6

S inds 15 december 2020 moeten Belgische belasngplichgen in het buitenland verleden notariële schenkingsaktes in België laten registreren. Bijgevolg zal er in principe steeds schenkbelasng verschuldigd zijn op deze schenkingen. Een zoektocht naar alternaeve technieken dringt zich op. Daarbij rijst de vraag of een notariële akte, en dus de registrae in België, wel nodig is om aandelen op naam te schenken. Notariële schenking van aandelen Over de schenking van aandelen op naam is al veel inkt gevloeid. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle schenkingsakten, op straffe van niegheid, voor een notaris moeten worden verleden. Om de daarbij horende fiscale druk wat te temperen, bieden de regionale gunstregimes voor de schenking van aandelen van familiale vennootschappen een oplossing. Voor zover aan alle voorwaarden is voldaan, moet hierop geen schenkbelasng betaald worden. Het Waalse Gewest past een verlaagd 0%tarief toe bij de registrae van deze schenkingen, wat op hetzelfde neerkomt. Voor de vennootschappen die niet aan alle voorwaarden voldoen en dus niet kwalificeren als familiale vennootschappen, blijven alternaeve schenkingsvormen die niet aan de registraeplicht onderhevig zijn van belang. Onrechtstreekse schenking van aandelen aan toonder De handgi en de onrechtstreekse schenking zijn belangrijke door de rechtspraak toegestane uitzonderingen op de notariële schenkingsakte. Toen de aandelen aan toonder nog bestonden, namen velen bijgevolg hun toevlucht tot dit type van aandelen om via een handgi te kunnen schenken. De afschaffing ervan leidde ook tot het einde van de mogelijkheid tot handgi van aandelen. Onrechtstreekse schenking van aandelen op naam? Vervolgens rijst de vraag of aandelen op naam ook onrechtstreeks kunnen worden geschonken. Het hof van beroep te Antwerpen hee eerder al in twee arresten geoordeeld dat aandelen op naam wel degelijk onrechtstreeks geschonken kunnen worden door middel van inschrijving in het aandelenregister. Het loutere feit dat het aandelenregister is ondertekend door de beide parjen, maakt van dit register volgens het hof nog geen schenkingsakte, die verplicht voor een notaris moet worden verleden. Gebaseerd op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek concludeert het hof dat de overdracht louter consensueel gebeurt en de overschrijving in het aandelenregister de loutere bevesging/ uitvoering is van de eerder gedane overdracht. Recent hee het hof nog eens uitdrukkelijk bevesgd dat het, ondanks bepaalde andersluidende meningen in de rechtsleer, nog steeds van oordeel is dat aandelen op die manier kunnen worden geschonken. Gevolg Dat een hoger rechtscollege deze vorm van onrechtstreekse schenking blij aanvaarden, is belangrijk en laat de deur zonder twijfel open. Hoewel op deze onrechtstreekse schenkingen geen schenkbelasng verschuldigd is, moet worden benadrukt dat er wel erelasng zal verschuldigd zijn als de schenker binnen de drie jaar (of vijf jaar in het Waalse Gewest) overlijdt. Blij de schenker gedurende die periode verder leven, dan is er ook geen erelasng verschuldigd. Het is wel belangrijk dat dergelijke schenkingen met de nodige voorzichgheid en omkadering gebeuren. Tussen de parjen moet er ook een zogenaamd ‘pacte adjoint’ worden gesloten ter bevesging van de gedane schenking. In dit document kunnen ook bepaalde voorwaarden aan de schenking gekoppeld worden. Besluit Het komt er op neer om in iedere concrete situae na te gaan wat de beste manier zal zijn om de aandelen van uw vennootschap over te dragen aan, bijvoorbeeld, de volgende generae. Een grondige analyse en een oplossing op maat zijn daarbij van cruciaal belang! Auteur: Mark Delboo – Delboovocaten NIEUWSBRIEF KVABB - Nr. 02.2023 - Pag. 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication