29

Normandia molkfabryk yn Snits molke gyng nei it Normandia molkfabryk yn Snits ta. Jitse Bok helle de molke jûns en moarns op. De molkauto’s krigen wol benzine fan it Dútske Regear want men hie ferlet fan molke en fan de byprodukten tsiis, bûter en sûpe. Eltse boer hie wol molkehellers. Formeel mocht dat net mar men waard net kontroleard. Dochs koe men mar better de Grûne Polizei út Grou ûntfytse. Dit wienen in ploechje NSB ers (eigen folk) dy’t net noflik wienen. Wy hienen molkeklanten út de doarpen mar ek út Snits en Ljouwert. Der waard fansels ek oan swarte hannel dien. De slachter kaam sa no en dan by de boer te slachtsjen. Dat barde meastentiids jûns. It gong dan om lytsfee, sa as bargen, keallen en skiep. Ek yn ‘e oarloch moast der hea makke wurde. (Dat neamt men de ûngetiid) Men wie dan tige ôfhinklik fan it waar. Dat waar dat spande der wolris om. Yn de oarloch hienen wy hynders en mean-, swyl-, skod- en harkmesines. Fierder hie men weinen om it hea yn de skuorre te bringen. Fansels hie men ek minsken nedich. Doe’t de meanmesines der noch net wienen kamen de hannekemeanders út Dútslân wei om it gêrs mei de seine te meanen. Dreech wurk om mei de seine dei yn dei út te meanen. Yn it begjin fan de tritiger jierren kamen de meanmesines. Doe gjin hannekemeanders mar ûngetiders út Grinslân wei. Dat wie om de ûngetiid flugger klear te krijen. Moarns om fjouwer oere twa hynders foar de meanmesine. Kofjetiid wie der kofje foar de minsken en de hynders waarden wiksele mei it oare stel hynders. Sa gyng dat de hiele dei troch en men hie jûns sa’n 14 hektare gêrs der ôf lizzen. (hjoeddedei meant men sa’n 100 hektare) Hea moat droech yn de skuorre. As it net goed droech is kriget men heabroei en is men fierder fan hûs. Men moat dan headolle. Dat wol sizze, dat men dan in gat yn it hea meitsje moat. Docht men dat net of net goed, dan giet it spul de fik yn. Headolle is ôfgryslik min wurk yn waarmte en yn stank. Sa troch de jierren hinne binne der tsientallen pleatsen troch heabroei ôfbaarnd. Hjoed de dei hat men in grut elektrysk soechapparaat wat de Headolle 12 Mandeguod

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication