0

Archief van de Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid en voorlopers, afdeling Baarderadeel, 1920-1995 Archiefvormer Uit de eerste jaren van de Afdeling Baarderadeel van de Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid is geen archief bekend, maar volgens S. Kooistra (in zijn historische beschrijving van 100 jaar Bouw- en Houtbond F.N.N.V. Afdeling Mid-Fryslân) is de afdeling Baarderadeel opgericht op 19 juni 1919. In 1971 is overigens het 50 jarig bestaan van de afdeling gevierd. De afdeling Baarderadeel is per 1 januari 1996, na fusie met de afdelingen Akkrum, Grouw, Rauwerd en Warga opgegaan in de afdeling Mid-Fryslân. Het archief van de afdeling Baarderadeel is kennelijk voor de fusie afgesloten en niet opgenomen in het archief van de afdeling Mid-Fryslân. Ditzelfde geldt voor het archief van de Bouw- en Houtbond FNV en rechtsvoorgangers te Grouw (1916-1994) dat wordt bewaard bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Het beschreven archief beslaat m.n. de periode waarin in de afdeling te Mantgum vergaderde en archief vormde. Het archief in 2016 door dhr. G. Fopma uit Mantgum overgedragen aan de Werkgroep Historie Mantgum. De Inventarisatie Het archief bevatte geen inventarisatie, anders dan dat de kasboeken waren genummerd. De afwijkende vorm van de ordening van een archief door te beginnen met de kasboeken is ook aangetroffen in de inventaris van de Bouw- en Houtbond FNV en voorlopers, Afdeling Stiens. Dit archief wordt ook bewaard bij het (HCL). De aangetroffen sporen van ordening lijken meer op de ordening van het vergelijkbare archief uit Stiens dan op de ordening in het bovengenoemde vergelijkbare archief uit Grouw. Gekozen is om de ordening van het onderhavig archief te baseren op het archief uit Stiens. Archiefinventaris 1-12 Kasboeken, 1928-1995. 12 delen. 1. 1928-1934 2. 1934-1940 3. 1945-1954 4. 1954-1958 5. 1958-1964 6. 1964-1968 7. 1968-1973 8. 1973-1978 9. 1979-1980 10. 1980-1983, met bijlagen 11. 1984-1988, met bijlagen 12. 1988-1995, met bijlagen Werkgroep Historie Mantgum, R.W. Steensma

13 Chequeboek, z.d. 1 deel. 14-16 Notulenboeken, 1934-1995. 3 delen. 14. Notulen van de Plaatselijk Commissie in het Bouwbedrijf, 1935-1937 15. Notulen van de Huishoudelijke – en Jaarvergaderingen, 1934-1940, 1945-1951 16. Notulen van de Huishoudelijke – en Jaarvergaderingen, 1952-1995 17. Ledenregister over de jaren 1920-1933 (1937), 1929-1933 (1937). 1 katern. 18-20 Contributieregisters, 1931-1995. 3 delen. 18. Register van inning van contributie, 1931-1941. 19. Register van inning van contributie van bestuursleden, 1965-1981 20. Register van inning van contributie van bestuursleden, 1981-1995 21-22 Presentielijsten van vergaderingen, 1950-1975, 1978-1995. 2 katerns. 21. 1950-1975 22. 1978-1995 23. 24. Gedrukte jaarverslagen, 1963-1994. 1 pak. Receptieboek bij het 50-jarig bestaan van de Bouwbond N.V.V., afdeling Baarderadeel, 1971. 1 deel. Documentatie 25-27 Gedrukte jaarverslagen van de Bouw- en Houtbond, afdeling Mid-Fryslân, 1995-1996, 1999. 3 stukken. 25. 1995 26. 1996 27. 1999 28. historische beschrijving van 100 jaar Bouw- en Houtbond F.N.V. afdeling Mid-Fryslân, 1998. 1 stuk. 29. Op Hechte Fundamenten, geschiedenis van de alg. Nederl. Bouwarbeidersbond, 1950, met diverse krantenknipsels. 1 deel. Werkgroep Historie Mantgum, R.W. Steensma

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication