36

Binnenhavens zullen deze rol steeds vaker moeten vervullen, waarbij de focus verschuift van fossiele naar non-fossiele brandstoffen. Het mag duidelijk zijn dat binnenhavens een belangrijke rol vervullen in de energietransitie: 1. De infrastructuur is aanwezig voor bulktransport van grondstoffen en non-fossiele brandstoffen. 2. Industriële clusters in havengebieden zorgen voor een grote vraag naar energie en beschikken over betrouwbare energieinfrastructuur om de opgewekte elektriciteit verder te verdelen. 3. Er is voldoende koelwater voor elektriciteitscentrales en industrie. 4. Er is een belangrijk lokaal krachtenveld aanwezig met relevante actoren om duurzaam klimaatbeleid te stimuleren: overheid, industrie, havenautoriteit. De combinatie van industrie, infrastructuur, energie en verkeer vormt de basis voor havens om als ‘energiehub’ een voorloper te zijn en zorgen zo voor de benodigde extra stimulans voor de energietransitie. Actieve samenwerking tussen havenautoriteiten, lokale industrie en lokale én regionale overheden is hiervoor essentieel. Zonder binnenhavens geen circulaire economie In 2050 wil Nederland een volledig circulaire economie hebben. Dit betekent nogal wat, ook voor binnenhavens. Bedrijven in het (binnen) havengebied zullen gestimuleerd worden om steeds minder fossiele brandstoffen te gebruiken, waarbij het terugwinnen van grondstoffen en energie uit afval-, basis- en reststromen centraal staan. In de nieuwe ‘European Green Deal’ is veel aandacht voor circulaire en ‘bio-based’ economieën. In een circulaire economie wordt de 36 - Havenlocaties 2022 Movares ondersteunt binnenhavens en overheden bij hun visie, positionering, beleid en bijbehorend ontwikkelproces. We doen dat op basis van onze expertise op gebieden als logistiek, mobiliteit, duurzaamheid, energie en waterbouw. We zetten die expertises breed in en willen op die manier een positieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke transities. Zo analyseren we bijvoorbeeld met strategisch omgevings- en procesmanagement het krachtenveld van belangrijke spelers in en om havens. Samen met betrokkenen stimuleren we de duurzame ambities rondom die havens. Regelmatig zijn we betrokken bij de (her-) inrichting van gebieden en terreinen waarbij o.a. de nieuwe Omgevingswet en landschappelijke inpassing een rol spelen (o.a. Winterswijk). Ook dragen we bij aan de mobiliteitstransitie door onze kennis en expertise in te zetten voor logistieke strategieën om de balans tussen bevoorrading en leefbaarheid te bewerkstelligen. Uitstootanalyses van verschillende modaliteiten en congestieonderzoeken vormen daarvoor een belangrijke basis. Enkele van onze voorbeeldprojecten zijn: - Marktonderzoek binnenhavens Nijmegen - Nautische scan 2e Merwedehaven Dordrecht - Onderzoek beschikbaarheid bedrijventerrein Winterswijk - Topsector Logistiek – Onderzoek reductie stikstofoxiden tijdens bouwprocessen en bouwlogistiek - Verkenning Mobiliteitshub Cleantech Regio - BeurskwartierHUB Utrecht Kijk voor meer informatie op www.movares.nl

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication