36

Jaarverslag 2023 | 6 In 2023 is de RvT vijf keer bij elkaar geweest voor een vergadering in aanwezigheid van de bestuurder. Daarnaast heeft de RvT gesprekken gevoerd met de Ondernemingsraad en sleutelfiguren in de organisatie. Op deze manier is de RvT op afstand toch betrokken en dichtbij. Met de provincie is conform afspraak in 2023 twee keer een bestuurlijk overleg gevoerd in aanwezigheid van de voorzitter van de RvT en de bestuurder. De relatie met de provincie en de gemeenten waarvoor Biblionet Drenthe werkt zijn goed. Ook is Biblionet Drenthe als organisatie stevig verankerd in het Drentse maatschappelijke en culturele netwerk. Governance Code Cultuur De RvT past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe. Biblionet Drenthe rapporteert over de naleving in het bestuursverslag. De RvT is alert op belangenverstrengeling, zij vermijdt ongewenste belangenverstrengeling en gaat op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar. Aan het einde van elke vergadering is er een moment voor zelfreflectie op de vergadering. Er is ruimte voorafgaande aan de vergadering om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden en (schijn van) tegenstrijdige belangen. De RvT voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit. In het tweede kwartaal van 2024 vindt de zelfevaluatie over 2023 plaats. Aandachts- en actiepunten die uit de zelfreflectie en zelfevaluatie zijn gekomen, worden direct in de praktijk toegepast en leiden daarmee steeds tot een goed intrinsiek bewustzijn en navenant handelen naar de geest van de Governance Code. De RvT is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. Jaarlijks wordt dit expliciet gemonitord tijdens zowel een reguliere vergadering als ook tijdens de zelfevaluatie. 36

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication