0

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 30e jaargang oktober 2015

M-oktober 2015

INHOUDSOPGAVE Beste Merkefierders Senioren Platform Littenseradiel Programma seizoen 2015-2016 Mantgum yn Bedriuw: Muzykferiening Harmonie (Aksje Maraton) Gespot: bermtoerisme yn Mantgum Open Kampioenschap Jeu de Boules in Mantgum “Lytse PC” Prijzen Lytse PC 2015 De BSO is van de Mantgumer Tennis Club Nieuwsbrief oktober 2015 Muziekvereniging Harmonie Verenigingen Activiteiten Weekagenda Instellingen Nieuws van de Cultuurcommissie WWC WWC-rollen verkoop op zaterdag 31 oktober 2015 WWC doet weer mee met de Grote Clubactie!! WWC Oktober programma 2015 Supersnel internet in buitengebied van gemeente Littenseradiel Filmhuis Nieuws De Bistedokter Teater Kollektyf “Griene Sjippe”, giet mobiel Utnoeging jiergearkomste Merke Kommisje Mantgum Doarpsmienskip Mantgum Aan alle verenigingen en commissies Mantgum Utnûging: Utrikking Rely Jorritsmaprizen Recept van Tusken Tsjerke en Kroech Linzensoep Leeuwarder Courant 14-05-1971 Advertenties Politie Colofon FOTO VOORKANT OMSLAG BSO-kinderen, Marieke en Tijn, spelen hun eerste wedstrijdje op de tennisbanen van de Mantgumer Tennis Club. Foto: Laura Koopmans oktober 2015 Mandeguod 1 Het volgende nummer verschijnt voor 1 november 2015. Kopij s.v.p. inleveren voor 15 oktober 2015 www.mantgum.com 3 5 7 8 9 10 13 15 17 19 25 26 27 28 31 33 33 35 35 37 38 41 43 45 45 47 49 52 52 52

onderhoud verbouw restauratie renovatie nieuwbouw advies Dr. Fokkewei 2, Mantgum telefoon: 058 250 16 19 2 www.klaversma.nl bouwbedrijf@klaversma.nl

Dierbare herinnering en traditie vernield Beste Merkefierders Wat was het een mooie optocht met al die kinderen op al die versierde wagens en fietsen. Er was door iedereen hard gewerkt om een mooie optocht te verzorgen en…. dat was het ook. Zo ook de Merke. Dolle pret in de Wjukken, zo hebben mijn broer, zijn vrouw en ik even gespiekt. De sfeer was fantastisch. Hulde aan de merkecommissie en alle anderen! Maar…wat is het toch jammer van de laatste nacht. ’s Morgens waren al onze vlaggetjes om huis kapot gemaakt. En als dat nog niet genoeg was ook nog onze boomverlichting. En met name dat laatste vinden wij heel erg omdat dat nu juist zo veel voor ons betekent. De sparreboom bij ons huis, werd altijd samen met onze dierbare zoon Quinc van lichtjes voorzien. Na zijn overlijden, hebben wij besloten om deze traditie in ere te houden. Al wordt dat de laatste tijd steeds moeilijker omdat de boom steeds groter wordt en de lichtjes met meer inspanning in de boom verwerkt kunnen worden. Daarom vragen wij de betrokkenen, om dit te repareren of in ieder geval zich te verontschuldigen. Dat lijkt ons wel zo netjes…. toch? Wij willen graag met Kerstfeest weer een mooie verlichte boom verwezenlijken en de herinnering aan onze dierbare zoon in ere herstellen. Zou dat mogen en kunnen? Wij hopen het! De Merke is een mooi feest, en dat moet zo blijven! Dat lijkt ons toch niet te veel gevraagd? Groetjes Ruud en Jannitha Hornman oktober 2015 Mandeguod 3

‘ELTS MINSKE IS OARS ELTS ÔFSKIE IS OARS’ www.uitvaartzorgbijlsma.nl 4 Anna Bijlsma Jorwert 06 10 33 03 37

Programma seizoen 2015-2016 September: de dagen worden korter en de lamp moet ’s avonds weer aan. Bijeenkomsten van clubs en verenigingen beginnen zo langzamerhand weer. Tijd ook voor het SPL om met een nieuw programma voor het seizoen 2015-2016 te komen. Wij denken erin geslaagd te zijn met een aantal korte cursussen en een aantal lezingen een goed en veelzijdig aanbod te brengen. Wij beginnen het seizoen met een lezing van Claudy Jongstra over wat haar bezig houdt. Deze lezing zal worden gehouden op: Dinsdag 6 oktober Tijd: 14.00 uur Plaats: Mfc De Helling te Winsum Zie voor meer informatie het persbericht elders in dit blad. In onderstaand schema kunt u lezen wat er verder op het programma staat: 6 oktober 2015 oktober 2015 oktober 2015 november 2015 oktober/november 2015 26 november 2015 februari 2016 maart 2016 Tablet/Smartphone (vervolgcursus) I-phone/I-pad (vervolgcursus) Verkeerseducatie lezing filosofie met Anna Riemersma 1 jan./2,16 en 23 febr./1 maart 2016 cursus Luisteren naar Muziek met Rudolf Nammensma Muziek/zingen met Hindrik v.d. Meer Literatuur (poëzie) met Hylke Tromp Op 6 maart ‘s middags organiseert het SPL samen met de Cultuur Commissie Mantgum een concert in de Wjukken te Mantgum. De geplande activiteiten zullen tijdig in Op’e Skille worden aangekondigd. Natuur/Voeding met Claudy Jongstra Koken (Nij Stapert) oktober 2015 Mandeguod 5

6 Mandeguod oktober 2015

Mantgum yn Bedriuw: Op zaterdag 24 oktober zetten ondernemers in Mantgum hun deuren voor u open. In een leuke wandeltocht maakt u kennis met de producten en diensten van uw dorpsgenoten. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom in de tent bij café Bonnema. Onder het genot van een kopje koffie of thee (aangeboden door café Bonnema) kunt u in de tent al kennismaken met de eerste ondernemers. Met een stempelkaart en een plattegrond gaat u daarna op pad in het dorp en kunt u een kijkje in de keuken nemen bij de volgende ondernemers: Schoonheidssalon Joke Boersma De Twadde Tak It Kappershûs Uitvaartverzorging Schoustra Wim Kramer Bouwmanagement & Advies Pedicure Klaversma – Arendz / Klaversma Schoenen Jant Evenementen Siebe Sail / Siebe’s Meubel Atelier Vaste Plantenkwekerij De Jonkheer Neodym Utfeartbegeleiding Iepie Lindeboom-Hospes Benedictus Bouwkundig advies Wiersma Tenten Sisa kinderopvang An’twerk MA2 Lyts Kanaän Mindfulnesstraining Eef Heinhuis Interieur 3000 + Studio 3000 Griene Sjippe Poiesz Bakkerij Sybesma Bij terugkomst biedt de ondernemersvereniging u met veel plezier een hapje en een drankje aan. Onder de volle stempelkaarten verloten we een zeer goed gevulde prijzenmand t.w.v. meer dan € 100,00. Kom ook gezellig meewandelen en leer uw ondernemende dorpsgenoten beter kennen. Tot ziens op zaterdagmiddag 24 oktober! De Ondernemersvereniging Mantgum PS; bent u ondernemer en wilt u ook mee doen, stuur dan een mail naar Jant van Dijk: jant@jantevenementen.nl of bel 06-20494345 voor meer informatie. 7

8 Mandeguod oktober 2015

Gespot: bermtoerisme yn Mantgum Justermiddei samar yn de berm by ús efter hûs. 4 freondinnen mei de camper der op út en dan efkes bekomme oan it wetter en genietsje fan brochje en drinken. Dêrnei alle winkels oan de Dobbe by lâns. Dat dogge se alle jierren. Is’t net prachtich. Yn de sechtiger jierren wie bermtoerisme hiel gewoan mar it kin ek yn 2015 noch! Tige gesellich sa efkes by us efter. Bij de foto’s: Ons jaarlijks camperuitje, we vonden een prachtig lunchplekje aan het water in Mantgum met hartelijke groet van Winnie de Bruin, Geke Hylkema, Willy Wedding en Geke Groen uit De Tike. oktober 2015 Mandeguod 9

Open Kampioenschap Jeu de Boules in Mantgum Op Zaterdag 12 September j.l. werd op de Jeu de Boule banen bij het MFC “ Wjukken” in Mantgum het open kampioenschap jeu de boules van Littenseradiel gehouden. Hiervoor hadden zich 14 parturen met 28 deelnemers aangemeld uit Wommels, Easterein, Grou en Mantgum. 10 Mandeguod oktober 2015

Om 10.30 uur gaf wedstrijdleider Sieb v.d. Bij het startsein. Hij werd de gehele dag geassisteerd door Gjalt en Ruerdtsje Kuperus. Zij verzamelden de uitslagen en hielden de scores bij. Voor elke punt werd door de deelnemers fel gestreden. Zoals bij elk toernooi kan er maar één winnaar zijn, en dit jaar voor het eerst kwam deze niet uit Mantgum. Elk partuur speelde vier ronden waarvan op het eind er vier als beste overbleven. De twee parturen met de meeste punten speelden om de eerste en tweede plaats. Dit waren Henk en Roelie Panneman uit Easterein die het moesten opnemen tegen Hilbrand Drost en Geertsje Punter eveneens uit Easterein. Uiteindelijk werden Henk en Roelie de winnaars, kregen de kransen omgehangen, ontvingen een aandenken met inscriptie en een fles wijn. Ook Hilbrand Drost en Geertsje Punter kregen een fles wijn aangeboden evenals Doeke Odinge en Gjalt Kuperus die derde werden en Popke Veenstra en Eelkje v.d. Veen die vierde werden. Sieb v.d. Bij bedankte tenslotte iedereen voor hun deelname en speciaal het bestuur voor de organisatie mede doordat dit toernooi een week later moest plaatsvinden vanwege het slechte weer een week eerder. foto’s: Popke Veenstra oktober 2015 Mandeguod 11

12

“Lytse PC” Sneon 12 septimber waard troch Keatsferiening Jacob Klaver, de 65e Lytse PC organiseard. Foar ús doarp fansels in tradysje. In protte prachtige partijen binne hjir oan’t hjoed de dei ta op dizze earste klas partij keatst. Yn it ferline kamen d’r in protte belangstellenden en keatsers op ôf. Goed 50 partoer op’e list wie hielendal gjin wûnder. De measte keatsers lieten dizze partij net oan harren foarby gean. It wie eins in must. Sjogge wy nei hjoed de dei, dan hâldt it mei in lytse 20 partoer wol op. Hawar, dizze sneon wie it in dei mei wat frjemde bokkesprongen. Der stiene sa’n 17 partoer op de list. Spitich genôch hiene 8 keatsers har ôfmeld. Hold dus yn, dat d’r noch mar 14 partoer oer wiene. Dêrom waard keazen foar ien fjild mei trije perken sadat it keatsen dochs oan’t rom yn de middei duorje soe. Ik moat sizze, dat hie it bestjoer fan Jacob Klaver aardich goed ynskatten. Oer de hiele dei waard d’r fol fjoer keatst en wat ek opfoel wie, dat de wat âldere keatsers noch hiel goed mei dwaan koene. Ien fan dizze keatsers fierde dy deis ek noch syn 42e jierdei. Der waard fansels oan it ein fan de dei ek noch út folle boarst foar songen. Ek soks heart by de sfear fan ús tradysjonele Lytse PC. Nei in pracht keatsdei (it is lokkich droech bleaun) waard de partij mei it útrikken fan de prizen ôfsletten om hjirnei foar de neisit noch meielkoar nei de Wjukken te gean. Wat dizze kear bot opfoel wie in lytse opkomst kwa keatsers mar ek de belangstelling rûnom it fjild hold net oer. Kom op earste klas keatsers en fansels keatsleafhawwers,.lit jimme wer ris op it fjild sjen. Meielkoar moatte wy der foar soargje, dat wy dizze prachtige keatspartij yn eare hâlde kinne! It besjoer / frijwilligers en organisaasje fan Jacob Klaver ferstjinje it! Hette van der Wal oktober 2015 Mandeguod 13

14 Mandeguod oktober 2015

Prijzen Lytse PC 2015 Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum wil dorpsgenoten, kaatsliefhebbers en kaatsers dank zeggen voor de royale aankoop van loten ten gunste van de organisatie van de Lytse PC. Van de 12 beschikbare prijzen wachten op 15 september onderstaande artikelen er nog op om afgehaald te worden. Nr. Electrische koelbox Halogeen oven Roerkomweegschaal 48 delig drill/bit set Mini zaag 1735 1254 29 399 859 De priiswinners fan de Lytse PC 2015 Prijzen af te halen bij Hendrik Poppema Swannedrift 9 Mantgum Tel. (058) 2501636 oktober 2015 Mandeguod 15

16

De BSO is van de Mantgumer Tennis Club Wanneer er tennissers op de banen van de MTC staan, staan ook de kindjes van de BSO geregeld aan het hek. Koppies die net over het hek steken en vingertjes die wijzen naar tennisballen die rondvliegen door de lucht. Niet alleen het bestuur van de MTC, maar ook de leidsters van de BSO is opgevallen dat de glunderende oogjes van de kinderen door laten schemeren dat zij ook wel eens op die prachtige banen willen tennissen. Omdat enthousiasme opwekken bij kinderen een belangrijk speerpunt van de Mantgumer Tennisclub is en er een duidelijke vraag ligt van de BSO voor uitbreiding van een veilige en stimulerende speelomgeving voor hun oppaskinderen, heeft de MTC besloten haar tennisbanen open te stellen voor de kinderen van de BSO. Aan de leidsters is een pakket met rackets, een emmer met ballen en een sleutel van de banen overhandigd. Zij hebben instructie gekregen over het gebruik en onderhoud van de banen en zijn ervan op de hoogte dat de banen vrijgemaakt moeten worden wanneer leden van de vereniging gebruik willen maken van de banen. De MTC hoopt dat de kinderen van de BSO veel plezier zullen hebben op de banen en dat ze ervaren hoe leuk en veelzijdig de tennissport is. Op het gebied van jeugdtennis zijn de afgelopen jaren veel veranderingen doorgevoerd waardoor kinderen al op jonge leeftijd (vanaf 5 jaar) kunnen beginnen met tennissen. Zo zijn er speciale ballen en rackets voor iedere leeftijdsgroep en wordt de baangrootte bij tennisles, competities en toernooien aangepast op leeftijd en niveau. Voor iedereen die graag wil ervaren hoe leuk tennis is, biedt de MTC een gratis proefles aan. Hiervoor kunt u bij onze trainer terecht op (maandag en donderdag) of contact opnemen met tennismantgum@gmail.com Een sportieve groet van de MTC www.mantgumertennisclub.nl https://www.facebook.com/MantgumerTennisclub oktober 2015 foto’s: Laura Koopmans Mandeguod 17

Anne de Jong Uitvaar tzorg Zorgvuldig en met aandacht 0566 - 602922 Dag en nacht bereikbaar www.dejonguitvaartzorg.nl Buorren 23 • 9012 DK Raerd 18 T 0566 - 60 29 22 Dag en nacht ber

Nieuwsbrief oktober 2015 Muziekvereniging Harmonie Vlak voor de zomervakantie zijn bij de fanfare Martha en Rosanna van Gunst, Fedde en Doutsen Regnerus, Froukje Dijkstra, Ilse Keestra en Julika Trentelman geslaagd voor hun A praktijk examen. Marijke Dijkstra, Beitske Boersma en Anne van der Heijden zijn geslaagd voor hun B praktijk examen en Pyke Kramer is geslaagd voor haar C praktijk examen. Bij de malletband zijn Mike Bruinsma en Lucas Rienstra geslaagd voor hun A praktijk examen en is Yme Kramer geslaagd voor zijn C praktijk examen. Allemaal gefeliciteerd met dit behaalde resultaat! Op 20 juni is het jeugdkorps (B-orkest) naar het jeugdorkestenfestival in Leeuwarden geweest. Daar hebben ze zich van hun beste kant laten zien en horen. Op 25 juni stond de jaarlijkse merke optocht in Jorwert op het programma en op 26 juni brachten we Saakje de Boer-Feenstra een serenade. Zij mocht stoppen met werken. Na de zomervakantie zijn we weer met veel plezier begonnen aan de repetities. De fanfare mocht na 1 repetitie gelijk al weer optreden tijdens de Froulju’s PC. De weken erna was de fanfare weer te horen in de notaristuin van Jorwert, als opwarmer voor het Iepenloftspul Jorwert. oktober 2015 Mandeguod 19

20

Momenteel is de fanfare (A-orkest) druk aan het repeteren voor het bondsconcours op 28 november in Drachten. De malletband gaat 2 weken eerder op concours, ook in Drachten. Ook zij zijn druk aan het repeteren hiervoor. Als voorbereiding op deze concoursen zullen we een concert geven met de hele vereniging op zaterdag 31 oktober, dus ook met het B-orkest en de jeugdmalletband. Op 11 september stapte ons fanfarelid Pytrik van Gunst in het huwelijksbootje met Hylke Meindertsma. Ze hadden een prachtige dag met mooi weer. ’s Avonds hebben wij hun een serenade gebracht. Op 3 oktober houden we een garagesale. Hopelijk is het mooi weer, is er veel deelname en kan iedereen zijn spullen verkopen. Op 10 oktober gaan de leden van het B-orkest naar een Play-inn in Wommels. Ze gaan dan, samen met andere korpsen, de hele dag in groepjes oefenen en studeren ze een muziekstuk in dat ze ’s avonds aan ouders, vrienden en andere belangstellenden zullen laten horen. Van onze concerten wordt u zoveel mogelijk op de hoogte gebracht d.m.v. posters. Bent u donateur? Dan krijgt u altijd een uitnodiging voor de concerten. Voor wie belangstelling heeft om lid te worden: u mag gerust op een repetitieavond langskomen om te zien en te horen waar we momenteel mee bezig zijn en hoe zo’n avond verloopt. De fanfare repeteert op maandagavond vanaf 19.45 uur en de malletband op woensdagavond vanaf 19.30 uur. Mensen die alsnog donateur of sponsor van onze vereniging willen worden, kunnen dat aangeven bij ondergetekende. Heeft uw kind interesse in muziek maken? Laat hem/haar eens een proefles volgen. Onze website is vernieuwd! Kijk op: www.harmonieweidum.nl. U kunt ons ook volgen op: Voor alle informatie of aanmeldingen kunt u terecht bij: Corina Punter Tel. 058-2519264 e-mail: folkert.corina@gmail.com oktober 2015 Mandeguod 21

22 Mandeguod oktober 2015

Activiteiten voor de komende tijd: 31 oktober Oud ijzeractie Concert door de hele vereniging 14 november Malletband naar concours 28 november A-orkest naar concours 30 december Oliebollenactie Maart 2016 Zie ook onze “aksje maraton” bijlage! Sponsor Harmonie Weidum gratis! Koopt u wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst http://www.harmonieweidum.nl te bezoeken. Via de knop van SponsorKliks komt u uit bij ruim 100 winkels waar u precies hetzelfde betaalt maar gaat er een commissie naar Harmonie Weidum. U sponsort dus gratis! oktober 2015 Mandeguod 23

24 Mandeguod oktober 2015

Vereniging Verenigingen Contactpersoon Âldereinsoas Biljartvereniging Mantgum Bridgeclub Doarpsmienskip Mantgum Fûgelwacht Mantgum Gymnastiekvereniging Weidum Harmonie en Malletband Weidum Herensociëteit Vriendenkring Iisclub De Twa Doarpen R. Heide M. Dusselaar J. W. Verhoef A. Muller E. van der Hem K. Bosma C. Punter S. Cnossen J. van der Werf Jeu de Boulesvereniging Wjukslach G. Kuperus Keatsferiening Jacob Klaver Korfbalvereniging WWC Loopgroep Runom Mantgum Mannenkoor Mantgumer Maten Mantgumer Tennisclub Merke Commisje Mantgum D. Lont P.R. van der Kooi A. Meijer A. Tymersma Ondernemersvereniging Mantgum W. Fopma Oudercommissie De Gielguorde Resitearkolleezje Frisia 1874 Speeltuinvereniging De Pôle Stichting Freed E. Langes Stichting Wjukken Tafeltennisclub MTV’14 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Voetbalvereniging Oosterlittens Werkgroep Historie Mantgum Wietwetterklup oktober 2015 L. Weijer-Nutma J. Arendz P. Wijnja J. Anema J. Vogelzang G. Terpstra D. Ottema R.W. Steensma T. Oosterbos B. Stienstra M. Kuipers Telefoonnummer (058) 250 26 75 (058) 253 16 11 (058) 250 18 13 (058) 250 14 41 (058) 251 96 81 (058) 251 93 93 (058) 251 92 64 (058) 250 15 97 (058) 250 11 44 (058) 251 97 17 (06) 130 43 474 (06) 144 11 680 (06) 512 21 165 (058) 250 15 02 (058) 250 15 29 (058) 250 20 26 (058)-288 32 98 (058) 850 63 92 (058) 250 12 75 (06) 532 781 62 (058) 250 17 50 (058) 289 44 32 (058) 250 14 34 (058) 250 13 09 (058) 250 10 38 (058) 250 13 76 Mandeguod 25

Activiteiten vr. 2 okt za. 3 okt za. 3 okt za. 3 okt zo. 4 okt vr. 9 okt za. 10 okt zo. 18 okt za. 24 okt za. 31 okt za. 31 okt volgende maand zo. 1 nov do. 5 nov vr. 6 nov Filmhuis: the Help Garagesale No Name Kerkdienst Concert Wiebe Kaspers - It frije lân Kinderkledingbeurs Kerkdienst Mantgum yn bedriuw Rouwbeurs ‘Omgaan met emoties’ Concert Harmonie Weidum Kerkdienst Jan en Marijke Arends - Sterke staaltjes Jaarvergadering Merke Commisje Mantgum 20.00 uur mfc Wjukken 9.30 - 12.00 uur, Weidum Uitreiking Rely Jorritsmaprijs 14.00 uur, Dorpshuis Weidum Freedkelder 11.00 uur, Mariakerk 20.00 uur mfc Wjukken 10.00 - 12.00 uur, mfc Wjukken 09.30 uur, mfc Wjukken 14.00 - 17.00 uur, wandeling 10.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken Dorpshuis Weidum 11.00 uur, Mariakerk info volgt 20.00 uur, Café Bonnema (bovenzaal) Waar zijn in Mantgum AED aanwezig : MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur Wat te doen bij een incident: Eerst 112 bellen. 26 Mandeguod oktober 2015

Weekagenda maandag bloedprikken huisartsenlaboratorium AMV fanfare ’Harmonie Weidum’ Mantgumer Maten Tafeltennisclub MTV’14, 12 t/m 18 jaar volwassenen dinsdag lytse byb biljarten 60+ judo, 4 t/m 7 jaar judo, 7 t/m 8 jaar judo, 8 t/m 9 jaar judo, 10 jaar en ouder inloopspreekuur politie tossen tennis jeugd bridgen tossen tennis volwassenen 09.00 - 09.15 uur, mfc Wjukken 15.30 uur, OBS de Gielguorde 19.30 - 21.00 uur, dorpshuis Weidum 20.00 uur, mfc Wjukken 18.30 - 20.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 21.30 uur,mfc Wjukken peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 13.15 - 15.30 uur, mfc Wjukken viskraam 13.00 - 18.00 uur, De Dobbe 14.00 - 16.00 uur, de Gielguorde (m.u.v. schoolvakanties) 14.00 - 16.00 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal 17.15 - 18.05 uur, gymzaal 18.05 - 19.00 uur, gymzaal 16.30 - 17.30 uur, Gemeentehuis Wommels 18.30 - 20.00 uur, tennisbanen 20.00 - 23.00 uur, mfc Wjukken 20.00 - 23.00 uur, tennisbanen woensdag peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken âldereinsoos (vanaf 7 okt) bodyfit pilates bodyshake donderdag pianoles kids swing 4 t/m 7 jaar funky kids 7 t/m 10 jaar 14.00 uur mfc Wjukken 18.30 - 19.25 uur, gymzaal 19.30 - 20.15 uur, gymzaal malletband ‘Harmonie Weidum’ 19.30 - 21.30 uur, dorpshuis Weidum 20.20 - 21.20 uur, gymzaal 14.50 uur - 21.30 uur, mfc Wjukken 15.45 - 16.30 uur, gymzaal 16.30 - 17.15 uur, gymzaal modern dance 10 jaar en ouder 17.15 - 18.05 uur, gymzaal ophalen oud papier v.a. 18.30 uur, laatste do. v.d. maand oktober 2015 Mandeguod 27

Weekagenda jeu de boules (competitie) loopgroep Rûnom Mantgum yoga vrijdag 19.30 uur, jeu de boulesbanen 19.30 uur, bij mfc Wjukken 19.00 uur én 20.00 uur, De Gielguorde peuterspeelzaal ‘de Pukkewjuk’ 08.30 - 10.45 uur, mfc Wjukken verlengde opvang ‘de Pukkewjuk’ pilates 10.45 - 11.45 uur mfc Wjukken 09.00 - 09.45 uur, gymzaal vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) vrouwen in beweging (gymnastiek 55+) biljartcompetitie zondag groepstraining hardlopen jeu de boules (instuif) 09.15 -10.15 uur, mfc Wjukken 10.30 -11.30 uur, mfc Wjukken 19.30 uur, Café Bonnema 10.00 uur 14.00 uur, jeu de boulesbanen Instellingen Instelling Dokterswacht Friesland Fysiotherapiepraktijk Mantgum Huisartspraktijk Bergwerff Huisartspraktijk Lukkes Gastouderopvang It Swânnennest Telefoon Contactpersoon Buitenschoolse opvang De Vrijbuiters (088) 035 04 38 W. Lameris Diëtistenpraktijk Mantgum (0566) 65 33 88 T. Kuperus (0900) 112 71 12 (058) 250 14 14 (0517) 34 12 72 (058) 251 92 24 (058) 250 15 23 J. Sybesma H.B. Bergwerff L.J. Lukkes Gastouderopvang Seerôvers en Lânrotten (058) 250 19 52 Gastouderopvang Us Wouterkes Kinderopvang It Flinterke Logopediepraktijk Mantgum Studio Fitaal Peuterspeelzaal De Pukkewjuk G. van der Heide J. Wijnia (058) 250 13 63 R. van der Veen (088) 035 04 38 W. Lameris (06) 270 649 94 A. Wijnstra (06) 420 122 03 M. Ypma (058) 250 16 80 I. Bosma Protestantse Gemeente www.ruimgeloven.nl (0566) 65 36 35 Ds. G. Knol Sportcentrum Akkermans Tandartsenpraktijk Mantgum 28 Mandeguod (0515) 42 56 12 V. Akkermans (058) 250 17 81 oktober 2015

Ambachtsbakker Sybesma * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: 8.30 - 18.00 uur Vrijdag: 8.00 - 18.00 uur Zaterdag: 8.00 - 16.00 uur www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942 * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame’s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * `s Maandags kunt u gebak afhalen op bestelling in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u `s ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. 29

Start volgende mindfulnesstraining 28 oktober Steeds meer werkgevers en ziektenkostenverzekeraars vergoeden deze trainingen Gekwalificeerd categorie 1 trainer mindfulness MBSR & MBCL 8je praktijk voor mindfulness Dokter Fokkewei 10 - 9022 BS Mantgum - M: 0612822712 - www.8je.nl 30

Nieuws van de Cultuurcommissie Na de mooie zomermaanden is er weer ruimte voor Cultuur in de Wjukken. Op vrijdag 9 oktober komt pianist/zanger/multi-instrumentalist Wiebe Kaspers naar de Wjukken met zijn voorstelling: “It frije lan” Vol bezieling zingt Wiebe eigen liedjes, waarbij elke punt en komma van het verhaal messcherp aankomt. Met minstens zoveel overgave stort hij zich in improvisaties, de uitdagingen om vanuit stilte de mooiste muziek te maken die een paar minuten later alleen nog bestaat in de herinnering van zijn publiek. Samen met zijn band brengt Wiebe een zeer muzikale en theatrale vertelling aan de hand van de liedjes van zijn eerste album, waarin zijn single Jorwert, die hoog in de Fryske Top 100 belandde, natuurlijk niet mag ontbreken. 'Ik hâld der fan om neist oprjochte muzyk te meitsjen, in ferhaal te fertellen, ferweve troch ferskillende enerzjike ferskes', aldus Wiebe. Dat verhaal heeft Wiebe uitgewerkt tot een theatraal concert: een persoonlijke voorstelling met uptempo liedjes, humoristische anekdotes, en ingetogen instrumentale stukken. In de voorstelling, alsook op het album, wordt hij bijgestaan door twee ervaren musici: drummer Daan Slagter en bassist Florian den Hollander. Vrijdag 9 oktober 2015; aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs incl. pauzedrankje: € 12,00 Reserveren via de inschrijfmap in MFC Wjukken of via cultuurcommissie@wjukken.nl, of bel (058) 2501458 (Kees v.d. Bijl) Hierbij vast de vooraankondiging van de voorstelling in november, namelijk: Donderdag 5 november Jan en Marijke Arends met “Sterke Staaltjes” Met vriendelijke groet, Cultuurcommissie MFC Wjukken oktober 2015 Mandeguod 31

* Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en schrijfwaren * Gereedschap * Verf en hout * Tuinartikelen * Veehouderijbenodigdheden * Diervoeders en -accessoires * Werkkleding en schoeisel * Schaatsen KLEASTERDYK 46, WINSUM TEL. 0517-341556 DE WINKEL VOOR ALLES EN ... 32

(W)WC-rollen verkoop op zaterdag 31 oktober 2015 Op zaterdagochtend 31 oktober 2015 vanaf 9.30 uur aanstaande komen leden van korfbalvereniging WWC weer bij u aan de deur met (W)WC wc-rollen. Geen hard, schurend papier, maar zachte velletjes die ook u ongetwijfeld nodig heeft. Met het kopen van één of meerdere pakken, steunt u onze vereniging. Hierdoor kunnen wij, als kleine vereniging, korfbal blijven spelen in Mantgum en Wiuwert. En of u nu een kakker of een schijterd bent: iedereen heeft wc-papier nodig! Bestuur K.V. WWC Korfbalvereniging WWC doet weer mee met de Grote Clubactie!!! Met de opbrengst van de Grote Clubactie zullen wij dit jaar twee “kidskorven” aanschaffen voor de sportvelden Mantgum en Wiuwert. De Grote Clubactie begint dit jaar op 19 september. Onze leden zullen dan starten met de verkoop van de loten. Ook kunt u loten kopen via onze online verkooppagina. Het bedrag wordt dan eenmalig van uw rekening afgeschreven en het lotnummer zal worden vermeld op uw bankafschrift. Gemakkelijker kan het niet. Zie voor onze online verkooppagina www.kv-wwc.nl/ groteclubactie en help ons voor de aanschaf van de twee “kidskorven”!!! oktober 2015 Mandeguod 33

34

Oktober programma WWC Zaterdag 03 oktober 15.30 14.00 13.15 11.00 10.00 11.00 09.30 Lintjo 1 - WWC 1 Lintjo 2 - WWC 2 Veenwouden 2 - WWC 3 Drn/vdWiel B2 - WWC B1 VIOS (Nij) B1 - WWC B2 Pallas’08 D1 - WWC D1 WIK ‘34 E1 - WWC E2 Zaterdag 10 oktober 15.30 WWC 1 - It Fean 1 14.00 WWC 2 - It Fean 2 09.00 WWC E1 - Joure E1 Oldeberkoop, Lunia Oldeberkoop, Lunia Veenwouden, De Kemphaan Drachten, Sportlaan Nijholtpade, Sportcomplex Leeuwarden, Nylan Damwoude, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Wiuwert, Sportcomplex Mantgum, Sportcomplex Supersnel internet in het buitengebied van gemeente Littenseradiel Samen maken we het mogelijk! Want supersnel en stabiel internet is van vitaal belang voor het buitengebied. Of het nu thuis is, op de zaak of in het boerenbedrijf. OpGlas.nl wil graag in kaart brengen op welke plaatsen in de gemeente Littenseradiel er onder bewoners en bedrijven interesse is in snel en betrouwbaar internet. Op de plekken waar de meeste behoefte is, worden vervolgstappen ondernomen. Ga naar www.OpGlas.nl en vul vrijblijvend het formulier in. Alleen door lokaal voldoende belangstelling te creëren kan de volgende stap richting de aanleg van supersnel (glasvezel) internet worden gezet. Als veehouderijbedrijven, burgers en ondernemers hun krachten bundelen, maken we het samen waar. Doet u mee? Attendeer ook uw buren, vrienden en familie op de website. Wilt u meer informatie neem dan contact op met de projectgroep ‘Glasvezel in Littenseradiel’ contactpersoon is Rinse Westerdijk 06 53 223 698 Of kijk op: www.facebook.com/LittenseradielopGlas oktober 2015 Mandeguod 35

36 Mandeguod oktober 2015

Filmhuis Nieuws Inmiddels is het filmhuis weer gestart met het vertonen van interessante films in de Wjukken. In verband met de herfstvakantie eind oktober wordt er deze maand eenmaal een film vertoond. Op vrijdag 2 oktober wordt de film The Help gedraaid. Deze film speelt zich af in Mississippi tijdens de jaren '60. Skeeter is een meisje uit het Zuiden dat terugkeert van school en vastbesloten is om een schrijfster te worden. Ze zorgt echter voor heel wat ophef bij haar vrienden – en bij de rest van de bevolking van het kleine stadje – wanneer ze besluit om de zwarte vrouwen te interviewen die hun hele leven lang zorgen voor de prominente zuidelijke families. Aibileen, de huishoudster van Skeeters beste vriendin, is de eerste die openlijk durft spreken. Aibileen en Skeeter blijven samenwerken en al gauw komen meer vrouwen hun verhaal vertellen. Ongewone vriendschappen worden gevormd en een nieuw soort zusterschap ontstaat, maar niet vooraleer iedereen in het stadje z’n eigen zegje heeft gehad. Graag tot ziens in het filmhuis van MFC Wjukken. 37

Castratie ’n Heikel punt, dat ‘ontmannen’. Vooral voor de heren onder de diereigenaren, zo doet blijken. Wellicht voelen zij zich zelf in het kruis gegrepen, dan wel in hun eigen mannelijkheid aangetast. Getuige een bizar voorval van een paar jaar geleden. Er was een afspraak gemaakt om een reu te ‘helpen’. Op de bewuste ochtend werd ik gebeld dat de oudste zoon des huizes het dier had ‘ontvoerd’ omdat hij het niet eens was met de ingreep. De afspraak kon derhalve die dag geen doorgang vinden. Ook niet alledaags was het verzoek om de balletjes van de kater op sterk water te zetten, zodat het arme beest in ieder geval ‘compleet’ begraven kon worden, als ie te zijner tijd zijn aardse verblijf met het eeuwige verwisselde. Soms zijn er rare misverstanden. Van veel organen hebben we er twee. De natuur zorgt zodoende voor reservecapaciteit. Zo ook bij de geslachtsorganen. Ik ontdekte onlangs dat iemand dacht dat de ene de ‘hoofdbal’ was en de andere de ‘bijbal’. Niets is minder waar: het mannelijk geslacht is behept met twee ballen én twee bijballen. Even voor alle duidelijkheid. Het verwijderen van teelballen is ingrijpend. De productie van het geslachtshormoon testosteron komt stil 38 Mandeguod oktober 2015

te liggen, hetgeen gevolgen heeft voor spieromvang, vachtstructuur, stofwisseling en het gedrag. Met name door problemen met dit laatste item wordt castratie uitgevoerd. Al het gedrag dat annex met de geslachtsdrift is komt daardoor namelijk op een lager pitje te staan. Vooral bij katers is deze ingreep regulier en algemeen geaccepteerd om zwerven, sproeien en de gevolgen van confrontaties met andere katers wegens poezenschoon te nivelleren. Tenzij het heerschap in de fokkerij nog een rol van betekenis dient te spelen uiteraard. Maar meestal is juist geboortebeperking een voorname reden om te castreren. Soms is er een medische noodzaak. Bijvoorbeeld als één (soms beide) testikel niet ingedaald is. Die zit dan te warm en heeft een grotere kans om een tumor te ontwikkelen. Nog afgezien van het feit dat dit een erfelijk gebrek is dat zeker niet doorgegeven moet worden aan het nageslacht. Bij reuen kan castratie aan de voortplanting gekoppeld gedrag verminderen, zolang het nog geen gewoonte is geworden. Denk aan weglopen als er een loopse teef in de buurt is, ‘rijden’ of agressie naar andere reuen toe. Het is echter volstrekt niet zo dat castratie dé oplossing voor elk ongewenst gedrag is. Wat dat betreft zou eerst voor een tijdelijke tussenoplossing (chemische castratie) gekozen kunnen worden om eens te testen wat dat oplevert. Zonder testikels is de neiging tot groeien groter. Met het voeren van castraten dient daar zeker rekening mee gehouden te worden. Overgewicht is immers absoluut niet de bedoeling. Net als bij mensen werkt dat suikerziekte in de hand is en is het slecht voor de gewrichten. Het is goed dat te weten want een gewaarschuwde baas telt voor twee! In Amerika is men wel gewoon om na castratie implantaten in het scrotum achter te laten. Ik vrees dat de esthetische genoegdoening van de baasjes hierbij de boventoon voert en niet dat de betreffende reu daarmee een emotionele dip bespaard wordt. In Nederland heeft dit gelukkig nog geen opgang gemaakt. Wat mij betreft: liever een strakke zak dan een (lekkende) siliconenbal.Meer weten over ‘kastraasje’? Kijk dan verder op www.bistedokter.nl menno@bistedokter.nl oktober 2015 Mandeguod 39

40

Teater Kollektyf “Griene Sjippe”, giet mobiel ! Op sneon 24 oktober 2015 giet de nije kabaretproduksje fan “Griene Sjippe” yn premjêre mei harren sechde programma “IKKY ”. Dit sil barre yn Multyfunksjoneel Sintrum “Wjukken” yn Mantgum om 20.30 oere. Ferskate skriuwers binne wer yn ’t spier west om dizze prachtige produksje foar jo te skriuwen. It binne Rikky Nagel, Teake Posseth, Hotze Karsten, Arjen van den End, Foeke v. Bruggen en Hans Brans. It is wer in tige nijsgjirrige produksje wurden mei allerhanne aktuele beslommeringen út ús deistich, hastige bestean. Wy nimme de taskôger efkes mei yn ús mobile Iphone. De ferbining mei ús mobyltsje en de ferslaving oan Twitter, sms, instagram, WhatsApp en de sosjale media steane hjir yn sintraal. Fiif spilers, jong en âld, binne der wer yn slagge om der in pracht fan in produksje fan te meitsjen mei folop muzyk, dûns, koartswyl en alle oare yngrediïnten foar in goed stikje Frysk kabaret, dat jim/jo reitsje sil. In jûn om nea te ferjitten. Genietsje, sjen, fiele en priuwe oan ús “Appel” “IKKY ”. De muzyk is diskear skreaun troch Johan Hiemstra en Arjen van den End en wurdt útfierd ûnder lieding fan Johan Hiemstra . Dûns en beweging binne fan Anje Groen en de rezjy is yn hannen fan Hotze Karsten. Jo kinne ek fan te foaren de kaarten tillefoanysk bestelle op: Freed 9 okt. fan: 18.00 oere oan’t 21.30 oere op tillefoannûmers: 06-11831698 -06-12289002 Oan’t dan! Foar mear ynformaasje sjoch op: www.grienesjippe.nl Freonlike groet, Teater Kollektyf “Griene Sjippe” Frysk kabaret. Rikky Nagel Tsjidsger Terpstra Geartsje Terpstra Hotze Karsten oktober 2015 Mandeguod 41

42

Utnoeging jiergearkomste Merke Kommisje Mantgum Plak: Café Bonnema, bovenzaal (rookvrij) Datum: Freed 6 novimber 2015 Tiid: 20.00 oere Wurklist Agenda 1. Iepening 2. Ferslach jiergearkomste 2014 3. Ferslach merke 2015 4. Op- of oanmerkings op de merke fan 2015 5. Finansjeel ferslach 6. Ferslach kaskommisje 7. Kaskommisjeleden 2016 8. Bestjoersmutaasjes Ofgeand: Sybren van der Meer Nije bestjoersleden: ? 1. Opening 2. Verslag jaarvergadering 2014 3. Verslag merke 2015 4. Op- of aanmerkingen op de merke van 2015 5. Financieel verslag 6. Verslag kascommissie 7. Kascommissieleden 2016 8. Bestuurmutaties Aftredend: Sybren van der Meer Nieuwe bestuursleden: ? Skoft Pauze 9. Neitinke oer de merke fan 2016 Tema Programma Muzyk Noch mear? 10. Rûnfraach 11. Slúten 9. Nadenken over de merke van 2016 Thema Programma Muziek Nog meer? 10. Rondvraag 11. Sluiting oktober 2015 Mandeguod 43

44

Doarpsmienskip Mantgum Aan alle verenigingen en commissies van Mantgum Ieder jaar worden de commissies en verenigingen uitgenodigd door het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum om de stand van zaken te bespreken. Dit jaar zal dit overleg anders worden ingekleed. Het idee van Doarpsmienskip Mantgum is om de commissies en verenigingen voortaan gezamenlijk te ontvangen. Door met elkaar te spreken over ideeën en wensen, maar ook over de problemen waar men tegenaan loopt, hoopt Doarpsmienskip Mantgum te bereiken dat de commissies en verenigingen elkaar verrijken. Het gezamenlijk overleg is gepland op dinsdag 10 november 2015 om 20.00 uur in MFC Wjukken. Graag horen wij uiterlijk dinsdag 3 november of er een vertegenwoordiger van de commissie of vereniging aanwezig is. U kunt dit doorgeven via doarpsmienskip@mantgum.com. Commissies en verenigingen waarvan de contactgegevens bij ons bekend zijn, ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Indien u deze niet heeft ontvangen, maar wel graag wilt deelnemen aan het overleg, dan kunt u deze aankondiging als uitnodiging beschouwen. Wij hopen u allen te mogen ontvangen. Met vriendelijke groet, Het bestuur 45

Bootsma Bouwbedrijf B.V. Voor al uw: Onderhoud Agrarische bouw Verbouwingen Restauratie Woningbouw Utiliteitsbouw Werkplaats/kantoor: Doarpsstrjitte 8 9021 CL Oosterwierum Tel. (058) 250 13 25 Fax (058) 250 14 15 info@bootsmabouwbedrijf.nl www.bootsmabouwbedrijf.nl 46

Recept van Tusken Tsjerke en Kroech Linzensoep Deze maaltijdsoep is vegetarisch. Optie is om runderchipolataworstjes toe te voegen. Hoofdgerecht voor 4 personen Ingrediënten: 1 el olijfolie 1 ui, gesnipperd 2 tenen knoflook, geperst 1 stengel bleekselderij, fijngesneden 1 wortel, in plakjes 250 g blonde linzen (Silvo) – verkrijgbaar bij AH – deze linzensoort hoeft niet geweekt te worden en heeft een korte kooktijd. 1200 cc groentebouillon (van 2 tabletten) 2 laurierblaadjes 1 kruidnagel 1 eetlepel citroensap 4 el peterselie, fijngesneden Runderchipolata (bio+ worstjes) (5/6 stuks op schaal) Bereiding: • Verwarm in een pan met een dikke bodem de olijfolie. Fruit de ui even aan en voeg de bleekselderij en de wortel toe en bak al roerend 5 minuten; bak de laatste 2 minuten de geperste knoflook mee. • Voeg de linzen toe en giet de bouillon erbij. Voeg de laurier en de kruidnagel toe en laat 40 minuten zachtjes koken. • Breng tot slot de linzensoep op smaak met het citroensap en (versgemalen) peper. • Gaar op het laatst (5 minuten) de worstjes in de soep. Haal daarna de worstjes uit de soep, snijd die in stukken en verdeel deze over 4 kommen. Schenk de linzensoep erover en garneer met peterselie. • Lekker met (Turks) brood met Houmous en een groene salade. oktober 2015 Mandeguod 47

48 Mandeguod oktober 2015

Leeuwarder Courant 24-05-1971 staatssecretaris terugtocht Leeuwarden Mantgumers uurverbinding Leeuwarden claxonnerend Leeuwarden stoplichten waaraan jarige verloofde woordenwisseling surveillance-wagen krijgen staatssecretaris halfuurverbinding station gerechtelijke omstandigheden bekomen dorp arriveerden demonstranten 49

50

UW ADRES VOOR: FiEtSEn nieuw en gebruikt · ElEktRiSchE ScOOtERS · SERVicE En REpARAtiE (ook aan huis) · FiEtSVERhUUR · FitnESS tOEStEllEn · SlEUtElSERVicE · FiEtSVERzEkERingEn · FiEtSklEDing · hEEl VEEl AccESSOiRES De iisbaan 2 · 8731 DW Wommels · Tel. 0515 - 332 565 www.tweewielersdejong.nl 51

Advertenties hele pagina halve pagina kwart pagina staand kwart pagina liggend Colofon 180 x 128 mm 128 x 87,5 mm 87,5 x 61,5 mm 128 x 41,25 mm Iedere advertentie heeft standaard een rand. Behalve als het design van de advertentie dit niet toelaat. Aanleveren advertenties en afbeeldingen Aanleveren van een advertentie kan in elk gewenst grafisch formaat zoals bijvoorbeeld BMP, TIFF, JPG, JPEG, PNG, etc. Aanleveren van een advertentie in WORD is ook mogelijk. U loopt dan wel de kans dat er afwijkingen optreden, met name in de fonttypes en fontgrootte. Mandeguod is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en verschijnt 11 keer per jaar. Doarpsmienskip Mantgum Anne Muller, voorzitter. Dayna de Boer, secretaris. Geert-Jan Goedhart, penningmeester. Roelie Rozenberg, bestuurslid. E-mail: doarpsmienskip@mantgum.com Website: www.mantgum.com Redactie Mandeguod (vacature) hoofdredacteur. Frits Sieperda, vormgever. Trudy Post, eindredacteur en waarnemend hoofdredacteur. Anna Christien Piebenga, redactielid. Financieel beheer Hotze Bonnema, penningmeester. Bankrekening Mandeguod: NL77 INGB 0005 0727 04 Verslaggevers Siebolt Dijkstra (en korrektor fryske teksten), Lys Scarse, Hette van der Wal. Verspreiding Karelien van Sluis, coördinator. Verspreiding door veel vrijwilligers uit Mantgum. Druk Copy Service Leeuwarden Tarieven Mandeguod www.mantgum.com Jaaradvertentie (binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 150,e 77,50 e 43,50 Eenmalige advertentie (alleen binnenwerk) Hele pagina Halve pagina Kwart pagina e 24,e 13,e 9,Politie Service Centrum (0900) 88 44 Buurtagent: trinus.hoekstra@friesland.politie.nl © MANDEGUOD Overname van artikelen en foto’s alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de redactie van Mandeguod. 52 Mandeguod Verenigingsmededelingen (alleen binnenwerk) Jaarbijdrage Oplage e 26,500 exemplaren. Inleveren kopij, uiterlijk de 15e van elke maand Trudy Post, It Hiem 25, 9022 CG Mantgum, mandeguod@gmail.com. Algemeen Uw bijdrage dient voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. De redactie behoudt zich het recht voor om uw tekst te redigeren, zo nodig in te korten of om uw bijdrage eventueel niet te plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van stukken die zijn geschreven door niet-redactieleden. e-mailadres mandeguod@gmail.com oktober 2015

M-oktober 2015

M-oktober 2015

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
Home


You need flash player to view this online publication