23

wie. Hy kaam alhiel út Beets. Winkelmannen (kruideniers) wienen Donia, Heida, Japiks Anne, Siksma en frou Wytsma. De lêste hie in winkeltsje flak by skoalle. En mannich sint waard fersnobbe by frou Wytsma. Foar ús mem mochten wy ek graach in boadskipke dwaan by frou Japiks. Dêr krigen wy altyd te *snobjen. (snoepen). Der wienen 2 slachters, Sytsma en Felkers. Lêst neamde hie in kreaze dochter Anneke. De jonges fan de heechste klas strúnden doe al om har hinne en dat is jierren lang sa bleaun. Eade Postma hie in petroaljewinkeltsje mei oar lyts guod. Jappy Venema hie in klean- en bêdewinkel. Jappy kaam in pear kear yn it jier mei in pear koffers op 'e fyts by ús thús. Dy koffers waarden dan yn ’e hûs lege en dan wisten jo net wat der út kaam. Ik leau dat it measte frouljusguod wie mar der wie ek hast altyd wol wat foar ús by. Kleinhuis hie in fytssaak en wy hienen smidderijen. De hynders krigen nije hoefizers en dat rûkte sa lekker!....Smid Holtrop hie ek nije fytsen en Smid van der Meer koe elk *akkefysje (probleem) ferhelpe. Wy hienen ek 2 timmersaken yn Raerd. Jantsje Kuperus fan ’e iene timmerman siet by my yn 'e klasse. Har suster Ymkje siet in klasse heger. Kaam ik Hoefsmid okkerwyks yn Nij Dekema om wat jild út de automaat te heljen. Dêr komt in frou op my ta: “hoi Tsjerk!” wie it. Ik koe har earst net thús bringe mar har stim kaam my net ûnbekend foar. Dêr steane jo dan foar Pyt Snot. Doe ynienen die 'k in skot. “Bist sto misskien Ymkje?” en ja, it wie Ymkje! Se wie der net grutter op wurden, mar noch wol itselde kopke. Sels sakje ik ek wat nei de grûn, mar dat hawwe jo fan jo sels net yn 'e gaten. Inoarren yn 50 jier grif net sjoen. Wat is soks dan in moaie moeting! Ik moat noch mar ris nei Nij Dekema ta. Fansels hienen wy yn Raerd de brijkarre ek. Op de karre bussen mei molke, sûpe en sûpenbrij. De produkten waarden de *mingel (liter) ferkocht. Yn Easterwierrum wie Jan Wybes in lang skoft de brijboer. As jong feint hat hy in hiel skoft op 'e pleats lyts feint west. Yn Mantgum haw ik oars net as de Bylsma’s kinnen. Heit, soan en frou Bylsma brochten de Mantgumers en ek de Jorwerters harren suvelprodukten. (“melk de witte motor”) De Bylsma’s hienen harren hûs mei winkel oan de His fan Botnialeane, yn it hûs Jan Wybes Altenburg Mandeguod 11

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication