12

“Sa wie it doe” (diel III) Wy wienen gauris by pake en beppe. Der hat in skoft west, dat ik alle sneinen nei harren gyng om te kofjedrinken. Pake hâlde fan in hanneltsje. Hy hie twa stikken lân oan de Flânsumerdyk by Raerd. By’t maaitiid gie hy de boer op, want yn dat lân, dêr moast weidfee yn. Wy moasten dêr ek stikellûke. Foar pake woenen wy dat graach dwaan. Hy gie ek de boelguodden bylâns om in gaadlik bist te keapjen. Chevrolet Fierders kaam hy hast alle dagen by ús efkes op ’e pleats te sjen en sa ek by omke Roel. Hy kocht ek samar in chevrolet auto by Wiersma yn Jirnsum. It wie in fjouwerkante bak mei in kofferbak der noch efter oan. It autonûmer wie ûnder de 200 en in letter. De auto kaam by ús yn it hok te stean en de ôfspraak wie dat pake, ús heit en omke Roel, de auto mei syn trijen brûkten. De trije mannen moasten noch efkes in moarntiid nei Wiersma ta om it autoriden te learen. Dat wie yn in moarnskoft klear en dat wie ek tagelyk it riidbewiis. Dit alles hie ta gefolgen dat wy sa no en dan mei ús heit en mem sneins mei de auto út te riden gienen nei Appelskea ta. Dat 10 Mandeguod

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication