71

IMOSS, bureau voor stedenbouw, landschap en buitenruimte. Samenwerking met alle stakeholders is daarbij een belangrijke pijler. Sinds circa 2002 zijn er initiatieven om dit ongeveer 20 hectare grote terrein bij Station Amersfoort te transformeren met behoud van cultureel erfgoed. Ook eigenaar NS werkte de afgelopen periode intensief samen met omwonenden, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden en met ons om plannen te maken voor de ontwikkeling ervan.” Deelgebieden De straks voor ongeveer voor een derde groene Wagenwerkplaats is opgedeeld in de gebieden West, Midden en Oost. Van Otterloo: “In ons masterplan zijn de plannen voor West en Midden het meest uitgewerkt. In West komen onder meer langs het spoor appartementen, die ook de geluidoverlast voor de locatie beperken. Aan de zijde van het Soesterkwartier zijn grondgebonden woningen gepland. Deze refereren qua maat en schaal aan deze aangrenzende wijk. Deelgebied Midden vormt het culturele hart van de Wagenwerkplaats met de monumenten, waaronder het Centraal Ketelhuis, nu al lunchcafé, event- en trouwlocatie, maar ook het Holland Opera Gebouw en de Veerensmederij. Hier hebben niet alleen de huidige, maar ook nieuwe pioniers vrij baan, want aan de noordzijde is bijvoorbeeld nog voldoende ruimte voor kleinere objecten met een experimenteel karakter. De herbestemming van de historische gebouwen biedt - met waar nodig restauratie - ruimte voor sport, spel, de creatieve maakindustrie, zakelijke dienstverlening, evenementen en horeca.” Voor Oost, het deelgebied dat de ontsluiting krijgt op de belangrijke entree Piet Mondriaanplein, wordt het plan de komende maanden uitgewerkt. Van Otterloo: “De uitgangspunten hiervoor zijn echter al vastgelegd, zodat coherentie met West en Midden is verzekerd.” Het plan zet in op clustering van het openbaar groen in landschappelijke zones, die voor gepaste afstand zorgdragen tussen de nieuwe bebouwingsvlakken en het monumentale ensemble. “Autogebruik stimuleren we niet,” benadrukt Van Otterloo. “Wel komen er drie auto-ontsluitingen, die ieder het eigen deelgebied bedienen. Voor langzaam verkeer is de Wagenwerkplaats juist plezierig doorgaanbaar en uitstekend bereikbaar.” Aantrekkingskracht “De Wagenwerkplaats kan aantrekkelijk zijn voor beleggers,” zegt Tonjes Kalien, asset manager van vermogensbeheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance, tevens een belangStationslocaties 2019/2020 - 71 rijke partij voor de gemeente Amersfoort. “Duurzaam en integraal ontwikkelde stationslocaties met een goede functiemix, waarin wonen een grote rol speel, hebben de toekomst, zowel qua leefklimaat als economisch gezien.” Vermogensbeheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance is actief voor institutionele beleggers in diverse, vooral nationale stedelijk gebieden. In Amersfoort nam SAREF in 1991 het aan het Stationsplein gelegen kantoorgebouw De Argonaut in portefeuille. Kalien: “Wij zoeken voor onze klanten altijd naar interactie tussen de financiële, duurzame en maatschappelijke meerwaarde in vastgoed. Voor het realiseren van een toekomstbestendig stadscentrum en een duurzame samenleving zijn functiemenging en verbinding van belang. Als stadspartner zoeken wij altijd connectie met alle partijen die dit als gezamenlijke ambitie willen en kunnen ondersteunen.” Het in de Argonaut gevestigde Huis van de Gezondheid zorgt verder al voor een aanzienlijke spin-off, volgens Bruggink. “Zo is er op diverse manieren samenwerking met het Meander Medisch Centrum, maar ook met bijvoorbeeld Johnson & Johnson en het mbo onderwijs Amersfoort en Midden-Nederland,” weet hij. “Dat is zowel maatschappelijk als economisch gezien bijzonder waardevol en aantrekkelijk voor nieuwkomers in het bedrijfsleven. Daarom is een nieuw gebouw aangewezen als toekomstige ‘Samenwerkplaats’ op het gebied van gezondheid.” V.l.n.r. Joram van Otterloo - IMOSS bureau voor steden bouw, Han Bruggink - gemeente Amersfoort en Tönjes Kaliën - Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Flexibele ontwikkeling Het college van burgemeester en wethouders heeft het Masterplan Wagenwerkplaats 2019 en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de deelgebieden West en Midden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Amersfoort. “Inclusief de beeldkwaliteitsparagraaf voor deelgebied Oost willen we een gefaseerde en vooral flexibele ontwikkeling mogelijk maken,” aldus Bruggink. << www.wagenwerkplaats.eu www.amersfoort.nl Industrieel erfgoed De Wagenwerkplaats in Amersfoort is aangelegd in 1904 voor het herstellen van spoorwegmateriaal. Deze werkplaats was in gebruik tot de afgelopen eeuwwisseling en behoort tot het industrieel erfgoed van Amersfoort. In 2007 is het ensemble van historische gebouwen van de Wagenwerkplaats aangewezen als Rijksmonument. Dit ensemble bevindt zich in deelgebied Midden, zoals beschreven in het nieuwe Masterplan Wagenwerkplaats 2019. IMOSS / HNS

72 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication