42

Alris earder haw ik it der ris oer hâwn wy mei ús heit en mem yn de auto nei de Zijpenberg gyngen. Gauris sliepten wy dan yn Arnhem yn hotel Rembrandt. Dit wie noch foar de oarloch. Wat ik my herinnerje koe, wie it in lytsblok hotel yn it sintrum fan de stêd. Foar my neat gjin bûtengewoans oan’t lêsten ta, doe’t yn de Ljouwerter krante in kop stie fan “hotel was alles voor Benny” “Us hotel fan doe yn ‘e krante, dat ferhaal wol ik lêze!” Nei oanlieding fan in artikel út de Ljouwerter krante fan Pieter Ploeg in diel hjir beskreaun: Mear dan vijftig jaar heeft Benny hotel Rembrandt yn de Arnhemse binnenstad uitgebaad. Nadat zijn moeder er ooit een bed en breakfast voor 1,00 gulden per nacht was begonnen maakte Benny Peters er sinds de jaren zestig een echt hotel van. Onder zijn gasten voornamelijk daklozen, verslaafden, zwervers en ander minder bedeelden die er tot eind vorige week voor drie tientjes per nacht in een warm bed konden, inclusief ontbijt) Hotel Rembrandt yn Arnhem De stank van chihua-hua’s moasten de kostgongers der op de keap ta nimme. It hotel telt fiif keamerkes mei dûs en toilet. Hy hat ek noch tsien hûntsjes. As men dêr net oer kin dan moat men mar om in oar hinnekommen sykje. By my hawwe se it waarm en men is net djoerder út seit Benny. Skrik net, okker wyks is Benny dea stutsen. De bewenners fan de spoorhoeke binne noch altyd ferbjustere. “Zijn honden en zijn hotel, dat was zijn leven.”, sa seit in buorfrou. It OM (it Iepenbier Ministearje) hat in ûntsnapte tbs’er as fertochte oanholden. Jo as lêzer fan Mandeguod sille wol tinke, “och Tsjerk wat dogge wy mei hotel Rembrandt yn Arnhem!” Jo moatte betinke ik wie in jier as tsien doe’t ik mei broer Hink foar it earst yn hotel Rembrandt wie. Benny syn mem soarge derfoar dat der foar ús in bêd en iten wie. Doe yn it hotel grif gjin tsien hûnen en oare núveraardichheden. Frou Peters hat it grif opromme en skjin hân. Sa net, dan wiene wy grif earne oars bedarre. De kar yn hotels wie lang sa grut net as hjoeddedei. Benny hat der yn ‘e sechtstiger jierren in echt hotel fan makke mar hat misskien net deselde kapisiteiten hân as syn mem. “Syn hûnen en syn hotel, dat wie syn libben”, sei de buorfrou. Wy soene sizze, past dat wol bijinoar. De krante hat it oer dakleazen, ferslaafden, swervers en oare minder bedielden. Benny kinne wy net, mar it kin wol in hiele goed man west hawwe. As ik witten hie dat hotel Rembrandt der noch wie en ik kennis meitsje koe mei Benny, hie ik grif dy kant nochris út gien. Hoe lang bliuwt hotel Rembrandt noch yn Arnhem? tenei mear Mandeguod 17

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication