27

Biblionet Drenthe Voor dit onderzoek gaat een community kunstenaar met inwoners in gesprek, haalt op wat er leeft, brengt verbindingen tot stand en begeleidt het proces om te komen tot een gezamenlijke kunstuiting. Er is een fotowand gemaakt voor het buurthuis. Bewoners hebben foto’s uitgekozen en het ontwerp bekeken en aangepast naar hun wensen en de mogelijkheden. Hier hangen ook alle kunstwerken en foto’s die de kinderen en jongeren hebben gemaakt voor het project. De bewoners zijn erg blij met de wand. De foto’s zijn aanleiding tot goede gesprekken over het leven van de bewoners en hun voorouders, de moeiten, strijd en het verdriet. n Beter minder meer Om te voorkomen dat leerlingen de basisschool met een taalachterstand verlaten, is preventie in het voorschoolse traject essentieel. Juist in die periode kan de meeste impact behaald worden. In de nabije omgeving van het jonge kind spelen pedagogisch medewerkers (PM’ers) een belangrijke rol. Een vermindering van taalachterstand bij 0-4-jarigen uit de regio Hoogeveen door het vergroten van kennis en ervaring op het gebied van lezen en leesbevordering bij studenten in opleiding. Daarvoor zoekt de bibliotheek de samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Hoogeveen. Met deze ervaring zijn PM’ers in staat om jonge kinderen beter voor te lezen, staat de educatieconsulent minder op de groep en worden er meer kinderen bereikt. Verantwoording Activiteitenplan 2023 Het Activiteitenplan 2023 is de basis voor onze werkzaamheden. Gezamenlijk met de bibliotheekorganisaties in Drenthe bepalen we onze focus. Als POI dragen we op verschillende manieren zorg voor onze kwaliteit. We zijn transparant in onze aanpak en onze werkwijze gaat steeds uit van de vraag van bibliotheken. We hebben via onze overlegstructuur contact met de inhoudelijke specialisten van bibliotheken op alle terreinen waar de POI werkzaam is. Daarnaast heeft de manager POI halfjaarlijks overleg met de bibliotheekorganisaties om te evalueren en bij te sturen. Aan het einde van ieder jaar evalueren wij samen met onze klanten, de vier bibliotheekorganisaties in Drenthe, de tevredenheid. We kijken dan naar een aantal algemene indicatoren, wettelijke taken en de maatschappelijke opgaven. Naast de cijfermatige beoordeling van de uitvoering van het activiteitenplan evalueren we ook de specifieke eisen die de provincie stelt. Klantbeoordeling We hebben onze klanten gevraagd om onze wettelijke taken en onze inzet op de drie maatschappelijke opgaven een waardering te geven in vorm van een rapportcijfer. Uitkomst zou moeten zijn dat enthousiaste, leesbevorderende pedagogisch medewerkers met kennis van zaken van de opleiding komen. Vaak is het voor deze jongeren niet vanzelfsprekend om in een leescultuur op te groeien. Kennis en vaardigheden ontbreken vaak nog om voor te lezen en het lezen professioneel in te zetten. Bibliotheek Hoogeveen ontwikkelt in dit project een pilot met het Alfacollege, voor toekomstige pedagogisch medewerkers. De studenten krijgen les over leesbevordering en voorlezen en ze voeren gedurende een langere periode groepsactiviteiten uit in de bibliotheek of op een kinderdagverblijf. De uitkomsten • IBL en Logistiek (transport en bevoorrading) ............. 7,5 • Technisch en functioneel beheer bibliotheeksysteem Wise ............................................ 6,5 • Uitvoering lenersadministratie .................................... 7 • Gegevenslevering ...................................................... 6,5 • Uitvoering Provinciaal Collectioneren, POC ............... 7 • Netwerk en klantcontact: informatievoorziening en kennisdeling ....................... 7,5 • Ondersteuning DBO .................................................... 8 • Organisatie en faciliteren Drentse Innovatieagenda ... 8 • De geletterde Samenleving ........................................ 7 • Participatie in de informatiesamenleving .................... 7 • Leven Lang Ontwikkelen ............................................ 7 Het gemiddelde cijfer voor alle taken samen is een 7. > 27

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication