1

Archief van de Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid en voorlopers, afdeling Baarderadeel, 1920-1995 Archiefvormer Uit de eerste jaren van de Afdeling Baarderadeel van de Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid is geen archief bekend, maar volgens S. Kooistra (in zijn historische beschrijving van 100 jaar Bouw- en Houtbond F.N.N.V. Afdeling Mid-Fryslân) is de afdeling Baarderadeel opgericht op 19 juni 1919. In 1971 is overigens het 50 jarig bestaan van de afdeling gevierd. De afdeling Baarderadeel is per 1 januari 1996, na fusie met de afdelingen Akkrum, Grouw, Rauwerd en Warga opgegaan in de afdeling Mid-Fryslân. Het archief van de afdeling Baarderadeel is kennelijk voor de fusie afgesloten en niet opgenomen in het archief van de afdeling Mid-Fryslân. Ditzelfde geldt voor het archief van de Bouw- en Houtbond FNV en rechtsvoorgangers te Grouw (1916-1994) dat wordt bewaard bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Het beschreven archief beslaat m.n. de periode waarin in de afdeling te Mantgum vergaderde en archief vormde. Het archief in 2016 door dhr. G. Fopma uit Mantgum overgedragen aan de Werkgroep Historie Mantgum. De Inventarisatie Het archief bevatte geen inventarisatie, anders dan dat de kasboeken waren genummerd. De afwijkende vorm van de ordening van een archief door te beginnen met de kasboeken is ook aangetroffen in de inventaris van de Bouw- en Houtbond FNV en voorlopers, Afdeling Stiens. Dit archief wordt ook bewaard bij het (HCL). De aangetroffen sporen van ordening lijken meer op de ordening van het vergelijkbare archief uit Stiens dan op de ordening in het bovengenoemde vergelijkbare archief uit Grouw. Gekozen is om de ordening van het onderhavig archief te baseren op het archief uit Stiens. Archiefinventaris 1-12 Kasboeken, 1928-1995. 12 delen. 1. 1928-1934 2. 1934-1940 3. 1945-1954 4. 1954-1958 5. 1958-1964 6. 1964-1968 7. 1968-1973 8. 1973-1978 9. 1979-1980 10. 1980-1983, met bijlagen 11. 1984-1988, met bijlagen 12. 1988-1995, met bijlagen Werkgroep Historie Mantgum, R.W. Steensma

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication