0

Waarom is deze folder zo belangriik? Waarom ziin deze verklez§ngerï zo belangrijk?

Waarom is deze fotrder zo belangrijk? Waarom zijn deze verki ezingen zo belangrrjk? Het huidige cotrlege van burgemeester en schepenen wil haar onzinnig bouwplan in woonuitbreidingsgebied Ommegang hoe dan ook doordrukken. Om te veel comrnotie te vermijden, besloot ze om de opstart van de verkaveling uit te stellen tot na de verkiezingen. Dit vermoeden we althans, want deze bestuursploeg weigert hierover in dialoog te gaan met haar burgers. Transparantie staat niet in haar woordenboek. Dat blijkt niet enkel in dit dossier. Dat aanvaard je toch niet als burger? Denk a.u.b. grondig na over je stem. Stem voor politici die een duidelijk standpunt innemen tegen dit megalomane bouwproject waarbij een open ruimte van 12,5 ha 1= 20 voetbalvelden) geheel kan volgebouwd worden.

Blijft Asper een dorp? t3 We zien allemaal dat Asper de laatste jaren in hoog tempo dichtgebouwd wordt. Nieuwbouw met steeds meer appartementsblokken. Deze natuurlijke aangroei op bestaande bouwgronden is ruim voldoende om de woningbehoefte in te vullen. Er is zeker geen nood om reservegebieden aan te snijden. Gollege drukt kost wat kost dit project er door! Toch kiest het huidige college van burgemeester en schepenen ervoor om een onnodig project van een private firma kost wat kost door te drukken. Wie heeft hier eigenlijk baat bij? Niemand die dit begrijpt, behalve de huidige bestu ursploeg.

Sociale ï,Iíoningen = valse reden voor volbouwen van Ommegang Elke gemeente heeft de plicht om een minimum aantal sociale woningen te bouwen. Gavere heeft in haar planning daarover een potentieel overschot van 110 sociale wooneenhedefl, Ommegang niet meegerekend. Raar ... maar waar! Plots worden de meeste van deze projecten 'on hold'gezet! Hierdoor kan het college blijven beweren dat ze, zonder de bouw van de 40 sociale woningen voorzien in Ommegang, dit doel niet zal kunnen bereiken. Wie gelooft dit nog?

En ondertussen ', slibt het verkeer in Asper dicht Sinds jaar en dag wordt het verkeersprobleem in de kernen van Asper erkend. Ondertussen neemt de verkeersdrukte steeds verder toe, ook op de sluipwegen. De srtuatie voor voetganger en fietser wordt steeds onveiliger. Het college van burgemeester en schepenen neemt geen enkele maatregel. Van enig beleid is ook hier geen sprake. Asper = grootste deelgemeente Asper telt het hoogste aantal inwoners. De Asperlingen brengen het meeste belastinggeld aan.

effiffidÉ *flGHF ffi* iffiBffiffiffiE {reffi ffi.,.ffi,ffi =:ffi' mffi ,'# ffi Demk aub grondig na over je stem Stem voor politici die een duidelijk standpunt innemen tegen het onnodige bouwproject op 12.5 ha in woonuitbrerdingsgebied Ommegang. Stem voor mensen die pleiten voor het behoud van deze mooie open ruimte. ffiffiffi ffi:ffi m,ffi| ffi r=E=tr== ffi:'ffi ffi

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication