8

administrae zich het recht voor om onder de normale verjaringstermijnen de uitoefening van het recht op arek te controleren. · De administrae kan zelf de toepassing van de regel van het werkelijk gebruik opleggen via een gemoveerde beslissing, per aangetekende brief, die uitwerking hee vanaf de eerste dag van het betreffende aangiejdvak. Maar deze beslissing kan retroacef uitwerking hebben indien de administrae van oordeel is dat de gegevens in de aangie van aanvang of wijziging van acviteit of aanvraag van een btw-eenheid onjuist zijn. Via circulaire kan een bedrijfssector of groep belasngplichgen verplicht worden de regel van het werkelijk gebruik toe te passen. Zoals al in de wet wordt voorzien: belasngplichgen die per 31 december 2022 reeds de regel van het werkelijk gebruik toepassen, moeten vóór 1 juli 2023 een kennisgeving en mededeling van de gevraagde gegevens doen waarin de toepassing van de regel van het werkelijk gebruik bevesgd wordt. We merken op dat de termijn in het KB afwijkt van de termijn in de wet (vóór 30 juni 2023). Gevolgen en aandachtspunten Deze nieuwe bepalingen zullen een belangrijke impact hebben voor de prakjk. Zoals aangegeven zal een retroaceve toepassing van de regel van het werkelijk gebruik volgens de nieuwe regels niet langer mogelijk zijn, wat de mogelijkheden van belasngplichgen in belangrijke mate beperkt. Wanneer bv. bij een controle blijkt dat een onderneming een verdoken gemengde btwplichge is die geen 100% recht op arek kan uitoefenen, zal de administrae in principe een algemeen verhoudingsgetal opleggen en kan de regel van het werkelijk gebruik niet langer worden ingeroepen voor het verleden om de impact op het recht op arek bij de belasngplichge te magen. De nieuwe regels maken dit alles ook veel formalisscher. Bv. bij wijziging van een acviteit vereist dit een jdige en correcte indiening van het formulier E604B, om te vermijden dat men de regel van het werkelijk gebruik pas het daaropvolgend kalenderjaar kan toepassen. De vraag rijst ook wat de exacte werkwijze is wanneer een belasngplichge in de loop van een kalenderjaar, bv. op 30/06, haar acviteiten aanvangt of wijzigt (na voorafgaande kennisgeving volgt de gedetailleerde info pas het volgend kalenderjaar). Daarnaast bieden de nieuwe regels geen grotere rechtszekerheid omdat de administrae een lange termijn hee om de kennisgeving al dan niet te weigeren (tot 31 december van het volgende jaar). NIEUWSBRIEF KVABB - Nr. 02.2023 - Pag. 8

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication