36

wie ferbean om nei de Engelske radio Oranje te harkjen. Radio’s waarden dan ek stikem ferstoppe. De Grüne Polizei begûn nei minsken te sykjen dy’t in bepaalde leeftyd hienen en yn Dútslân oan it wurk setten wurde koenen. De meast frjemde plakken fûn men dan om fuort te kommen. Yn ‘e golle ûnder it hea, ûnder it bêd, yn in kast dy’t ticht timmere wie, of efter yn it lân yn ‘e reiden. Lokkich hie ik de leeftyd noch net om samar oppakt te wurden. As men fertelle koe dat men in Sweitser (melker) wie, dan waard men net op pakt. Molkeprodukten wienen ek krap, melkers moasten thús bliuwe om ek yn de Heimat minsken fan molke te foarsjen. Meastentiids fytste ik nei skoalle ta en winters wie dat gauris mei de bus. Net allinnich it waar mar ek op kussiebannen nei Snits ta is net botte oanloklik. Lâns de hiele stjitwei oan de rjochter kant, wienen rûne gatten groeven. It wienen sa neamde sjitgatten. In soldaat koe rjocht op stean en dan sjitte mar hy hie ek dekking foar de kûgel fan de fijân. De graverij waard mei de skeppe dien, dat wie in hiele put. Lokkich binne dizze gatten nea brûkt wurden. De bus wie meastentiids wat oan de lette kant. Ik seach fan fierôf al dat it de reo speed wagon wie en dan soe Hidde Hillboezum de sjauffeur wêze, dit wie meast Hidde syn buske. Hy seach my stean, stoppe en stapte út. Hidde hie as altyd in pet op en wie swart griis yn it gesicht. Hy pakte de pook fan de gasgenerator en raamde noch ris goed yn de generator om en jawol it motorke begûn al wer better te rinnen. Hidde gie wer efter it stjoer sitten, ‘mar it gyng net fol op speed’, mar dochs it ried wer. De konduktrise my wol bekind, joech my in retoerke Snits kaartsje, kosten twa gûne. De bus hie fiifentweintich sitplakken en fyftjin steanplakken en hie as namme “it klupke”. Der wie gjin sitplak mear foar my, dat wienen wy wol wend. Yn Dearsum noch wat skoalbern der by yn en dêr gyng it wer hinne. Krekt tsjinoer Lemstra yn Skearnegoutum wie doe in frij hege brêge. It klupke moast it wer oer jaan. Lokkich bleau de motor rinnen mar de studinten waarden frege as fan âlds, út Mandeguod 13

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication