0

zegt ASPER -r'*# í -

wordt een ramp voor de mobil.iteit en verl<eersveil"igheid. ZoweL in de omgeving van de verl<aveling, de scholen, maar uiteraard ook voor het hele dorp en de wegen naar N6O en naar Zingem. Met een parl<ing los je dit niet op. De coaLitie l<eurt hi er zal<en goed die ze volgens haar eigen p[an niet wiL. De recentste woonbehoeftestudie van de gemeente toont aan dat er tot 2O2O een overschot aan woninge n zaL zijn. Er is dus helemaaI geen nood aan bijl<omende woningen. Het is onverantwoord om zo massaaI te bouwen dicht tegen beschermd natu u rgebied. Er zijn in Gavere en Asper nog voldoende bouwen. Er zijn reeds 2 aangesneden woonuitbreidingsgebieden die men eerst bouwgronden voI te moet volbouwen. dat momenteeI wordt gebruil<t voor [andbouw. Ool< a[ bouwt men in fase 1'slechts'100 woningen, toch betel<ent dit het einde van dit gebied a[s open ruimte. Nu staat Asper aI onder drul< met een bevoLl<ingsdichtheid die ruim het dubbele is van Cavere. heeft zijn bedenl<ingen bij dit plan.

'*l; { b'..n*i r 1,3' " Het bl,auwe gebied is de ruimte waarvoor binnenl«ort een verl(avelingsptan wordt ingediend. 1) doet een aanvraag in de loop van decemb er 2077 voor 2) Socia Le h uisvestingsmaatscha ppij bouwt

Het rode gebied is het 3) Zodra het gebied is aangesneden l<an het hele gebied (1,2,5 ha) ool< voLgebouwd worden. Dus in totaal .:: tí r" .sÈr '* *"lF' -t 14 *fril !'"Ë #",*4:* OpenVLD, CD&V en SPa IMWO-INVEST mobititeit tegen haar bel,eidsverl<laring in

1. Eerste plan van lmwo-lnvest telt 2O5 woningen, dit l<on a[[een op de 12,5 ha van woon uitbrei di ngsgebied Om mega ng. 2. Schepencol[ege is al«l«oord indien lmwo-lnvest ool« 4O sociale woningen bouwt. 3. Aanvraag PRIAI(: Coedl<euring door provincie voor aansnijden van 12,5 ha. 4. Fase 1: lmwo InvestzaL l0O wooneenheden bouwen waarvan 4O sociale woningen. 5."Na fase 1 l<omt er geen fase 2", zegt de burgemeester. (?) 6. Na gegrond protest van omwonenden vertaat lmwo lnvest de piste van het Prial«. 7. lmwo-lnvest probeert nu via groepswoningbouw. Hier zijn de voorwaarden vee[ soepeler. 8. Op de lnfomarl«t: lmwo-lnvest !«ondigt de aanvraag voor de 6O eerste wooneenheden aan. De burgemeester gaf aan zijn burgers geen antwoorden - op onze INFO-avond van 77 juni - op INFo-avond van lmwo-lnvest op 8 november - Ook op de INFomarl<t van 17 november bleef hij opva[[end afwezig. De l<osten en nadelen zijn voor de gemeente en inwoners

Deze verl«aveLing is nog geen uitgemaal«te zaal«! 1. De aanvraag van de verl<avelaar l<omt er bin nen kort. 2. Wij l<unnen met zijn a[[en bezwaar aantel<enel1. (Wij hebben 30 dagen tijd) 3. Daarna is het terug aan onze poLitiel<ers om te oorde[en. 4. Verdere acties van Leefbaar Asper Zeg ook NEEN Leefbaar Asper dient bezwaar in via het advocatenkantoor LDR. Onderschrijf rnee onze actie! Niet op de openbare weg gooien aub

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication