38

Jaarverslag 2023 | 7 7 Financiën Inzet op meerjarige afspraken Het jaar 2023 wordt financieel afgesloten met een negatief resultaat van € 557K. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2023 € 1.027K (2022: € 1.584K) en het balanstotaal €5.397K (2022: € 6.065K). Wanneer we de staat van baten en lasten over 2023 vergelijken met die van 2022, zien we dat zowel de totale bedrijfsopbrengsten (2023 € 11.591K; 2022 € 10.217K) als de bedrijfslasten zijn gestegen. Het vermogen van Biblionet Drenthe heeft een bijzonder karakter, een deel van het vermogen is ontstaan uit baten van de gemeentelijke subsidies. Deze zijn vastgelegd in bestemmingsfondsen. Dit vermogen mag alleen aangewend worden voor het bibliotheekwerk in de betreffende gemeentes. Het vrij besteedbaar vermogen is per 31 december 2023 €140K (31-12-2022 €653K). Het aandeel van de bestemmingsfondsen is in 2023 €374K (2022 €633K). Vanuit de provinciale subsidie mag de overige reserve maximaal 10% van de jaarsubsidie bedragen. Hierdoor is het voor Biblionet Drenthe slechts beperkt mogelijk om weerstandsvermogen op te bouwen. Dit heeft ook effect op de solvabiliteit en liquiditeit. De kengetallen over 2023 en 2022 zijn: Kengetallen 2023 19,03% 0,86% 2022 ..................................................................................... Solvabiliteit 26,12% ..................................................................................... Liquiditeit 1,03% ..................................................................................... Bedrijfsvoering, rendement en resultaat Biblionet Drenthe bestaat uit drie organisatieonderdelen: Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI), Bind (het gemeentelijke bibliotheekwerk in 9 gemeenten) en de interne diensten. 38 Wanneer we de staat van baten en lasten over 2023 vergelijken met die van 2022 zien we dat zowel de totale bedrijfsopbrengsten als de bedrijfslasten zijn gestegen. Deze stijging komt enerzijds door een stijging van de projectopbrengsten (plus € 396K) en anderzijds door een stijging van de reguliere subsidies door indexatie en een extra indexatie voor de hoge inflatie en energielasten in 2022 en 2023. Van de baten hebben ongeveer € 1,5 miljoen een incidenteel karakter. Tegenover deze baten staan ook kosten met een incidenteel karakter. Onze personeelslasten zijn € 528K hoger dan begroot. Dit komt enerzijds door een uitbreiding van het aantal fte (van 89 fte naar 94 fte) en anderzijds door een hogere cao-stijging dan begroot. Verder zijn met name onze huisvestings- en automatiseringslasten sterk gestegen als gevolg van de hoge inflatie. Voor veel van deze kosten zijn langjarige contracten afgesloten met daarin opgenomen dat de kosten geïndexeerd worden conform CPI alle huishoudens. De mediakosten zijn hoger dan begroot doordat er meer boeken zijn aangeschaft en door hogere leenrechten als gevolg van het gestegen aantal uitleningen na corona.

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication