiële) klanten is een leidend principe en essentieel voor het benodigde draagvlak. En omdat we de warmtevraag zien als een lokale vraag die een lokaal antwoord verdient, is ook lokale betrokkenheid essentieel. De één na duurzaamste Het groene warmtenet in Ede is het grootste duurzaamheidsproject in de gemeente Ede en één van de grootste projecten van de provincie Gelderland op het gebied van hernieuwbare energie. Het Edese warmtenet is door Bureau CRG met een EMG-verklaring onafhankelijk getoetst, en is van de Nederlandse gecertificeerde warmtenetten bemeten het één-na-duurzaamste. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 4

Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 5

2. Onze doelstellingen In maart 2021 behaalde Warmtebedrijf Ede de, in 2015 met de Gemeente Ede, Provincie Gelderland, woningcorporatie Woonstede en Alliander ondertekende ambitie: realisatie van de eerste 20.000 aansluitingen (gemeten in woningequivalenten) op het slimme groene warmtenet Ede. Hoe we deze ambitie hebben bereikt door de jaren heen ziet u in onderstaande grafiek. Concreet betekent dit dat we in de periode 2013 tot maart 2021: • 32 bedrijven en instellingen; 7.000 woningen, waaronder 2.500 nieuwbouwwoningen en 4.500 bestaande woningen hebben aangesloten op het slimme groene warmtenet. • In het verslagjaar van de Duurzaamheidsverslag, 2020, zijn er 500 nieuwbouwwoningen en 12 bedrijven en instellingen aangesloten. Een prestatie waar we trots op zijn. Doelstelling 2021 In de samenwerkingsovereenkomst die Warmtebedrijf Ede in 2021 met de gemeente Ede wil sluiten, is een nieuwe ambitie geformuleerd: het aansluiten van nog eens 10.000 woningequivalenten voor het jaar 2023. Teruggerekend houdt dit voor 2021 de realisatie van een kleine 4.000 woningequivalenten in. Na 2023 treedt, naar verwachting, de nieuwe Warmtewet in werking. Vanaf dat moment verloopt aansluiten op een warmtenet via warmtekavels en door middel van een aanbesteding door de gemeente Ede. Samengevat is het doel voor de komende twee jaar een groei van 20.000 naar 30.000 woningequivalenten in een duurzame publiek-private samenwerking. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 6

Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 7

3. Onze rol in de energietransitie Slim Groen Warmtenet In Ede is een duurzame collectieve warmtevoorziening gerealiseerd in de vorm van een slim groen warmtenet, dat circa 20.000 woningen en bedrijven van ruimteverwarming en warm tapwater voorziet. Deze afnemers krijgen groene warmte in plaats van een cv-installatie op aardgas. Op het Edese slim groen warmtenet worden steeds meer bronnen toegevoegd. De eerste stap is een volledige fossielvrije warmtevoorziening op basis van duurzame biogrondstoffen. Vervolgens voorzien in de (nabije) toekomst aanvullend restwarmte, aardwarmte, collectieve zonnewarmte en mogelijk ook andere innovaties van de toekomst (zoals groene waterstof) samen in de basis-warmtevraag. Lokale en regionale biogrondstoffen zijn dan slechts nog nodig bij koudepieken en als duurzame back-up. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 8

Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 9

4. Onze focus op het milieu 4.1 Biogrondstoffen Voor het opwekken van duurzame energie in onze Duurzame Energie Installaties maakten we in 2020 gebruik van biogrondstoffen, bestaande uit houtachtige reststromen. Waar deze reststromen vandaan komen, aan welke duurzaamheidseisen de biogrondstoffen moet voldoen en om welke soorten reststromen het gaat, wordt in deze kaart toegelicht. Duurzaamheid en kwaliteit biogrondstoffen Voor het opwekken van groene warmte maken we gebruik van duurzame biogrondstoffen, geleverd onder NTA8080/Better Biomass Certificaat. Hiermee toont onze leverancier aan dat de biogrondstoffen afkomstig zijn uit natuurterreinen, parken en plantsoenen en bossen met een verantwoord bosbeheer. Om te borgen dat de geleverde kwaliteit van biogrondstoffen constant is, dient deze te voldoen aan de Ö-NORM M7133. Deze norm wordt in het handelsverkeer wederzijds erkend. Parallel aan de gestelde kwaliteitseis wordt elke levering van biogrondstoffen, voordat deze in de voorraadbunker wordt gestort, visueel gecontroleerd op eventuele verontreinigingen. Ook wordt het vochtgehalte van de biogrondstoffen bepaald en wordt getest of de deeltjesgrootte voldoet aan de eis. Voldoen biogrondstoffen niet, dan worden deze niet gestort en gaat de vracht retour naar de leverancier. Zo wordt ervoor gezorgd dat onze Duurzame Energie Installaties optimaal presteren met minimale impact voor het milieu. De afbeelding van de kaart aan de linkerzijde is algemeen van toepassing. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 10

Tabel Herkomst biogrondstoffen 2020: Onderstaand overzicht geeft de afstand weer tussen de oogstlocatie van de biogrondstoffen, de hoeveelheid en de afstand tot de opslaglocaties in gemeente Ede. Zo is te zien dat 28,9% van de biogrondstoffen binnen een straal van 20 kilometer afkomstig is. De herkomst en afstand van de biogrondstoffen wordt jaarlijks extern getoetst door de certificateur voor het NTA-8080 certificaat. 4.2 Het opwekken van duurzame energie Het opwekken van duurzame energie vindt plaats in de drie Duurzame Energie Installaties. Hiervoor staan zes houtgestookte ketelinstallaties opgesteld met een thermisch vermogen variërend van 3,7 tot 6,2 MW. Deze houtgestookte ketel-installaties vormen de primaire bron voor het opwekken van de warmte. Om te borgen dat te allen tijde kan worden voldaan aan de warmtevraag, is voorzien in drie backup gasgestookte CV-ketels. Bio Energie de Vallei (Dwarsweg) Samenstelling: 2 Houtketels van 6,2 en 4,0 MWth. 2 CV ketels van 6,0 MWth Bio Energie Ede (Geerweg) Samenstelling: 2 Houtketels van 3,7 MWth 1 CV ketel van 4,7 MWth Bio Energie Ede Noord (Knuttelweg) Samenstelling: 2 Houtketels van 3,7 MWth In 2020 leverde onze Duurzame Energie Installaties, door de inzet van biogrondstoffen, 325.297 GJ aan warmte, stoom en elektriciteit. Hierdoor werd maar liefst 10,28 miljoen m3 aan fossiele brandstof, zijnde aardgas, bespaard. Een gemiddeld huishouden gebruikt per jaar 1.239 m3 aardgas (bron: www.milieucentraal.nl). Door de inzet van biogrondstoffen hebben we het gebruik van aardgas door 8.295 huishoudens bespaard. Zou je deze hoeveelheid aardgas verstoken dan komt daar gemiddeld 18.500 ton CO₂ bij vrij. Door het gebruik van biogrondstof hebben dus 18.500 ton (fossiele) CO₂ uitstoot bespaard. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 11

4.3 Emissies Duurzame Energie Installaties 2020 Zonder dat hiertoe de wettelijke verplichting bestaat wordt jaarlijks de uitstoot (ofwel emissie) van de drie Edese Duurzame Energie Installaties vallend onder Bio-energie de Vallei (www.bio-energiedevallei.nl) gemeten. Deze metingen worden uitgevoerd door het onafhankelijke en geaccrediteerde meetbureau SGS Nederland. (www.sgs.nl). De uitkomst van de metingen van 2020 zijn verstrekt aan Omgevingsdienst de Vallei (OddV). De resultaten van de metingen zijn per locatie onderstaand weergegeven. Figuur 4.3: Emissies houtkachels Bio-Energie de Vallei (Dwarsweg). Vermogen ketel 1 is 4,0 MWth, vermogen van ketel 2 is 6,2 MWth. Ketels dienen te voldoen aan de emissie-eisen behorende bij het vermogen van de ketel. De grens ligt hierbij op <5,0 MWth. Figuur 4.4: Emissies houtkachels Bio-Energie Ede (Geerweg). Vermogen van beide ketels is 3,7 MWth. Beide ketels hebben dezelfde emissie-eisen. Figuur 4.5: Emissies houtkachels Bio-Energie Ede Noord(Knuttelweg). Vermogen van beide ketels is 3,7 MWth. Beide ketels hebben dezelfde emissie-eisen. Voor de toets of er wordt voldaan aan de emissie-eisen is de maximale gemeten waarde van de drie afzonderlijk uitgevoerde metingen, naast de eis gelegd. Met trots kunnen we zeggen dat onze Duurzame Energie Installaties voldoen aan de wettelijke emissie-eisen. En dat niet alleen, maar ook dat we ruimschoots voldoen aan alle de normen in de ons omringende landen. Ter illustratie wordt, in onderstaande grafieken aangegeven hoe streng onze Nederlandse emissienormen zijn ten opzichte van de normen in de ons omringende landen. Daar waar ‘stof’ staat, moet gelezen worden ‘totaal stof’. Bronnen: Emissie-eisen in Nederland voor hout gestookte installaties per 1-1-2015 (Activiteitenbesluit) Emissie-eisen in België voor hout gestookte installaties per 19 december 2017 (Vlarem II -21-12-2017) Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 12

4.4 Luchtkwaliteitsonderzoeken 2020 – Immissies Voor de omgeving belangrijker dan wat er uit de schoorsteen komt (emissie), is wat er zich daarvan ter hoogte van de naastgelegen woningen in de lucht bevindt (immissie). De Duurzame Energie Installaties zijn niet de enige bronnen die een bijdrage hebben op de totale immissie bij deze naastgelegen woningen. Denk bij andere bronnen aan immissies van de industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens (met gasketels/houtkachels etc). Om na te gaan in welke mate onze duurzame energie installaties bijdragen aan de luchtkwaliteit in hun directe omgeving, zijn voor de twee installaties die zich bevinden nabij een woonwijk (Bio-Energie Ede aan de Geerweg en Bio-Energie Ede Noord aan de Knuttelweg) omgevings-luchtkwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau Peutz. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Regeling “Beoordeling Luchtkwaliteit 2007”. Het onderzoek richt zich op de direct omringende woningen in de omgeving rondom de installaties, omdat op grotere afstand de bijdrage van de installaties tot praktisch nul gereduceerd is. In het onderzoek zijn de optredende concentraties stikstofdioxide (NOx), fijnstof (PM10/PM2,5) en zwaveldioxide (SO2) beschouwd. De immissies van deze componenten zijn bepaald aan de hand van de door SGS Nederland uitgevoerde emissiemetingen. Vervolgens is onderzoek naar de verspreiding van de genoemde componenten uitgevoerd met gevalideerde rekenprogramma’s. Voor de bepaling van de achtergrondconcentratie en emissiefactoren heeft Peutz volgens het meetprotocol gebruik gemaakt van “Generieke invoergegevens voor luchtkwaliteit”. Deze gegevens zijn verzameld en verstrekt door de Ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Conclusie Het onderzoek laat zien dat de jaargemiddelden van de diverse gemeten componenten ver onder de grenswaarden liggen. En dat de bijdrage van de Edese Duurzame Energie Installaties op het totale gemiddelde van meest nabij gelegen woningen (heel) erg klein is. Voor verderop gelegen woningen (en dus voor alle overige Edese woningen) geldt dat de bijdrage van de Duurzame Energie Installaties, op het totaal van reeds in de omgevingslucht aanwezige componenten, niet meer aanwezig is. De luchtkwaliteit van de omgeving nabij de installaties wordt, gemiddeld genomen, voornamelijk bepaald door de andere factoren in de omgeving, zoals industrie, verkeer, (pluim-)vee en huishoudens die nog gebruik maken van gasketels/ houtketels etc. Lees meer onder: www.bio-energiedevallei.nl/uitstootcijfers-2020/ 4.5 Reductie van emissies Met het aansluiten van meer woningen, instellingen en bedrijven op het slim groen warmtenet neemt de emissie van verontreinigde stoffen naar de lucht af. De lucht in de Ede wordt daarmee schoner. Om de emissie nog verder te verminderen heeft Warmtebedrijf Ede, zonder dat daar op dit moment een verplichting toe bestaat, besloten om aanvullende maatregelen te treffen in de Duurzame Energie Installaties in Ede. Deze maatregelen zullen leiden tot een emissiereductie van ten minste 25%, voor zowel NOx, SO2 als totaal stof, inclusief fijnstof, ten opzichte van de emissie van deze stoffen, zoals deze zijn gemeten in 2019 door SGS Nederland BV. Meer informatie wordt in 2021 bekend gemaakt. Warmtebedrijf Ede laat ook in 2021 emissiemetingen uitvoeren bij de Edese Duurzame Energie Installaties, door een daartoe geaccrediteerd meetbureau, om te meten of de emissies opnieuw voldoen aan de wettelijke emissienormen. Warmtebedrijf Ede doet deze rapporten volgens afspraak opnieuw toekomen aan Omgevingsdienst de Vallei. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 13

5 De focus op onze omgeving 5.1 In 2020 zijn er sinds de start meting 9 meldingen geweest Bio Energie de Vallei (Dwarsweg) Bio Energie Ede (Geerweg) Bio Energie Ede Noord (Knuttelweg) 0 6 3 Meldingen 2020 Wij zijn ons ervan bewust dat onze Duurzame Energie Installaties impact kunnen hebben op de omgeving. Derhalve worden meldingen uiterst serieus genomen. Meldingen, signalen en klachten uit de omgeving gelden als een verbeterkans voor de organisatie. Een melding kan aanleiding zijn om contact te zoeken met de toezichthouder bij Omgevingsdienst de Vallei voor verder overleg. Warmtebedrijf Ede en haar leveranciers willen een open toegankelijke cultuur vertegenwoordigen. Het persoonlijk contact met onze omgeving is belangrijk. Onze installaties zijn lokaal gesitueerd; het is dan ook aan ons om een goede buur te zijn. Om deze impact te minimaliseren wordt adequaat opgetreden bij meldingen vanuit de omgeving. Hiertoe is ons intern proces in het voorjaar van 2020 verbeterd. Met als doel de binnengekomen melding snel te kunnen onderzoeken en handelen als dat nodig is. En de persoon die de melding heeft gedaan, inzicht te kunnen geven over hoe de melding is opgevolgd. Nieuw daarbij is dat elke melding die komt vanuit de omgeving en niet is gerelateerd aan de levering van warmte, maar aan de locaties van de duurzame energie installaties, indien gewenst door de melder, door Warmtebedrijf Ede wordt opgevolgd door een keukentafelgesprek. Het doel van het keukentafelgesprek is drieledig. Enerzijds kan de melding beter worden behandeld, omdat er meer informatie beschikbaar is. Anderzijds is de melder erdoor verzekerd dat de melding serieus wordt genomen. Ten slotte geldt dat door de persoonlijke contacten met de klager zeker wordt gesteld, dat de melding daadwerkelijk vanuit de lokale omgeving wordt gedaan. Omdat de Duurzame Energie Installaties erg in de belangstelling staan, is het belangrijk om uit te sluiten dat er sprake is van ongegronde beweringen. Na de officiële beantwoording van de melding wordt afsluitend contact gezocht over de beantwoording om te vernemen of de melding naar tevredenheid is behandeld zodat het dossier kan worden gesloten. Het belangrijkste leerpunt uit 2020 was, dat goede gesprekken met de melder na diens melding , belangrijk zijn. De melder is daarmee verzekerd dat zijn klacht wordt opgepakt en dat hij ook in de gelegenheid wordt gesteld om aan te geven dat de klacht is afgerond. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 14

5.2 Participatie Meedenken en de kwaliteit daarvan, worden door Warmtebedrijf Ede om verschillende redenen belangrijk gevonden. Het streven daarin is dat de belangen van de omgeving waar mogelijk op een goede manier worden meegenomen. Uitgangspunten zijn daarbij heldere, open en tijdige communicatie in een goede dialoog met de omgeving. We zijn ons bewust van de (gepercipieerde) impact die ons warmteproject kan hebben en daarom is er aandacht voor de omgeving en belanghebbenden. Hoe Warmtebedrijf omgaat met haar maatschappelijke betrokkenheid wordt onderstaand toegelicht. Warmteraad Om ervoor te zorgen dat de klanten van Warmtebedrijf Ede betrokken zijn en blijven bij de ontwikkelingen van de organisatie wordt de “Warmteraad” opgericht. Doel van de Warmteraad is om advies uit te brengen aan Warmtebedrijf Ede, zodat wij meer zicht krijgen in datgene wat er in Ede speelt, om daar vervolgens beter op te kunnen inspelen. Leden kunnen onder andere advies uitbrengen aan Warmtebedrijf Ede over maatschappelijke vraagstukken in het kader van de energietransitie. Zij gaan daarnaast als klankbord functioneren, door tijdens de bijeenkomsten discussie te voeren. Meer informatie op www.warmtebedrijfede.nl/warmteraad De Kenniscampus Energietransitie-Experience - KCETE Het overbrengen van de broodnodige technische kennis van de energietransitie op de toekomstige generatie is van groot belang. Al bij de realisatie van de duurzame energie installatie op de Kenniscampus in Ede in 2016 is er een inpandig leslokaal gerealiseerd. In 2020 is het plan concreet geworden en is de Kenniscampus Energietransitie Experience gestart. Hier leren leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs meer over de techniek van de toekomst. Klassen bezoeken het technieklokaal in een de duurzame energie installatie op de Kenniscampus. In een moderne, escaperoom-achtige setting maken de leerlingen techniek-opdrachten gerelateerd aan de energietransitie. Meer informatie: https://energietransitie-experience.nl Lokale sponsoring Heideweek Als sinds 2015 is Warmtebedrijf Ede samen met Roseboom Ede ‘Black Sponsor’ van de Heideweek Ede. De Heideweek in Ede is een feestweek en een groot evenementen van Gelderland. Tijdens de bloeitijd van de heide vinden er verspreid over alle dorpen van de gemeente Ede meer dan 70 evenementen plaats. Helaas hebben de COVID-19-pandemie en -maatregelen ervoor gezorgd dat het evenement in 2020 niet kon doorgaan. Eindejaars -donatie Sinds enkele jaren heeft Warmtebedrijf Ede het geven van relatiegeschenken aan stakeholders in december, verruild voor een feestelijke donatie aan een lokaal goed doel. In eerdere jaren was dit bijvoorbeeld in de vorm van een door de medewerkers van Warmtebedrijf Ede verzorgde gezellige muzikale middag met de senioren van Vilente – de Pleinen. Ook hebben onze medewerkers kerstsfeer gebracht bij de Edese Voedselbank met het uitdelen van kakelversekerstpakketten en warme chocolademelk. Directeur Valentijn Kleijnen overhandigde eind 2020 tien Sheltersuits aan de Edese vestiging van het Leger des Heils. Het doel is om met de suits de zogeheten Edese ‘buitenslapers’ te ondersteunen. Dialoog met stakeholders Ook de lokale dialoog met stakeholders vindt Warmtebedrijf Ede erg belangrijk. Er zijn diverse structurele overlegvormen tussen Warmtebedrijf Ede en de gemeente Ede, Woonstede en Provincie Gelderland. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 15

6 Warmtebedrijf Ede als werkgever 6.1 Een veilige werkomgeving Onze medewerkers vormen het kloppend hart van onze organisatie. Hun dagelijkse betrokkenheid en inzet zijn essentieel en hun inzichten nemen we niet alleen mee in onze dagelijkse bedrijfsvoering maar ook in het optimaliseren van de werkomgeving. Want pas in een werkomgeving die veilig is en waarin je je prettig voelt, kun je goed werken en verder ontplooien. Veilig werken staat binnen Warmtebedrijf Ede centraal. Het aantal ongevallen binnen onze organisatie heeft zich in 2020 beperkt tot één. De directie heeft maatregelen genomen om in een vergelijkbare situatie veilig te kunnen werken. Hier wordt door onder meer training en coaching aan gewerkt. 6.2 Kansen voor iedereen (antidiscriminatiebeleid) Iedereen in Nederland heeft recht op gelijke kansen en een eerlijke behandeling op de arbeidsmarkt. Aan deze overtuiging houdt de bedrijfsvoering van Warmtebedrijf Ede zich strikt, ook bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. We spannen ons in voor een gelijke behandeling van iedereen en voor een divers personeelsbeleid. We kijken niet alleen wie iemand is, maar kijken verder wat iemand kán. De bedrijfsvoering van Warmtebedrijf Ede is erop gericht om werkzoekenden een kans op werk te geven. De beoordeling van de werknemer vindt enkel en alleen plaats op basis van functie-gerelateerde criteria. Ook bij werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functiegerelateerd zijn. 6.3 Integriteit Warmtebedrijf Ede creëert een samenwerkingsgerichte werkomgeving, gebaseerd op respect, eerlijkheid en integer handelen. We stimuleren diversiteit en inclusie en behandelen iedereen correct en waardig. We tolereren hierbij geen enkele vorm van onaanvaardbaar gedrag. Het melden van (vermoedelijke) misstanden wordt niet alleen aangemoedigd, het wordt ook verwacht van medewerkers en de omgeving. 6.4 Eerlijk zaken doen Wij vragen van onze medewerkers zich correct te gedragen en situaties te vermijden die onze beslissingen in diskrediet zouden kunnen brengen. We handelen in het belang van Warmtebedrijf Ede en vermijden het verkrijgen van ongepaste voordelen of situaties waarin sprake is van mogelijke of schijnbare belangenverstrengeling. Omkoping of enige andere vorm van corruptie wordt niet getolereerd. We doen geen zaken waarmee ongebruikelijke betaalmethoden of abnormale voorwaarden gemoeid zijn. We bieden of accepteren geen geschenken en uitnodigingen die kunnen worden opgevat als een poging om zakelijke beslissingen op een onethische manier te beïnvloeden. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 16

7 Onze visie op de toekomst 7.1 Duurzame warmtebronnen Warmtebedrijf Ede blijft streven naar de inzet van nieuwe duurzame warmtebronnen ten behoeve van de bestaande en nieuwe warmtelevering in de gemeente Ede. Warmtebedrijf Ede richt zich daarbij onder andere op de inzet van restwarmte van bedrijven, aardwarmte, zonnewarmte, warmte uit riolen (riothermie), warmte uit afvalwater en oppervlaktewater (aquathermie). We streven hierbij naar optimalisatie van de duurzaamheid van de warmtebronnen, met inachtneming van daartoe opgestelde (inter)nationale normen en regels. Aardwarmte Op 4 juni 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning verleend voor het opsporen van aardwarmte in de gemeente Ede. Na het toekennen van de opsporingsvergunning is de vergunninghouder in overleg getreden om het opsporingsplan te doen opstellen, goedkeuren en te doen uitvoeren. In 2020 is begonnen met het opstellen van het opsporingsplan. Het opsporingsplan was in 2020 nog niet afgerond. Gemeente Ede wordt per onderdeel van het plan geïnformeerd. Deze ontwikkeling loopt door in 2021 en verder. Warmtebedrijf Ede streeft ernaar de basislast aan warmte uiterlijk in 2025 te leveren vanuit een aardwarmtebron in de gemeente Ede. Vanaf dat moment zullen de bestaande Duurzame Energie Installaties worden ingezet bij de piekvraag en als back-up, zodat continue levering van duurzame warmte is gegarandeerd. Waterstof In de tweede helft van 2020 is een onderzoek gestart voor het inventariseren van de mogelijkheden betreffende een faciliteit voor de productie en opslag van groene waterstof. Waterstof is een energiedrager en kan lokaal toepasbaar worden ingezet. Deze ontwikkeling loopt door in 2021 en verder. Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 17

Figuur: Korte termijn toekomst Warmtebedrijf Ede 2020: Duurzaamheidsverslag Warmtebedrijf Ede - 2020 18

Meer informatie over het slim groen warmtenet vindt u op www.warmtebedrijfede.nl. Meer informatie over de duurzame energie installaties vindt u op www.bio-energiedevallei.nl. Vragen en opmerkingen over dit Duurzaamheidsverslag 2020 kunt u mailen naar info@warmtebedrijfede.nl. Wij kijken uit naar uw reactie. Copyright © Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie of microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Warmtebedrijf Ede. Warmtebedrijf Ede is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit verslag.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
Home


You need flash player to view this online publication