51

“Sa wie it doe” (diel XI) De greidboer moat it fan de molke ha. Sa hat it altiten west en sa sil it altyd bliuwe. Troch de ieuwen hinne hat men yn Nederlân en yn de hiele wrâld besocht om mei de hannen molke út de jaren (uiers) fan de bisten te krijen. Fansels kinne wy ek molke út ezels krije mar dat is foar ús as boeren net produktyf genôch. It melken mei de hannen wie sa dreech, dat men om 1850 hinne al besocht om in soarte meganyk út te finen dêr’t mei molken wurde koe. Dat woe min slagje. De Amerikanen fûnen wolris wat út wat it begjin wêze koe fan it meganysk melken. Men hie ûnder oaren in rêd dat mei de hân draaid wurde koe en oan ‘e oeren de molke der út sûge. Dat wie pynlik foar it bist en wie dan ek net de oplossing dy’t brûkt wurde koe. Ferskate mooglikheden waarden besocht mar men hie gjin súkses. Stadichwei kamen de útfiningen dy’t der aardich op begûnen te lykjen. De pulsator (op en del mei sûgjen) joech de basis fan it meganysk melken. Om 8 Mandeguod

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication