39

“Sa wie it doe” (diel VIII) Oarlochstiid. It waard hieltyd krapper en benauwder. Alle nachten de fleanmesines yn ‘e loft nei Dútslân. Wiene se dêr harren bommen kwyt, dan kaam de weromreis nei Ingelân. Gauris wie der dan in gefjocht yn ‘e loft mei jankende moters en sjitterij. Dit wie net in spultsje fan wennen mar it fried ek oan ús as bern. Wy leinen sokke tiden te triljen op bêd, mei nacht oan nacht itselde bang wêzen. Befel Dútske Wehrmacht Alles waard krapper mar ek yn Dútslân wie dy krapte. De fabriken en lânbou dêr, hienen in soad ferlet fan minsken. Mânlju fan in bepaalde leeftyd waarden dan ek oproppen om nei it poepelân te gean om dêr te wurkjen. De animo om dêr hinne te gean wie fansels tige lyts. Om net oppakt te wurden, dûkte men ûnder. Men ferskûle him op en yn de mâlste plakken. Meinammen by de boeren wienen in soad ûnderdûkers. It hea, de heasouder en yn de foarein fan de pleats, de kasten en de kelders oeral wienen de Underdûkersplak 14 Mandeguod

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication