31

Sint Piterdei Dan grienet de wei Dan bakt mem stro Dan keallet de ko Dan leit de hin Dan hat de húsman it Nei syn sin Sint Pitersprookje In 1950 vonden drie leerkrachten dat men in Grou zelf wel een Sint Piter sprookje kon opvoeren i.p.v. het Sinterklaas sprookje in Leeuwarden te bezoeken. En zo werd in 1951 ‘Ali Ben Hassan’ opgevoerd voor de jeugd en ’s avonds voor de ouders. Na de invoering van het tweetalig onderwijs werden vanaf 1959 alleen Friestalige sprookjes opgevoerd, geschreven door Grousters. Het eerste friestalige sprookje was ‘Piterke en de Marwiven’, gebaseerd op een gedicht van Eeltsje Halbertsma. De zeer eenvoudige uitvoering van 1951 groeide langzaam uit tot professionaliteit in alle onderdelen en is één van de pijlers van het Sint Piterfeest. Conflict In de roerige jaren 70, wanneer in heel Nederland sprake is van een cultuuromslag, komt Sint Piter onder vuur te liggen. Er ontstaan conflicten tussen autochtonen en nieuwe inwoners. De hoofden van de drie lagere scholen zetten de schouders eronder en organiseren in 1970 een grote bijeenkomst met de vraag: “Hoe verder met Sint Piter?”. Daaruit vloeit een breed draagvlak voort met een aantal wijzigingen in de traditionele organisatie. Er komt een Breed Sint Piterkomitee. Het eigene en bijzondere verdienen in brede zin aandacht. Sint Piteruitgaven Het enige echte Sint Piterliedje is: “Sint Piterdei, dan grienet de wei” fan Jehannes Hilarides (1648 - 1726). Het stamt uit de 17e eeuw en is opgenomen op een in 1993 uitgegeven CD. Het nog steeds meest populaire Sint Piterliedje ‘k Wit ien dei yn ’t jier’ is van Cornelis Wielsma (1845-1922), onderwijzer te Grou. Hij schreef het in 1870 als Sinterklaasversje. Na een kleine wijziging is het bekend geworden als Sint Piterversje. In 1959 werd door onderwijzend personeel een eerste bundel verhalen en gedichtjes uitgegeven met o.a. zelfgemaakte en bewerkte (Sinterklaas-) liedjes. Nadien volgden nog vele uitgaven van boekjes, spelletjes, grammofoonplaten en een CD voor kinderen, alsmede een tweetalig voorlichting (foto)boekje voor volwassenen. Bron: ’k Wit ien dei yn ’t jier. In histoarysk oersjoch fan Sint Piter yn Grou. Utjefte fan it Sint Piter Komitee Grou Bron: Frisia, weekblad voor Grou e.o. In tegenstelling tot Sinterklaas, draagt Sint Piter een witte mantel en een rode jurk, zijn paard is een zwart Fries paard. Sinterklaas heeft een schimmel. Het Sint Piterfeest is nauwelijks een commercieel feest te noemen, terwijl Sinterklaas door de commercie is veroverd. 29 cultuur / historie

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication