9

Groot herstelproject Ilperveld vanwege stikstof Ook onze gebieden hebben zeer te leiden onder de stikstofverbindingen (waaronder ammoniak) die hier via de lucht terecht komen. Daardoor komen bijvoorbeeld kwetsbare planten en dieren in het Natura2000-gebied Ilperveld in het gedrang. Het gaat om de kwetsbare veenmosvegetaties met ronde zonnedauw, orchideeën en andere bijzondere soorten. In 2020 begonnen de werkzaamheden in samenwerking met de Provincie NoordHolland en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Om de veenmosrietlanden te herstellen, plaggen we de verruigde stukken en graven we elf petgaten uit. Zo krijgen gebiedseigen soorten weer een kans. Maar liefst 8,5 kilometer oever krijgt een natuurvriendelijke oeverbescherming. Afkalving van de oevers heeft een negatief effect op de waterkwaliteit. De ruimte achter de palenrij wordt waar nodig opgevuld met grond die vrijkomt bij het plaggen en graven. Het project loopt in 2021 door. 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication