11

Tsjaarda yn Oranjewâld Sypersma wiene grien. Yn Raerd hiene se trije bussen. Ien wie reserve- en reiskebus. De oare beide rieden de tsjinst. It wiene bussen foar 20 á 25 minsken grut. It skoallereiske gie altyd nei Tsjaarda yn Oranjewâld. Wat in feest en wat koe men je dêr fermeitsje. Earst nei de belvedêre en it spoekhol. Dêr meiienoar op de foto en dan nei it doalhof mei de rare spegels. (“lachspiegels”) Ferdwale koe men ek yn it doalhof. De kettingbrêge moast men oan doare en net bang foar wiete fuotten wêze. Ek de oare attribúten foelen tige yn de smaak. Wy hiene in pracht dei. Hjoed de dei is fan de boarterstún neat oer bleaun. Wy kinne by Tsjaarda djoer eftich iten ite en de bern ûndernimme hjoed de dei grutere reiskes. Tiden hawwe tiden. Pake Tsjerk wie boer ôf yn it begjin fan de tritiger jierren. Hy wenne mei beppe Tryntsje yn in hûs oan de Slotsdyk. Efter it hûs wie in moai hiem mei appel-, parre- en prommebeammen. Benammen de jopebeam mei syn reade sêfte appels fûnen wy lekker. Nei myn betinken haw ik nea wer sokke lekkere appels hân. Ek hienen ja in hinnehok mei wite en brúne hinnen. Efter it hûs siet in doarke yn ’e muorre dêr’t it *poepetontsje/húske/WC yn stie. Ien kear yn de safolle dagen kaam Jûte Postma mei de tûntsjekarre bijlâns. Hy wiksele it folle tontsje om foar in legen ien. Mei it folle tontsje op it skouder rûn hy dan nei syn karre ta. Hy hie dan in kleedsje oer it skouder foar it spatterige guod. Ik kin noch net begripe hoe’t Jûte dat folhâlde koe. Fan fier koe men Jûte syn poepkarre rûke. Yn Raerd waarden dy tûntsjes yn in pream setten om dan der mei nei de dwinge te farren. De pream waard foarút drukt mei de boom, it waard yn in gat yn ’e grûn lege. Dat hat grif net sa’n moai putsje west. By’t winter gie hy mei de slide oer it iis nei it strontgat. De tûntsjeklanten waarden dan frege om sa no en dan in hânfol sâlt yn it tûntsje te goaien, om befriezen te foarkommen. Jûte koe net bêst mei de bern oerwei. Ien ferkeard wurd fan de jonges en hy wie duvelsk. Soks is ek wol begryplik. Hy hie in drege rot baan. tenei mear Mandeguod 15 Húsketontsjes

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication