41

Ynfaasje Normandië It lêste jier fan de oarloch waard it noch spannender. De ynfaasje fan in great oantal soldaten yn Frankryk brocht wer moed. Troch in fersin fan de Ingelske fleantúgen waard Rotterdam nochris bombardearre. It iten yn de greate stêden rekke alhiel op. Mei tulpebollen en oar frjemd iten moast men besykje de dagen troch te kommen. In soad Hollanders bedarren by ús yn it Noarden. In grut oantal evakuees by ús en oeral terjochte en wienen wolkom. In soad húshâldingen ferdûbbelden harren. De femyljes kamen mei treinen oan en waarden dan mei hynder en bolderwein nei de doarpen brocht. By ús thús krigen wy in sekere femylje Jan van Os, mei frou en in steal bern út Brabân. Dizze minsken wienen tankber. In oare femylje Kynhuis, kaam út Amsterdam telâne by in kennis fan ús. In heit, mem en soan Pyt. Pyt fûn it in feest om by de boer te wêzen. Hynder en bolderwein mei evakuees en húsrie ûnderweis Syn wurk wie ûnder oaren de kij op te heljen en der foar te soargjen dat se ûnder it melken net wer fuort rinne soenen. Doe’t de oarloch oer wie, en de femylje Kynhuis wer nei Amsterdam ta soenen, wie it Pyt, dy’t perfoast net mei nei Amsterdam ta woe. Pyt is de hiele fekânsje by “oom en tante” bleaun. Nei de fekânsje kaam syn mem mei de Lemmer boat om Pyt wer op te heljen. Ja, ho mar! Ta einbeslút hat de frou fan de boer mei Pyt syn mem de lytse boer op ‘e boat krigen. Pyt is troud mei Els. Hat syn wurk dien op de kompjûterfebryk yn Venray. Hat alle jierren yn Fryslân west en wy hawwe withoefaak de gast by Pyt en Els west. 16 Mandeguod

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication