12

W ie houder is van een buitenlandse rekening dient het bestaan ervan evenals in voorkomend geval de buitenlandse roerende inkomsten aan te geven in zijn Belgische aangie in de personenbelasng. Wanneer deze aangieverplichngen niet of niet volledig zijn gerespecteerd, betekent dit geenszins een vrijgeleide voor de fiscus om een belasngverhoging van 50% toe te passen. Belgische fiscus steeds meer op de hoogte dankzij CRS-fiches De internaonale gegevensuitwisseling is de laatste jaren zoals bekend sterk geëvolueerd. Vanuit het buitenland (Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg, etc.) wordt via de zogenaamde CRS-fiches vlot gerapporteerd aan de Belgische overheid omtrent het bestaan en de saldi van buitenlandse rekeningen waarvan Belgisch rijksinwoners tularis zijn. De Belgische fiscus is met andere woorden meer en meer op de hoogte van de financiële inlichngen van buitenlandse oorsprong. Het bestaan van een buitenlandse rekening moet worden gemeld in de Belgische aangie personenbelasng. Evenzeer moeten de in België belastbare buitenlandse roerende inkomsten voor hun neobedrag (na arek van de in het buitenland ingehouden belasng) in België worden aangegeven. Bij vergelijking met de CRS-fiches en desgevallend na nader onderzoek van de buitenlandse financiële inlichngen kan de Belgische administrae vaststellen of de buitenlandse inkomsten niet volledig zijn aangegeven. Belasngverhoging bij niet-aangie of onvolledige aangie Bij niet-aangie of niet-volledige aangie volgt een bericht van wijziging waarbij de niet-aangegeven inkomsten aan de belastbare basis worden toegevoegd. Opvallend is dat in deze berichten van wijziging, in de context van niet-volledige aangie van buitenlandse rekeningen, telkenmale een belasngverhoging wordt weerhouden van 50%. De laatste jaren zijn heel wat wijzigingsberichten in die zin verstuurd. Een belasngverhoging van 50% betre evenwel een administraeve sance met strafrechtelijk karakter. Een dergelijke verhoging kan slechts worden toegepast wanneer de onjuiste aangie is gebeurd met het opzet belasng te ontduiken, fraude dus. Deze toepassing vereist zowel een materieel element, de overtreding, als een moreel element, een bedrieglijk opzet om belasngen te ontduiken. NIEUWSBRIEF KVABB - Nr. 02.2023 - Pag. 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication