37

te stappen, mei de konduktrise, om de reo te helpen oer de brêge te kommen. Hidde moast earst noch efkes pokerje en doe gong it hupsa, it saakje kaam oer de brêge en doe koenen wy al ridende yn stappe. Oan it begjin fan Snits moast direkteur de Vries fan de Vries drukkerijen der út. Sa gie dat jier yn en jier út. Tsjerk moast it tankje mei molke ôfdrage oan frou Jonker, en op skoalle wie men bliid dat ik der wer wie. Foarhinne wie it wenst dat de boeren twa kear yn it jier in baarch nei de slachter brochten om slachtsje te litten. In part fan sa’n baarch kaam yn it spekhok telâne. It wienen de woarsten en de siden spek dy’t dêryn rikke waarden troch de skoarstien fan de kachel. Dat koe allinnich yn it winterskoft om’t simmerdeis de kachels net baarnden. Wat út it spekhok kaam wie lekker iten en koe lang duorje. Wienen de woarsten klear dan kamen se faak oan de keamer- of de keukensouder te hingjen. Dat rûkte ek sa lekker lang. De moaie stikken fleis kamen yn twa grutte pannen. Der waard smoar (fet) oerhinne getten en dat slute it fleis ôf. Dy pannen mei smoar oer it fleis waarden dan yn de djippe kelder setten. It koe dan ridlik lang bewarre bliuwe. Op it lêst siet der dan wolris in rookje oan dat fleis mar wy mochten net tier (sinnich) wêze. Us heit stie in dei by it oanrjocht mei in knyft (mes) yn ‘e hannen om it twadderangs fleis fan de bonken ôf te skraabjen. Dat fleis kaam foar in part yn de gehakmole. Mei de hân moast dat apparaat draaid wurde, soks gyng net fansels. Us mem makke dan ek noch soerstip en greauwen fan it oerbleaune fet. Al mei al in hiel gedoch mar wat wie it lekker. De baarch waard oan in stik tou nei de slachter brocht. Us heit die dat, want der giet neat foar de baas sels. Wy sitte noch yn ‘e oarlochstiid en der binne hast gjin auto’s op ‘e strjitwei. In baarch oan it tou is hast altyd dwers. Doe wie der dochs noch in auto op ‘e dyk. De baarch skrok ‘m dea, die in skuor oan it tou; ús heit woe net loslitte en doe foel hy mei de holle op ‘e dyk. Gefolch: mei in swiere harsenskodding Mandeguod 15

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication