40

Jaarverslag 2023 | 7 Strategische risico’s Door meerjarige (beleids)afspraken met de overheden en borging in wet- en regelgeving, is het strategisch risico beperkt. Het meerjarig landelijk bibliotheekconvenant heeft in 2022 geleid tot een bibliotheekbrief van het ministerie en een kabinetsbesluit waarin extra rijksmiddelen vanaf 2023 beschikbaar worden gesteld voor het openbare bibliotheekwerk. Dit vooruitlopend op de structurele borging van financiële middelen en een stevige bibliotheekinfrastructuur via de zorgplicht voor gemeenten en provincies vanaf 2025 of 2026. Deze brede zorgplicht zal in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken worden opgenomen en vanaf 2025 of 2026 in werking treden. Hiermee is nogmaals het belang van de maatschappelijk educatieve rol van de bibliotheken bekrachtigd. Structurele uitdagingen voor ons zijn en blijven de komende jaren de gemeentelijke begrotingen, inflatie en toenemende energiekosten. Aandacht vraagt ook de toename van projectfinanciering en daarmee de andere inzet van mensen en middelen. Operationele risico’s en compliance Onze operationele risico’s beperken we door een aantal AO/IC maatregelen. In 2023 heeft Biblionet Drenthe niet te maken gehad met schadeclaims, boetes of dwangsommen. Ook zijn er geen bijzonderheden te melden rondom compliance op het gebied van de gedragscode. Binnen Biblionet Drenthe hebben we compliance-beleid dat wordt uitgevoerd en bewaakt door een compliance-officer. Financiële risico’s Wanneer we kijken naar de financiële risico’s dan blijven de ondersteuningsgelden (per Drentse gemeente € 100K) van de provincie Drenthe een punt van aandacht. Deze specifieke gelden zijn nu gekoppeld aan de meerjarige cultuurnota en worden sinds 2023 geïndexeerd. Dit na overleg met het provinciaal bestuur. Het is van belang dat deze middelen ook voor de toekomstige ontwikkelingen van het Drentse bibliotheekwerk in de toekomst behouden blijven. Dit wordt ook onderstreept door alle 12 gemeenten en alle Drentse bibliotheken (VDG). Daarnaast is het niet in gelijke mate meestijgen van de subsidies met de inflatie een groot punt van zorg. In 2022 en 2023 is sprake geweest van een zeer hoge inflatie die veelal rechtstreeks aan ons is doorgerekend (bijvoorbeeld kosten van licenties, datalijnen en huisvestingskosten). Ook de cao-lonen zijn harder gestegen dan de indexatie van de subsidies. In 2023 zijn extra subsidies beschikbaar gesteld. Met onze subsidieverleners zijn we in gesprek om een structurele oplossing te vinden voor de structurele kostenstijgingen. Financiële toekomstverwachting Onze inkomsten voor 2024 geven een wisselend beeld. Enerzijds komen er in de komende jaren vanuit de landelijke overheid structureel meer middelen vrij voor de bibliotheken. Anderzijds hebben we te maken met stijgende kosten door onder andere de inflatie en caoafspraken, waarbij op korte termijn de baten niet in gelijke mate meestijgen. Voor het gemeentelijke bibliotheekwerk in 2024 werken we voor het eerst met een activiteitencatalogus. Hiervoor is een kostprijs per activiteit berekend. De huisvestingslasten zijn hier buiten gehouden en worden afzonderlijk beschikt. 40

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication