18

Jaarverslag 2023 | 4 Samen met de 4 bibliotheekorganisaties initiëren wij jaarlijks Drentse innovatieprojecten die voorzien in de lokale behoefte en schaalbaar zijn naar alle bibliotheken in Drenthe. Om onze taken goed uit te voeren staan wij in nauw contact met de overige partners in het bibliotheeknetwerk: de Koninklijke Bibliotheek en de andere POI’s. Landelijk is de POI vertegenwoordigd in de besturen van de SPN (Samenwerkende POI’s Nederland) en de VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken). We nemen deel aan verschillende landelijke netwerkoverleggen met POI’s en de KB om daar kennis op te doen en informatie te delen met het oog op onze werkzaamheden in de provincie. We maken deel uit van 3 landelijke koersgroepen die de Landelijk Netwerkagenda uitvoeren: Robuuste lokale bibliotheek, Kwaliteit en Kennis en Innovatie. Met Biblionet Groningen en Fers, onze collegainstellingen in Groningen en Friesland, werken we intensief samen: bestuurlijk en beleidsmatig, vanuit onze specialismen. Die brengt de KB landelijk samen in de website www.bibliotheekinzicht.nl. Zo kunnen we onze eigen prestaties in Drenthe vergelijken met die van andere bibliotheken en POI’s. Als POI leveren wij de KB en ook OCW de gegevens aan over de provincie Drenthe. Voor de Provincie Drenthe verzorgen wij de dataverzameling over het Drentse bibliotheeknetwerk in de vorm van de spreidingsmonitor. We ondersteunen bibliotheken met hun maatschappelijke opgaven. Voor het voorkomen van laaggeletterdheid helpen wij bibliotheken bij de uitvoering van het programma de Bibliotheek op school. Dit programma bevordert de leesvaardigheid en taalontwikkeling van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Via het programma Basisvaardigheden helpen wij kwetsbare volwassen die moeite hebben met lezen en schrijven of met de digitale samenleving. Ook helpen we bibliotheken met het aanbod voor digitaal burgerschap, zodat mensen bijblijven in de digitale samenleving en bewust omgaan met de mogelijkheden. Als derde opgave staat ‘leren en ontwikkelen’ centraal. Leven Lang Ontwikkelen is gericht op alle inwoners die zich verder willen ontwikkelen. Aanvullend op onze innovatietaak voert de POI Biblionet Drenthe regie op de middelen die de Provincie Drenthe beschikbaar stelt in het kader van de Drentse Innovatieagenda. 18 In nauwe samenwerking met de VOB en de Koninklijke Bibliotheek ondersteunen wij bibliotheken bij hun aanvragen in het kader van de SPUK, de specifieke uitkering voor bibliotheken. De uitkering is gericht op het wegwerken van witte vlekken in het bibliotheeknetwerk en het versterken van bestaande bibliotheeklocaties tot volwaardige bibliotheken. De aanvragen van Coevorden, Emmen en Hoogeveen zijn gehonoreerd. Voor de overige Drentse gemeenten zijn we nog in afwachting. Binnen de provincie staan we in nauw contact met de bibliotheekorganisaties in verschillende specialistenoverleggen, in aansluiting op onze taken en programmalijnen. Via deze overleggen ondersteunen wij bibliotheken door informatie-uitwisseling, kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Onze netwerkfunctie is allereerst een schakelfunctie: informatie-uitwisseling vanuit landelijke overleggen. In Drenthe dragen we bij aan de samenhang en de versterking van het netwerk door samenwerking te zoeken met provinciale partners. We hebben onze kerntaken beschreven in onze producten- en dienstencatalogus. Onze website hebben we ingericht aan de hand van ons aanbod. Meer lezen over deze onderwerpen? Kijk dan op poi.biblionetdrenthe.nl.

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication