9

Port of Zwolle Port of Zwolle is één van de belangrijkste logistieke hubs in het noordoosten van Nederland. “We zetten het sein op groen voor verdere groei en zoeken daartoe ook provinciegrensoverschrijdende samenwerking,” zegt Jeroen van den Ende, directeur van Port of Zwolle. De moderne havens in Zwolle, Kampen en Meppel zijn gelegen aan diep vaarwater en beschikken over een eigentijdse containerterminal. De economisch bloeiende top- en tevens werklocatie Hessenpoort huisvest multinationals en bevindt zich aan de verkeersader A28. We vormen één van de drie snelst groeiende Nederlandse regio’s, vergroten daarmee de leefbaarheid in de Randstad, en staan multimodaal op het netvlies in havensteden, zoals Rotterdam en Amsterdam.” De groeiende economie, goede HBO opleidingen en plezierige woonomgeving trekken nieuwe arbeidskrachten, volgens Van den Ende. ”We verwelkomen dan ook graag meer verladers en transportbedrijven, die we niet alleen gunstig gelegen, watergebonden kavels bieden, maar ook het voordeel van één efficiënt loket en meer innovatieve logistieke concepten, die we graag uitrollen,” zegt hij. ”In POLO verband is een solide basis gelegd voor logistiek beleid, staan we sterk, kunnen we veel kennis delen en goed vooruitzien. De ontwikkeling van de circulaire economie brengt meer recycling, duurzamer goederengebruik en meer (lokale) productie van biobrandstoffen met zich. Daardoor nemen ook de lokale en regionale goederenstromen toe.” Port of Zwolle heeft de ambitie om ook grotere coasters via het - uitgebaggerde - IJsselmeer te ontvangen. Daarom maakt Port of Zwolle zich op voor het verlengen, verdiepen en verbreden van de Kornwerderzandsluis op de Afsluitdijk. Verduurzaming “We hebben een zware opgave op het gebied van logistieke verduurzaming,” zegt Gramberg. “Tot oplossingen komen we op verschillende schaalniveaus. Het gaat hierbij om slim, anders en toekomstbestendig vervoeren, om logistieke efficiëntie, modal shift van weg naar water of naar spoor en om de inzet van duurzame vervoersmiddelen. Om duurzame ontwikkelingen, zoals Zero Emissie stadslogistiek (Green Deal ZES), zorg- en afvallogistiek en modal shift van weg naar water op te starten, zetten we logistiek makelaars in. POLO zorgt er ook voor dat partners binnen de provincie goed kunnen aanhaken bij het landelijk opgestarte programma Clean Energy Hubs. Hierbij gaan provincies en het Rijk samenwerken met ondernemers aan een dekkend distributienetwerk voor duurzame brandstoffen, het bevorderen van het gebruik van duurzame vervoermiddelen en de productie van duurzame brandstoffen voor het wegverkeer en de binnenvaart.” Instroom logistieke arbeidskrachten Alle regio’s binnen Overijssel zijn verder actief bezig met de arbeidsmarkt en passend onderwijs. De historie ligt er onder meer aan ten grondslag dat de krapte op de arbeidsmarkt zich hier niet in die mate manifesteert als in andere gebieden. Toch noodzaken piekvragen bij de vestiging van grote bedrijven, zoals op XL Businesspark in Almelo, tot extra maatregelen om deze te laten aansluiten op het arbeidspotentieel. Port of Twente zet zich daarom bij voortduring in voor het oplossen van te verwachten knelpunten op dit gebied, samen met de regiogemeenten, werkpleinen en onderwijsinstellingen. Zo maken potentiele werknemers nu via een innovatieve aanpak laagdrempelig kennis met logistiek en binnenvaart, of laten zij zich al begeleiden bij in- en doorstroming. Lange termijnsucces Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle gebruiken inmiddels alle onderlinge bestaande data en initiëren de ontwikkeling van vernieuwende datasystemen op het gebied van bevrachting en goederenvervoer, waarmee Nederland en het buitenland hun voordeel kunnen doen en gefundeerde keuzen kunnen maken. “Digitalisering is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Bedrijven moeten elkaar kennen en optimaal gebruik kunnen maken van elkaars gegevens en vervoermiddelen met als doel een goede balans tussen een florerende economie en een gezond milieu op de lange termijn,” aldus Gramberg. << Havenlocaties 2019 - 9 Port of Logistics Overijssel Port of Logistics Overijssel (POLO) is een ondernemersgedreven netwerksamenwerking tussen logistieke ondernemers, de overheid, onderwijs- en kennisinstellingen en brancheorganisaties. Het doel is de logistiek van Overijssel op de kaart te zetten, te versterken en te verduurzamen. POLO zet in op de thema’s ‘Ruimte & Bereikbaarheid’, ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’, ‘Kennis & Innovatie’ en ‘Profilering & Acquisitie’. Deze flexibele samenwerking aan ontwikkelingen en innovaties moet bijdragen aan een goed bereikbaar, vitaal en duurzaam Overijssel. POLO biedt ook een centrale toegang voor bedrijven en overheden, die vragen hebben en/of willen aanhaken. Meer informatie: Port of Logistics Overijssel (POLO) ir. Janneke Gramberg, programmamanager POLO j.gramberg@overijssel.nl +316 5523 8517 www.haven.deventer.nl/port-of-deventer www.portoftwente.com www.portofzwolle.nl

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication