14

De bankgi is een geliefde techniek om schenkingen te doen aan bv. kinderen of kleinkinderen. Zoals uit dit arkel zal blijken, komt hier meer bij kijken dan louter een overschrijving van geld of effecten naar de rekening van de begiigde. Wanneer uw (klein)kinderen in het buitenland wonen, is dit bovendien niet aljd eenvoudig. De fiscaliteit is nog steeds een lappendeken in Europa en dat is voor schenkbelasng niet anders. Er bestaat op vandaag geen Europees kader, zodat voor elk concreet geval de regels van het land van de schenker of van de begiigde en zelfs van het land waar de geschonken goederen zich bevinden, moeten worden gecheckt. We lichten eerst kort de principes van de bankgi toe. Daarna geven we voor een aantal landen wat ps. 1. De bankgi: algemeen De Belgische principes met betrekking tot de bankgi zijn bekend. In beginsel is de bankgi een vormvrije gi. Het bestaan van een dergelijke gi wordt afgeleid uit een vermogensoverdracht (nl. de bankoverschrijving) alsook andere documenten (brieven, bewijsdocumenten, enz...) waaruit onder meer het begiigingsoogmerk van de schenker kan worden afgeleid. Een bankgi is mogelijk voor liquiditeiten, maar ook voor andere beleggingen die op rekening worden gehouden (aandelen, obligae, enz...) Het opstellen van bewijsdocumenten is ook van belang om te kunnen aantonen wanneer de gi plaatsvond, alsook welke de voorwaarden waren die de schenker wilde opleggen aan de begiigde (bijvoorbeeld een beding van terugkeer waardoor het geschonkene terugkeert naar de schenker bij het vooroverlijden van de begiigde). In een internaonale context, en om elke discussie daarover uit te sluiten, is een uitdrukkelijke rechtskeuze op te nemen voor het Belgisch recht. Merk ook op dat in de Belgische prakjk een dergelijk beding van terugkeer vaak oponeel wordt bedongen, maar dat dit gevolgen kan hebben in het buitenlands fiscaal recht. Het procédé is het volgende: de schenker kondigt in principe op voorhand aan dat hij een schenking wil doen, voor welk bedrag en onder welke voorwaarden. Daarna kan de overschrijving worden uitgevoerd, en tot slot worden documenten opgemaakt (een zgn. Pacte adjoint) waaruit blijkt dat de begiigde de schenking hee aanvaard en ook akkoord gaat met de door de schenker opgelegde voorwaarden. Over een dergelijke vormvrije gi is geen schenkbelasng verschuldigd. Indien de schenker binnen de drie jaar (Vlaanderen, Brussel) of vijf jaar (Wallonië) komt te overlijden als inwoner van het Vlaams, Brussels of Waals gewest en voorafgaandelijk niet is overgegaan tot de registrae van de bankgi, is alsnog erelasng verschuldigd door de begiigde op het ontvangen bedrag. De erelasng kan in rechte lijn oplopen tot 27% (boven de € 250.000) in Vlaanderen en tot 30% (boven de € 500.000) in Brussel en Wallonië. Wordt de schenker ziek binnen deze periode, dan kan alsnog spontaan schenkbelasng worden betaald, door de bewijsdocumenten te registreren. In dat geval is 3% schenkbelasng verschuldigd in Vlaanderen en Brussel en 3,3% in Wallonië als het gaat over schenkingen tussen ouders en (klein) kinderen en zal geen erelasng verschuldigd zijn in geval van overlijden binnen de 3/5 jaar. Merk op dat het op heden ook mogelijk is om het hele schenkingsprocédé digitaal te laten verlopen. In beginsel geldt dat sinds mei vorig jaar ook voor de registraeformaliteit. Dit kan makkelijk via myminfin. 2. Grensoverschrijdende context: Wat als uw kinderen in het buitenland wonen? Luxemburg Woont uw kind in Luxemburg, dan zijn er geen bijkomende fiscale aandachtspunten. Naar Luxemburgs recht worden uitsluitend registraerechten geheven op het niveau van de schenker. Wanneer een bankgi uitgaat van een Belgische rijksinwoner, en de NIEUWSBRIEF KVABB - Nr. 02.2023 - Pag. 14

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication