0

2 Kolofon “Grutte Gelf” is it doarpsblêd fan en foar Surhuzum Jiergong 36, nûmer 4, 19 septimber 2023 Redaksje: Kornelis van Dekken Beitske Tjeerdsma-de Vries Kopij-adres: Grutte Gelf p/a Pûsterwei 8 9283 XG Surhuizum E-mail: redactie@gruttegelf.nl Website: www.gruttegelf.nl Utjefte: Fjouwerwykliks Oplage: 480 stiks IBAN: NL27 RABO 0304 2716 91 Besoarging: Joop en Djoeke Postma, till. 351767 Fam. Mulder, H.J. v.d. Veenstrjitte 1 T. Linker-IJtsma, till. 351663 De redaksje behâldt har it rjocht foar om ynlevere kopij te wegerjen of mooglik yn te koartsjen.

3 Van de redactie Geachte lezer, We moeten weer even in het ritme komen na de zomervakantie. Hopelijk hebben jullie een mooie vakantie gehad. De meesten van jullie zullen inmiddels wel weer aan het werk of naar school zijn. Wij zijn blij met de kopij die we mochten ontvangen, de nieuwe rubriek ‘Surhúster om útens’ gaat ook van start. Verder zijn er nog een paar ideeën die nog moeten worden uitgewerkt én er staat ook alweer een interview gepland. Verder, we vermelden het toch maar weer even, zoeken wij nog steeds een paar nieuwe redactieleden. Jong, oud het maakt niet uit. Mocht je er over nadenken en meer willen weten? Stuur ons even een mailtje naar redactie@ gruttegelf.nl (zijn we blij mee!). Kornelis en Beitske Op weg met God Hallo jongvolwassenen van Surhuizum e.o. Samen in gesprek gaan over God is voor iedereen anders. De één is ermee opgevoed de ander heeft Hem later leren kennen of vindt het erg lastig om erover te praten. Voor de een is het iets wat vanzelfsprekend is voor de ander nog een groot mysterie. Samen willen wij ontdekken wie Hij voor ons is. En vooral op een gezellige en ongedwongen manier over allerlei onderwerpen te praten. Kom je ook op 8 oktober om 15.30 uur naar it Gebou van de kerk in Surhuizum? Wij hebben voor de kinderen oppas en een springkussen geregeld. De koffie en thee staat klaar en na afloop is er nog een hapje en drankje. Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag! Hopelijk tot 8 oktober. Willem van der Meer Hinke Arrighi Gryt Wijma

4

5 Talentmiddagen op de JLS Beste inwoners van Surhuizum en omstreken, We zitten inmiddels aan het begin van schooljaar 2023/2024. We kijken uit naar dit schooljaar, deze keer even specifiek gericht op de talentenmiddagen in het nieuwe schooljaar. Wat zijn de talentenmiddagen? Elke vrijdagmiddag hebben wij op onze school de talentenmiddag. De leerlingen van groep 3 t/m 8, kunnen hierbij (de naam zegt het al) hun talenten misschien wel ontdekken. Of dit nou is in het leren koken, het kennismaken met een nieuwe sport of het maken van muziek. Waarom de talentenmiddagen? Het uitgangspunt van onze school is: ‘willen - durven - doen’. Motivatie speelt hierin een eerste rol, waarbij aansluiten op interesses onze prioriteit heeft. Op onze school werken we daarom aan talent-ontwikkeling. We gaan samen met onze leerlingen op zoek naar interesses en talenten, bijvoorbeeld tijdens de talentenmiddagen. We streven ernaar de activiteiten betekenisvol en functioneel te maken door ze te koppelen aan de echte wereld. Dit door gastdocenten en professionals uit het werkveld uit te nodigen of door zelf een bezoekje te brengen aan het werkveld. Op deze manier dagen we leerlingen uit en bieden we ook de ruimte om op zoek te gaan naar eigen talenten. Wij zijn op zoek naar hulp… In oktober starten we met de eerste reeks talentenmiddagen. We willen proberen voor verschillende talenten een workshop te organiseren. Hierin staat leren kennismaken vooral centraal. Wel zijn wij nog op zoek naar hulp voor bij de talentenmiddagen. Misschien bent u of kent u die professional uit het werkveld of die echte hobbyist die onze leerlingen wat kan leren over zijn of haar passie en/of werk! Te denken valt aan die oom die een kei is in tuinieren, een opa die alles weet over vogels, een moeder die een vreemde taal kan spreken of een grote broer met een EHBO-diploma op zak, die onze leerlingen kan leren wat je moet doen als iemand een wondje heeft… Of het nou lukt om één keer langs te komen voor het geven van een mini workshop, of misschien wel vijf keer… Alles kan en alles mag! Wilt u ons komen helpen? Of heeft u nog vragen? Ik ben te bereiken via rianne. poortinga@noventa.nl. Gewoon de school binnenlopen mag ook altijd!

6

7 Buurtbarbeque Bonhomme-, Deutechem- en Olivierstrjitte Het was weer een vrolijke boel tijdens ons jaarlijkse barbecue van de bewoners van de Bonhomme-, Deutechem- en Olivierstrjitte. We hadden wel een ongenode gast die genoot van de restjes van het vlees . René de Boer was hier maar wat blij mee want dat scheelde hem weer een maaltijd voor z'n huisdier.

8

9 Bertus Dorhout gestopt Aan het einde van het schooljaar heeft Bertus Dorhout afscheid genomen van zijn werk op het CSG Liudger in Burgum. “Nei’t ik op in protte skoallen wurke hie, wist ik al in skoft dat ik by Liudger wurkje woe. It like altyd sa libben. In moaie skoalle mei romte foar groei. Ik ha teamlieder en learaar Nederlânsk en Frysk west. Ik ha it hjir altyd moai hân en ik sil de bern, de wille en de grappen mei kollega’s grif misse. Ik tink dat ik straks drok dwaande bin mei klussen yn de nije wenten fan ús bern en ik hoopje pake te wurden fan in protte bernsbern. Dêrnjonken wurkje ik graach yn’e tún en gean ik graach fuort op de racefyts of mountainbike. Dus gjin tiid om my te ferfelen”, vertelde Bertus in weekblad Actief.

10

11 Skûtelbank Verhuisd : Haaye Postma, Bartemerwei 17, is verhuisd naar de Houtduif 4 in Surhuisterveen. Berichten voor de Skûtelbank kunt u mailen naar: redactie@gruttegelf.nl Ferhúze Bêste minsken fan Surhúzum, Us mem, Joukje Wouda-Hoogland, is ferhúze nei Damwâld. Neidat hja de heup stikken hân hat en yn revalidaasje wie, like it dat se wol wer nei hûs koe. Mar har kondysje gie dochs wol sa bot efterút wêrtroch dat net mear koe. Dêrom wennet mem no by Sjoerd en Hieke, mei help fan de Buurtzorg en bêrn. Mem hat al dy jierren mei nocht yn Surhúzum wenne. Wy, de bêrn, binne de buorlju fan mem tige tankber dat hja altyd mei elkoar sa om mem tocht ha. Ek foar alle kaarten en omtinken dy’t se krigen hat, tige tank. Har adres is no: Dammeloane 46, 9104 GT Damwâld. Jubileum Pieter en Trien van der Heide, Schuurmanwei 12, waren 28 juli 25 jaar samen.

12

13 Berjocht út de Surhuzumer Mieden Lit my begjinne mei dat ik it tige wichtich fyn dat frijwilligers in soad wurdearring krije moatte foar harren wurk. Sûnder harren ynset is in doarp harren fûnemint samar kwyt. Dus alderearst wol ik oan alle frijwilligers myn tank útsprekke foar harren ynset foar ús doarp! Ik hie oanjûn dat ik wol in bydrage foar ús doarpsblêd skriuwe woe. Doe ha ik nochris in “yn it sin bringer” ûntfongen, mar troch alle drokte ha ik der oant no ta noch gjin tiid foar makke. By tiid fan skriuwen is it 1 augustus en it reint. En it reint in bulte, dat ik tocht ik ha no wol efkes tiid foar it skriuwen fan in stikje. Mar dan... wêr moat ik eins wat oer skriuwe? Ik bin in soad warber; mei myn gesin, hûshâlding, wurk, polityk, freonen ensfh. dat der is genôch te fertellen mar is it ek nijsgjirrich om te lêzen? It reint noch hieltyd en ik sit yn ús kantoar. Sjoch om my hinne en dêr falt myn each op in postbakje mei allegearre kranteknipsels. Ik bin der efkes foar sitten gong en haw alles wer ris efkes besjoen. En sa kaam ik ek in âlde Grutte Gelf tsjin fan juli 2019 wêryn in ynterview fan my stiet dy’t noch hâlden is troch de hear Harmen Scheepsma. Ik kin my it petear noch goed foar de geast helje. It wie in moai gesprek en de wize wêrop it skreaun is noch folle moaier. Ik wie doe foarsitter fan Pleatslik Belang. En yn it ramt dêrfan wurde ek it ynterview hâlden sadat elkenien lêze koe wa’t ik bin en wat my driuwt. Sûnt dy tiid is der alwer in hiel soad feroare. Wy binne nochris grutske âlders wurden fan Bearnt Jouke en binne no mei ús fjouweren. Ek is Sibbe, in prachtige Berner Sennen hûn by ús kaam yn desimber 2021. En ha we in stik as wat hinnen en in hoanne efterhûs omrinnen. En wa’t wol ris troch de Mieden fytst of rint kin sa no en dan ek griente út ús kreampke helje. Wa’t it ynterview eartiids lêzen hat wit miskien noch wol dat ik oarspronklik blommist wurde woe. No is dat net hielendal slagge en hat Martin folle mear ferstân fan de grientetún as my (en earlik is earlik hy docht ek it measte) mar...: it rispjen (oogsten) fyn ik prachtich moai. En ek it ynmeitsjen en ferwurkjen fan de grienten. It jout in soad foldwaning. Wat ik ek prachtich fyn is om te dielen. En omdat wy sa no en dan in royale risping hawwe, kinne wy dit ek diele. Fanút myn opfieding haw ik leard dat wy ek om in oar tinke moatte dêr’t dat kin. Dus it is yn basis fergees. En foar wa’t wol én kin, mei der in (lytse) bydrage dien wurde. Dan kinne wy dit wer brûke foar de grientetún.

14

15 Jûns krûp ik dan wer efkes it kantoar yn en moat ik faaks noch wat stikken lêze foar de polityk. Sûnt maart 2023 bin ik ta steatelid beneamd. It is in hiele drokte en fansels haw ik my ôffrege wêrom soest de polityk yngean? Ik hâld my foar eagen dat ik it persoanlik tige wichtich fyn dat de polityk wer wat tichter by de minsken komt te stean. En ik tink dat dat u.o. kin troch derfoar te soargjen dat de gewoane man wer sichtber wurdt en de minsken yn de polityk ek ticht by sichsels bliuwe. Dus in echte wjerspegeling fan it folk. Gelokkich is it no efkes reses en haw ik wat mear tiid foar oare leuke saken. Ferline wike ha wy nei Normandië west mei us fjouweren. Martin (40), ik (32), ús Femke (5) en ús Bearnt (3). Wa’t ús in bytsje kin wit ek dat wy in soad meimeitsje mei ús Bearnt. In echt jonkje. In lytse donderstien. Ik haw wolris in skoftsje in blog skreaun omdat er hast alle dagen wol wat nijs te fertellen is. Sa ek yn Normandië. Nei in pear prachtige dagen sieten wy op in jûn yn ús sjalet. It wie mar in lytse (lês: hiel lyts, wy moasten in stuolledûns hâlde as ien nei it hûske moast) dus as wy oan tafel sieten en de bern leine op bêd soene wy it altyd fernimme as sy fan bêd ôf gean soenen. Út foarsoarch hienen wy beide bern al in saneamd SOS bantsje om dien mei ús telefoannûmers. Just in case... Femke lei earst efkes op ús bêd sadat Bearnt rêstich sliepe koe. Dizze fielst op ‘e klompen al oankommen... Martin seach nei in healoerke stilte efkes om it hoekje. Huh? Wêr is Bearnt? Hy leit net op bêd! Ik yn lichte panyk rôp fuort “oeh blikstjinder hy is dochs net ta it rút út klommen?” Mar gelokkich… hy lei hearlik ûnder it bêd te sliepen. En ús Femke is hiel soarchsum en wol oerol by helpe. Sa soene wy aaien klearmeitsje tusken ‘e middei en krige ik de kar: in tikaai of in plat aai. Jim kin begripe, wy ha in hiele moaie fakânsje hân, binne no wer lekker thús en wy hoopje dat it waar aanst wer wat better wurdt. Drok dwaande yn ús grientetún de kommende wiken dus fyts mar ris efkes troch de Mieden en wa wit leit er in lekkere koerzjette, komkommer, boskje woartels of in paprika klear! Hertlike groetnis, Sita Land-Dotinga

16

17 Fietsperikelen Er bestaat in Surhuizum een damesfietsploeg daarbij gaat het soms echt rûch vóór de tocht de route bepalen daarna op de pedalen deze keer bijna geëindigd in de ziekenboeg Er kwam uit onverwachte hoek iemand met een nieuw draaiboek zij wist een excellente richting maar dat schept de verplichting om voorop te gaan, als routeboek Zo gezegd, zo gedaan iedereen maakte ruim baan de akela ging voorop maar o jee, toen kwam de strop er kwam opeens niemand meer achter haar aan Voor de heuvel daar zat het euvel het ontbrak aan gang dat was toch van essentieel belang dus ging het van: Sneuvel, sneuvel De leidster weer terug over de heuvelrug en daar lag het hele zootje op een bult en naar z’n grootje in het zand, op de rug Eentje had geen gang meer en zette de voeten neer de volgende zag dit niet aankomen en alles tezamen genomen lag er weldra een kluwen fietsverkeer Eentje met de benen richting het hemelgewelf Die zat goed in de knoop met zichzelf “Help me, help me” riep zij vanuit de ontstane wirwar De aanblik was bizar Al zeg ik het zelf

18

19 Gelukkig niemand ernstig gewond je kan ook niet lager vallen dan de grond één fietswiel kon het niet overleven deze fietster moest toen opgeven want het wieletje was nu gebogen rond Al met al een hele consternatie reden tot veel hilarische conversatie in het vervolg de heuvels omzeilen vermijd zulke onheilen voor deze fietsdelegatie Sipel- en ierappelaksje 2023 Op vrijdag 13 oktober a.s. houden we weer onze jaarlijkse sipelaksje. We gaan dit jaar ook weer aardappelen verkopen. Vanaf 17.00 uur komen we huis-aan-huis aan de deur met sipels en ierappels. De opbrengst is voor het jeugdwerk van PKN Surhuizum. Alvast bedankt voor jouw/uw steun! Jeugdwerk PKN Surhuizum Wilt u ook adverteren in de Grutte Gelf? Mail dan naar redactie@gruttegelf.nl voor meer informatie.

20

21 Surhúster om utens Deze nieuwe rubriek in de Grutte Gelf kwam bij mij op toen ik, Beitske, aan het kijken was op social media. Soms kom je een persoon tegen van vroeger en denk je ’hoe zou het toch zijn met hem/haar’. Ik dacht dat is wel leuk voor in het dorpsblad, een oud Surhúster vragen hoe het nu met hem/haar gaat en dan maakt het niet uit waar diegene woont, in Nederland of het buitenland. Inmiddels had ik voor de Grutte Gelf zomereditie al contact gehad met twee personen die hier wel aan mee wilden werken. In deze editie een jonge vrouw die haar leven heeft opgepakt in een ander land. Naam: Hilde Alma Leeftijd: 24 Verliefd, verloofd, getrouwd: Verliefd! Waar woon je nu: Ik woon op dit moment in Växjö, een middelgrote stad in het zuidoosten van Zweden. Wat heeft jou daar gebracht? In 2018 kreeg mijn toenmalige vriend een baan aangeboden in Oskarshamn, een kustplaatsje in het oosten van Zweden. Ik besloot toen met hem mee te gaan, omdat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Op een gegeven moment kwam deze relatie tot een einde, maar ik besloot in Zweden te blijven wonen. Ik had de taal geleerd, vrienden gemaakt, was bezig met een opleiding en wilde graag verder studeren in Zweden. Toen ben ik naar Växjö verhuisd om daar aan een studie aan de universiteit te beginnen. Wat doe je nu? Op dit moment ben ik bezig aan het laatste jaar van “Integration- och mångfaldsstudier”, letterlijk vertaald “Integratie en culturele diversiteit-studie". Een hele interessante en actuele opleiding, maar volledig in het Zweeds. Daarnaast heb ik een bijbaantje bij de studentenvakbond. Wat zijn jouw fijne herinneringen aan Surhuizum? Ik heb altijd fijne herinneringen overgehouden aan mijn tijd op de JLS en het dansen bij SVS, maar ook

22

23 dingen als de Spulwike en bezoekjes aan “Hielke de Molkboer” en Bakkerij Wouda samen met Beppe Hil zal ik nooit vergeten. Wat was je favoriete plekje in Surhuizum? Onder de grote boom bij pake en beppe op it Súd 6! Heb je nog contact met mensen (vrienden, familie) in Surhuizum? Een deel van mijn familie woont nog in Surhuizum dus daar heb ik wel eens contact mee, en verder vind ik het altijd leuk om een rondje door Surhuizum te rijden als ik in Nederland ben. Wat wil je verder nog kwijt: Ik zou graag iedereen die er wel eens over na heeft gedacht een tijdje in het buitenland (voor sommige mensen kan dat ook al buiten Friesland zijn, haha) te gaan wonen willen inspireren deze stap te zetten als je daar de mogelijkheid tot hebt. Hoe veilig en vertrouwt het ook voelt om in je bekende bubbel te blijven hangen; je leert zoveel meer over jezelf en de wereld als je er op uit durft te gaan en daardoor nieuwe mensen, talen en culturen leert kennen. Probeer het eens, het leven is te kort om te blijven dromen en je kunt altijd weer terug mocht het niet bevallen! Denkt u na het lezen van deze bijdrage: ‘Och, je zou die en die eens moeten vragen’, of iemand uit uw familiekring die ergens anders woont? Mail ons dan op redactie@gruttegelf.nl! Dan kunnen wij vragen of diegene mee wil werken aan onze rubriek.

24 Bijzondere berichten uit de media Brandweer bevrijdt meisje uit schommel SURHUIZUM - Een meisje is donderdagmiddag vast komen te zitten in een schommel bij het dorpshuis van Surhuizum. Ze kon er niet meer zelfstandig uitkomen. Haar vriendin heeft vervolgens de brandweer gebeld. De brandweer kwam ter plaatse. Uit voorzorg kwam er ook een ambulance ter plaatse. De brandweerlieden hebben de schommel gedemonteerd en wisten zo het meisje te bevrijden. De brandweer heeft de schommel naar de gemeente gebracht. Het meisje kwam uiteindelijk met de schrik vrij en raakte niet gewond. Foto: Mindert van Dekken

25 Grutte Gelf seit... Se bliuwe lytse bern. Grutte Gelf woordzoeker Zoek het woord bij het bijzondere bericht uit de media

26

27 Spulwike in beeld Van 30 augustus t/m september stond Surhuizum weer in het teken van de jaarlijkse Spulwike. Een terugblik!

28

29

30

31 Foto’s: Spulwike Surhuzum en Mindert van Dekken

32 Voeren naar Verhogen Het adres voor: • • • • • • Silo-King- inkuilmiddel Spirit Lacation- antibioticavrije melkproductie Joint FX- vor soepel paarden Clino- toxinebinder Legmeel- voor hele lekkere eieren SchelpenkalkpH regulatie mosbestrijder in uw gazon genetische potentie van de levensduur, mindering van antibiotica gebruik, minder milieuverliezen, klimaatvriendelijker boeren, maar ook... een hoger rendement van uw eigen bedrijf. It Langpaed 2 9283 TD Surhuizum 0653 488 649 www.micronutritions.com

33 Activiteiten bij De Spitkeet Fruitdag Op 30 September wordt er een Fruitdag van 11 uur tot 16 uur op Themapark De Spitkeet georganiseerd zoals u van ons gewend bent gaat dit in samenwerking met Vrienden van het Oude Fruit, die ook dit jaar weer aanwezig zullen zijn om de voor u onbekende rassen te determineren. Wilt u graag uw fruit laten determineren dan graag 5 stuks fruit (eventueel met blad) meenemen zodat de determinators voldoende fruit hebben om te beoordelen, dit kan tot 15:00 uur in de middag. Naast het bepalen tot welk ras uw fruit behoort kunt u op onze Fruitdag markt nog meer vinden, zo verkopen wij bijvoorbeeld fruit uit onze eigen boomgaard, de Fruitwijnfabriek is aanwezig met mooie wijnen, er zijn bloemstukjes voor de verkoop gemaakt en zoals elk jaar kunt u ook weer heerlijke honing, jam en/ of andere lekkernijen proeven en/ of kopen. De entree voor de Fruitdag is gratis. Wilt u uw bezoek aan de Fruitdag combineren met een bezoek aan ons museum dan is de entree € 6,50. Voor meer informatie zie www.despitkeet.nl en www.facebook.com/spitkeet. Dorcas-depot Surhuizum In Surhuizum is een nieuw Dorcas-kledingdepot geopend op Pûsterwei 10 (bij de zorgboerderij). Bij dit depot kunt u kleding en schoenen brengen. Er staat een container van Dorcas waarin u dit kunt deponeren. Het is belangrijk dat alles schoon, heel, compleet en bruikbaar is en goed afgesloten in zakken wordt ingeleverd. De kleding en schoenen worden verkoch in o.a. onze Dorcas Winkels. De opbrengsten hiervan zijn bestemd voor mensen in nood. Dorcas investeert in duurzamen veradering in het leven van mensen in nood in 14 lande in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, waar jaarlijks ruim een miljoen mensen bereikt worden. Dorcas investeert in veerkrachtige gemeenschappen, waarin iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. Dit doen we door middel van het stimuleren van ondernemerschap, zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie. Zie voor meer informatie www.dorcas.nl.

34

35 Uit de oude doos 60 jaar geleden Bovenstaande foto is genomen rond 1964 in een hoekje van het schoolplein van de christelijke lagere school. Momenteel zijn Feike en Hennie van der Veen woonachting op de toenmalige plek waar de school zich bevond. Misschien zijn er nog mensen die deze kinderen of zichzelf herkennen. Jelle de Vries

36

37 Heden en verleden Plaats: Bartemerwei (met dank aan facebookpagina fotohoek Surhuizum e.o.)

38 Servicerubriek Alarmnummers Politie, buurtagent Hendrik de Haan, tel. 0900-8844 Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 Alarmnummer, tel. 112 Dorpsbibliotheek Surhuizum Openingstijden: dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur en iedere eerste donderdag van de maand van 19.00-20.00 uur. Klachten openbare ruimte Geeft het door aan de gemeente Achtkarspelen via Fixi, www.fixi.nl/8ktd, email: gemeente@achtkarspelen.nl of tel. 140511. Plaatselijk Belang Klaas Pool, voorzitter Daisy de Boer, secretaris, email pbsurhuzum@surhuzum.nl Gerrit de Jong, penningmeester Aafke Rijpma Treja Boersma MFC De Delfeart Marten Kloosterman, secretaris Baukje Boekema, waarn. voorz. en penningmeester Jan Rodenhuis Dennis Kolthof Sjoerd Kooistra Willem Boersma Rianne Alma, agendabeheer en vrijwilligerscoördinatie Sandra Scheepsma Informatie, vragen en reserveringen: email: info@delfeartsurhuizum.nl of tel. 0612490015 (Rianne Alma). Iedere dinsdagavond om 19.30 uur schilderclub in ‘De Delfeart’. Iedere donderdag om 9.30 uur gezellige koffieochtend in ‘De Delfeart’. Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Voorzitter Jurjen Dijkstra, onderhoud begraafplaats, tel. 351872, info@de-laatste-eer-surhuizum.nl. Uitvaartverzorgster: Hiltsje van der Brug, tel. 0610542628. Kijk voor meer informatie op www.surhuzum.nl/verenigingen

39 Wurklist 18 t/m 23 september 23 september 7 oktober 8 oktober 13 oktober 13 oktober 14 oktober 21 oktober 9.45-10.45 uur 9.45-10.45 uur 15.30 uur va. 17.00 uur 19.30 uur 21.00 uur 9.45-10.45 uur Collecte Nierstichting. Kangoeroe Klup op sportpark Woudlust. Kangoeroe Klup op sportpark Woudlust. Op weg met God in It Gebouw. Meer info elders in deze Grutte Gelf. Sipel- en ierappelaksje van het Jeugdwerk van PKN Surhuizum. Klaverjassen in De Delfeart. Oktoberfest in De Delfeart. Kangoeroe Klup op sportpark Woudlust. Spreuk van de maand “Loop met je gezicht in de zon, dan valt de schaduw achter je!” Oplossing Grutte Gelf woordzoeker Antwoord: hulpdiensten Kopijsluiting Nieuwe kopij kunt u tot maandag 9 oktober 2023 mailen naar: redactie@gruttegelf.nl of inleveren bij: Beitske Tjeerdsma-de Vries, Pûsterwei 8 (zie ook kolofon) óók online op www.gruttegelf.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
Home


You need flash player to view this online publication