10

kranten, postsegels, kwitânsjes, brievekaarten wurde del setten. Tuik kofjedrinkt mei en de lêste nijtsjes wurde ferteld. Dan giet it persoaniel wer oan it wurk. En ús heit betellet in pear kwitânsjes en hy moat wat postsegels hawwe. Tuik kriget wer wat brieven mei. It giet allegear hiel noflik om en ta. It is net dat Tuik alle dagen komt want syn kollega Meinte Venema wit de kofje by ús ek wol te finen. It learen op skoalle giet mar knap. Wy hawwe ôfskie fan juffer Jelsma nommen en sitte no yn it lokaal fan master Sytse Duisterhout. Master Posthumus hie de heechste klassen yn it tredde lokaal. Posthumus hie in sike frou en moast ûnder syn lessen gauris nei har ta. Dan moast Duisterhout twa lokalen les jaan. Hy rêde him der mar bêst mei. Wy hiene ûntsach foar him. It learen fan breuken en sa, it gie gewoan troch. Ik haw sels doe in skoftke mei de famkes oan it hantwurkjen west. Der is wat my oanbelanget net safolle by bleaun. In sok stopje dat rêde ik doe noch wol op. Skoalleswimmen op it plattelân hiene je doe noch net. Duisterhout kaam mei in plan. Hy woe wol woansdeitemiddeis (frije middei) mei ús op de fyts nei de Snitsermar om ús it swimmen te learen. In protte hiene dêr wol earen nei. Sa binne wy mei in hiele kloft fytsers ferskate woansdeitemiddeis nei it paviljoen ta setten. Master hie al in gaadlik plakje fûn. Der wie wat beammeguod dêr’t elts op in kreaze wize syn of har swimklean oan dwaan koe. Master wie net de earste de bêste. Hy die op de wâlkant foar hoe’t wy swimme moasten. Yn de koartst mooglike tiid hiene wy de slach te pakken. It wie in spultsje fan swimme of kopke ûnder. Master hâlde goed it tafersjoch en der barden alhiel gjin núvere dingen. Wy hiene sels publyk om ús hinne. Mei great respekt tink ik werom oan dizze man wat dy allegear foar ús dien hat. Ien ding koe hy ús net leare, dat wie it dûken. Dêrfoar wie it wetter net djip genôch. Under wetter is fansels ek net it measte te sjen. Letter is master Duisterhout haad fan in skoalle wurden fan muoisum learende bern op it Hearrenfean. De bussen Sypersma Skoallereiskes hiene wy ek. De busûndernimming Piter Lantinga en Tsjerk de Vries hiene wy yn Raerd. Hja hiene in bustsjinst fan Ljouwert - Snits. Yn Easterwierrum hiene de Sypersma’s ek de bustjinst Ljouwert-Snits. Hja rieden fia Weidum, Jorwert, Mantgum, Wiuwert nei Snits. De bussen fan Raerd hiene in giele okerige kleur. Dy fan Mandeguod 13

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication