0

Sportvereniging NOK Informatieboekje

Sportvereniging NOK Opgericht 1 februari 1973 Info krant editie: 2024 Welkom. Voor u ligt het informatieboekje waarin wij als SV NOK u enig inzicht en duidelijkheid willen geven over de opbouw van onze sportvereniging en het reilen en zeilen daarbinnen. Mogelijk dat wij na het lezen van dit boekje iets voor u kunnen betekenen, misschien wilt u iets voor ons betekenen in de vorm van een functie of lidmaatschap binnen onze vereniging of als donateur. Voor verdere info kunt u natuurlijk ook op onze website zien: www.svnok.nl Hoe dan ook, wij zien u graag komen en heten u bij voorbaat al van harte welkom. Namens de SV NOK: Voorzitter, Joop de Vries. 1

ALGEMEEN HOOFDBESTUUR Telefoon Voorzitter: Penningm.: Secretaris: * Bestuurslid: Bestuurslid: Afgev.voetbal: Afgev.volleyb.: Afgev.gym.: Afgev.tennis: J. de Vries P. Rienstra A. Witteveen F. Stegenga S. Gijzen B. Rienstra Sj. Kramer M. v/d Weij Bij toerbeurt Nijemirdum Nijemirdum Nijemirdum Balk Nijemirdum Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum *= hoofdbestuursvnok@gmail.com Vrijwilligers coördinator: Joop de Vries Tel.nr. Clubgebouw De Skelp 0514-571916 571956 571714 605677 571496 06-10129205 571785 06-10655254 ALGEMEEN Sportvereniging NOK is opgericht op 1 februari 1973. Per die datum gingen de afdelingen volleybal, voetbal en gymnastiek samen op in deze sportvereniging. De naam NOK staat voor Nijemirdum, Oudemirdum Kombinatie en is eigenlijk een beetje achterhaald. Veel van de tegenwoordige leden komen ook uit omliggende dorpen. Ooit heeft er ook een afdeling wandelsport tot de vereniging behoord, doch deze is in 1984 helaas opgeheven bij gebrek aan leden. Wel is de sportvereniging in 1992 uitgebreid met een afdeling tennis. Hiervoor is een prachtig tenniscomplex aan de Fonteinwei gerealiseerd. De sportvereniging NOK telt momenteel 542 leden. 2

BESTUUR SCHEMA SV NOK Het bestuur van de sportvereniging NOK is in handen van het hoofdbestuur. Dit hoofdbestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, welke bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 3 bestuursleden, en ook een afgevaardigde van elke afdeling. Het dagelijks bestuur vergadert 1x per maand, vervolgens vergaderen zij een week later met het hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de sportvereniging "in en buiten rechte" aldus de statuten. Voorts zijn zij tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd, doch in bijna alle gevallen zullen zij toestemming moeten vragen bij het hoofdbestuur (welke de leden vertegenwoordigt) alvorens zij tot buitensporige acties over kunnen gaan. De voornaamste taak van het dagelijks bestuur is het voorbereiden van de vergaderingen van het hoofdbestuur en het uitvoeren van de besluiten die in de algemene hoofdbesturen vergadering genomen zijn. Dagelijks bestuur Hoofdbestuur Commissie van beroep Afdeling Voetbal Kantine De Skelp Afdeling Volleybal NOK-Nieuws Afdeling Gymnastiek Vrijwilligers Commissie Het hoofdbestuur maakt bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van een aantal commissies. Buiten de hierna genoemde commissies zijn er nog een aantal 3 Financiële Commissie Afdeling Tennis

afdelingscommissies. Zij worden genoemd bij de informatie van de betreffende afdeling. DE DONATEUR Wat houdt eigenlijk het begrip donateur in voor een sportvereniging als de SV NOK Een donateur is begunstiger van de sportvereniging. Dit houdt in dat hij zich verplicht, weliswaar uit vrijgevigheid, tot het (periodiek) betalen van een geldbedrag of "donatie", welke ten goede komen aan de algemene geldmiddelen van de vereniging. Bij de SV NOK is voor donateurs een minimumbedrag gesteld van € 10,-. Hiervoor krijgt de donateur dan elke uitgave van het NOK-Nieuws in zijn of haar brievenbus. Een gedeelte van dit bedrag is nodig om de kosten van het NOK-Nieuws, de administratie en een consumptie voor het bijwonen van een vergadering te dekken. Een donateurschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Het donatiebedrag zal door een van de leden van de sportvereniging jaarlijks bij u thuis worden opgehaald, waarbij u dan een donateurkaart krijgt. Als donateur heeft u een bepaalde mate van betrokkenheid bij onze vereniging en mag u dus ook de jaarlijkse vergaderingen bijwonen. U kunt hier rechtstreeks mee praten over de gang van zaken in de vereniging en daarbij uw mening laten horen. Een donateur heeft echter geen stemrecht volgens de statuten. Momenteel heeft onze vereniging 65 donateurs. DE FINANCIËLE COMMISSIE De financiële commissie controleert één keer per jaar de boeken van de penningmeester van het hoofdbestuur, en de boeken van de penningmeester van elke afdeling. Deze commissie bestaat momenteel uit de volgende personen: De heren: W. de Jong, D. Rienstra, H. Postma. CLUBREGELS Als vereniging hebben wij een protocol ongewenst gedrag. Hierin staat centraal dat ongewenst gedrag in welke vorm dan ook ontoelaatbaar is. Het beleid ongewenst gedrag heeft tot doel het bestrijden en voorkomen van seksuele Intimidatie, discriminatie, intimiderend gedrag en pesten binnen de organisatie. Het protocol is aangevuld met een huishoudelijk regelement waarin meer de algemene gedragsregels worden omschreven. Daarnaast is er nog informatie over de, in een uiterste geval, inzet van de vertrouwenspersoon. 4

De informatie kunt u uitgebreid omschreven vinden op de website. DE COMMISSIE VAN BEROEP De commissie van beroep beslist in alle geschillen tussen de SV NOK en een of meer van haar leden. De commissie van beroep wordt gekozen door de algemene ledenvergadering. Voor zover bekend is deze commissie nog nooit actief geweest. Momenteel bestaat deze commissie uit de volgende personen: Jelte Draayer Rinke Baukema Willem Vis van Heemst Anita Wesselius Coert Winkel Omrin 9 Wijckelerweg 168 D Tureluur 17 Nassaulaan 24a Kerkstraat 27 DE COMMISSIE VAN BEHEER Deze commissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het clubgebouw. Dit zowel op het terrein van beheer, als op het terrein van de financiën. In ons clubgebouw, "DE SKELP" worden nagenoeg alle vergaderactiviteiten en samenkomsten van de sportvereniging gehouden. Ook maakt de afdeling NOK-Nieuws gebruik van dit onderkomen om er ons clubblad te verzorgen. Zaterdags is het clubgebouw natuurlijk het domicilie van de afdeling voetbal. Contactpersoon is Sietske Swart uit Oudemirdum. (Sietskeswart@hotmail.com) DE ONDERHOUDSCOMMISSIE Deze commissie houdt zich bezig met onderhoud van alle eigendommen van de sportvereniging. Zij hebben de beschikking over een werkschuur die op het sportterrein staat en van waaruit zij hun werk kunnen doen. Deze commissie is van wisselende samenstelling en bestaat voornamelijk uit enthousiaste 50+ ers. DE COMMISSIE AVONDVIERDAAGSE De avondvierdaagse wordt altijd vanuit de afdeling gymnastiek geregeld. Momenteel is de organisatie in handen van een commissie die onder deze afdeling valt. 5 Nijemirdum Sloten Lemmer Hilversum Oudemirdum 571484 06-37470638 571264 0555337314 571470

DE FINANCIEN In de eerste plaats houden alle afdelingen hun eigen financiële actie. Andere inkomsten bestaan uit contributies, sponsors, reclameborden, adverteerders en donateurs. De grootste kostenposten worden gevormd door de trainers en leiding. Maar ook de afdrachten aan de diverse sportbonden en zaalhuur voor gymnastiek en volleybal vergen het nodige. De financiën zijn voor een groot gedeelte gecentraliseerd bij de penningmeester van het hoofdbestuur. Hij int alle contributies en sponsorgelden, betaalt de meest lopende zaken als trainers welke via het STK lopen, energie, zaalhuur, terreinhuur, groot onderhoud, alles van het NOK-Nieuws en diverse verdere voorkomende kosten. De diverse penningmeesters bij de afdelingen behartigen de lopende financiële zaken in hun afdeling en de afdrachten naar hun eigen sportbonden. Hun voornaamste taak is het opstellen van een begroting en de controle daarover. DE CONTRIBUTIE Voor de juiste contributiebedragen dient u even contact op te nemen met de betreffende afdeling. De contactpersonen hiervoor zijn elders in dit boekje opgenomen. Heel lang heeft SV NOK namelijk de contributiebedragen voor alle afdelingen gelijk kunnen houden, maar op de jaarlijkse najaarsvergadering in 2000 is besloten dat elke afdeling zijn eigen contributiebedragen vast kan stellen. Echter als men lid wordt van 2 sporten binnen SV NOK hoeft maar één keer de basiscontributie betaald te worden. Donateurs betalen minimaal € 10,-. Een hoger bedrag is natuurlijk voor eenieder vrij. Zij ontvangen, zoals hiervoor al is vermeld een clubblad van de vereniging en mogen de jaarlijks vergaderingen bijwonen. SV NOK kent ook basisleden, basisleden zijn leden die niet actief een sport bedrijven bij de vereniging. Zij zijn enkel lid, hebben stemrecht en ontvangen een clubblad. SV NOK heeft momenteel 88 basisleden. 6

AFD. NOK-NIEUWS De afdeling NOK-Nieuws, die ons clubblad drukt, bestaat uit ongeveer 30 medewerkers en heeft geen leden. Deze medewerkers verzorgen de redactie, het drukken, het vouwen en nieten, en ook het rond brengen van het clubblad. Het NOK-Nieuws verzorgt niet alleen het clubblad maar werkt ook voor derden. Dit zijn voornamelijk kerkblad het programmaboekje voetbal en drukwerk voor de afdelingen. Tarieven voor stencilwerk en kopieerwerk worden op aanvraag door penningmeester Piet Rienstra verstrekt. Ons clubblad verschijnt vijf keer per jaar (oplage ongeveer 450 boekjes). Niet alleen de leden ontvangen dit, maar ook de sponsors, adverteerders en donateurs ontvangen het clubblad, en ook enkele oud leden die verhuisd zijn, maar wel van het wel en wee binnen de vereniging op de hoogte gehouden willen worden. Het NOK-Nieuws beschikt over een copy printer, er kan ook digitaal aangeleverd worden. Mailadres is (nokprinter@hotmail.com) We hebben zes vaste drukkers. Voor verdere info over drukwerk bel of mail Feike Stegenga tel.: 0514-605677 (Feike_stegenga@hotmail.com) VRIJWILLIGERS BINNEN SV NOK Sinds een aantal jaren zijn wij binnen SV NOK met vrijwilligers beleid gestart. Hier kwam uit naar voren dat de SV NOK ruim 200 vrijwilligers functies heeft o.a. trainers, coaches, scheidsrechters, bestuursleden en nog vele andere functies. Deze functies worden door ongeveer 136 vrijwilligers gedaan. Bij de SV NOK worden actieve vrijwilligers die structureel dagelijks, wekelijks en/of maandelijks actief zijn voor de club gehuldigd. Bij 15 jaar onafgebroken vrijwilliger: bronzen speld, 20 jaar: zilveren speld en bij 25 jaar de gouden speld en lid van verdienste. Dit wordt allemaal bijgehouden door de vrijwilligerscommisie waarin de afdelingen worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde. 7

De vrijwilligerscommisie start elk jaar met een nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers. Wij hopen dat wij u een redelijk beeld te hebben gegeven hoe onze NOK vereniging in elkaar zit en wat er zoal binnen als buiten de vereniging wordt gedaan. Dat de SV NOK geen slapende club is zal u inmiddels duidelijk zijn geworden. Wij hopen dat u op deze wijze uw interesse in NOK hebt gekregen. Wij zullen dan ook buitengewoon waarderen wanneer u zich aan wilt sluiten bij onze vereniging. WEB-SITE SV NOK SV NOK is ook op internet te vinden met een eigen website. (www.svnok.nl) Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de SV NOK. (hoofdbestuursvnok@gmail.com) 8

*********************** VAN DE AFDELINGEN ********************** AFDELING VOETBAL BESTUURVOETBAL Telefoon. Voorzitter: Penningm.: Secretaris: Bestuurslid: Bestuurslid: Bestuurslid: B. Rienstra S. Sijtsma B. Swart R. Postma J. Dijkstra P. Kramer Vrijwilligers coördinatoren: Senioren: Jeugd: B. Swart D.J. Rienstra Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum * 06-44220076 *= B. Swart secretaris@svnok.nl En voor meer info kunt u kijken op www.svnok.nl/voetbal 06-10129205 06-39789323 * 06-10543137 06-30558074 06-13732593 9

GESCHIEDENIS VAN DE OUDSTE AFDELING VAN SV NOK Op 1 juli 1965 werd de Voetbal Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie opgericht. In het 1e bestuur zaten K. Muizelaar, H. Zeldenrust, J. Keulen, J. Hoekstra en K. van der Sluis. Het voetbalveld lag eerst bijna in het centrum van Oudemirdum, maar het schoof steeds verder op richting De Boegen vanwege de opdringende woningbouw. Op 1 februari 1973 fuseerde de VV NOK met de afdelingen volleybal en gymnastiek en heette vanaf dat tijdstip SV NOK afdeling voetbal. Op 12 oktober 1974 was de opening van het hedendaagse complex aan de Fonteinwei. Het sportcomplex bestond uit één sportveld met kleedgelegenheid. In 1982 kwam het 2e veld erbij en ook 2 nieuwe kleedkamers. op 22 augustus 1986 opende oud-bestuurslid J. Keulen en het jongste lid J. Brandenburg het verenigingsgebouw "De Skelp. In 1989 werd er een werkschuur geplaatst waar de onderhoudsdienst hun spullen konden opbergen en repareren. Dat NOK een bloeiende vereniging is blijkt wel uit het feit dat in 1998/1999 "De Skelp" werd uitgebreid. Daarna kwamen er in 2018 nogmaals 2 kleedkamers bij, dit om plaats te bieden aan ons meisjes en damesteam. OVERZICHT NOK 1 IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 1964-1967 1966-1969 1968-1970 1969-1976 1975-1995 1995-1996 1996-2008 2008-2019 2019-2022 20223e klasse 2e klasse 1e klasse 2e klasse 1e klasse Hoofdklasse 4e klasse 3e klasse 4e klasse 5e klasse 10 FVB FVB FVB FVB FVB FVB (Na dit seizoen ging de FVB op in KNVB Noord) KNVB KNVB KNVB

Ook zijn we nog steeds in bezit van de Freonskipbeker van de FVB. Deze beker werd in het seizoen 1995-1996 gewonnen en omdat de FVB na dat seizoen ophield van bestaan zal deze beker voor altijd in ons bezit blijven. ORGANISATIE Het afdelingsbestuur bestaat uit 7 personen: de voorzitter, secretaris en penningmeester, deze vormen het dagelijkse bestuur, een wedstrijdsecretaris, 2 bestuursleden en een afgevaardigde van de jeugdcommissie. Het bestuur komt 1x per maand bijeen om te vergaderen over het wel en wee van de afdeling. Onder het bestuur staat een jeugdcommisie, (deze wordt gevormd door de jeugdleiders en de jeugd-trainers). Ook deze jeugdcommissie heeft een dagelijks bestuur dat bestaat uit 7 personen waaronder de jeugdsecretaris en de afgevaardigde van het afdelingsbestuur. De leden van de afdeling voetbal kunnen in 2 categorieën worden ingedeeld: De spelende leden Niet spelende leden (basisleden) De basisleden zijn volledig lid van de afdeling voetbal en genieten daarom ook alle voordelen van het lidmaatschap. Om enkele te noemen: Zij hebben stemrecht, zowel passief als actief en bepalen dus mede het beleid van de afdeling. Zij mogen meedoen aan de mixtoernooien. Zij krijgen het NOK Nieuws gratis in de bus. De spelende leden zijn in 4 groepen te verdelen: De kabouters, iedereen vanaf 5 jaar tot 6 jaar. JO-7 t/m jo-19, iedereen vanaf 12 jaar tot 19 jaar, deze groep speelt sinds 20-08-19 in samenwerking verband met Bakhuizen. De senioren, iedereen vanaf 19 jaar, zowel heren als vrouwen, dit resulteert tot Nu toe in 3 mannenteams en 1 vrouwenteam. De 35+, alleen heren vanaf 35 jaar. (Spelen op de vrijdagavond) 11

De vrouwen, niet leeftijd gebonden. (Ouder dan 19 jaar en spelen op de Vrijdagavond) WEDSTRIJDEN De competitiewedstrijden worden op zaterdag gespeeld, behalve de 35+ en het Vrouwen zevental, dezen voetballen op de vrijdagavond. (Aanvang 19:30 uur) Dat doen ze zowel in het najaar als in het voorjaar op 4 avonden. De kabouters spelen hun wedstrijden op de vrijdagavond om 18:00 uur. De JO-7 t/m JO-12, spelen hun wedstrijden op zaterdagmorgen bij NOK. De JO-13 t/m JO-19, spelen hun competitie bij Nok en Bakhuizen. (Bijv. de JO-13 speelt voor de winter in Oudemirdum en na de winter in Bakhuizen.) Het vrouwenelftal beginnen hun wedstrijd om 14.00 uur en 1e elftal start om 14.30 uur met hun wedstrijd. Het 3e elftal beginnen hun wedstrijd om14.00 uur, het 2e elftal om 14.30 uur. Deze elftallen spelen 2 x 45 minuten. Het bovenstaande geldt alleen bij thuiswedstrijden, ook hiervan kan worden afgeweken als de KNVB dit aangeeft, bij uit wedstrijden kunnen de tijden nogal verschillen. Als ons eerste elftal thuis speelt wordt er een bescheiden intree geheven van € 2,50. Ook ontvangt men een wedstrijdprogramma met hierop een lotnummer, met dit lotnummer kan men vlees- of gebaksprijzen winnen. In mei hebben zowel de mannen als de vrouwen de penalty bokaal. TOERNOOIEN Tweemaal per jaar vindt er een NOK mixtoernooi plaats. De eerste is in december en wel in "De Trime" in Balk en op de eerste zaterdag in juni is het tweede toernooi, dit is ook de afsluiting van het seizoen, op onze sportvelden aan de Fonteinwei. 12

DE JEUGDAFDELING De leiders en trainers vergaderen 4x per jaar, de jeugdcommissie elke maand. De jeugdafdeling organiseert diverse activiteiten buiten het voetbal zoals een bingoavond en een sponsorloop om hun jaarlijkse uitstapje in eind mei of begin juni te bekostigen. In april is er de strijd om de penalty-bokaal en voor de jongens (kabouters t/m JO-13 de Jappie Stegenga bokaal.) De meisjes hebben hun eigen penaltybokaal. Voor de kabouters t/m JO-13 vindt in april er een 4 tegen 4 toernooi plaats. Ook spelen de kabouters t/m de JO-13 in december, januari en februari diverse zaalvoetbaltoernooien. De JO-14 t/m JO-19 spelen in december het KNVBkerstzaalvoetbaltoernooi afd. Noord. Natuurlijk ontbreken ze ook niet op het NOK zaalvoetbalmixtoernooi eind december. En ook zijn ze natuurlijk van de partij op het eind mixtoernooi in juni. En in juli zorgt de jeugdcommissie ervoor dat alle jeugdleden via de site informatie krijgen over trainingstijden, en team indelingen voor het aankomende seizoen. DE CLUB VAN HONDERD Verder heeft de afdeling voetbal een club van honderd. De club van honderd bestaat uit mensen die donateur zijn van de afdeling voetbal, de kosten zijn 50 euro per jaar. Van die 50 euro worden dingen aangeschaft voor de afdeling voetbal, voor meer info Kijk op www.svnok.nl/voetbal 13

AFDELING VOLLEYBAL BESTUURVOLLEYBAL Telefoon 14

Voorzitter: Penningm.: Secretaris: Wed. secr.: Bestuurslid: Bestuurslid: Scheidsrechtercontactpersoon: Vrijwilligerscoördinator: G. v/d Veen E. Hylkema C. Rienstra Sj. Kramer R. Bovee Sj. Kramer R. Bovee A. de Vries Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum 06-57985984 06-34147539 06-13112704 06-34147539 06-13112704 06-29576297

NOK VOLLEYBAL NOK volleybal kent een breed scala aan leden; van mini’s (schooljeugd) tot de 50+ ers, zowel dames en heren. Trainingen vinden plaats in MFC it Klif te Oudemirdum en in de sporthal de Gearte te Bakhuizen. De 50+ dames en heren trainen op woensdagmorgen in het MFC it Klif. De competitiewedstrijden voor de seniorenteams en evt. jeugdteams vinden ook zoveel mogelijk plaats in MFC it Klif. Voor de jeugd zijn er nieuwe spelvormen, die men circulatie, smashbal of speeltuin volleybal noemt, Met een mooi woord heet dit CMV-volleybal. CMV (Cool Moves Volley) is speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Door middel van zes verschillende niveaus wordt er stapsgewijs en zo plezierig mogelijk het volleyballen geleerd. Jeugd is voor NOK erg belangrijk want ja wie de jeugd heeft………. De CMV spelen hun competitie vanwege de vele teams die er mee doen in een toernooivorm in een grotere sporthal. Op dit moment heeft NOK volleybal: 1 herenteam, 3 damesteams, 1 herenteam dat ongeveer 1x in de maand wedstrijden speelt op recreatieniveau, een 50+ gemengd team, een MA team, een MB team in combinatie met Bakhuizen en 6 CMV leden. NOK volleybal speelt de wedstrijden in NEVOBO-regio IJssel-Wadden, rayon Zuidwest Fryslân, welke allen vallen onder regio Noord. De dames, het herenteam, MA en MB spelen hun wedstrijden op vrijdagavond en af en toe op een zaterdag en de mini’s spelen in toernooi vorm maandelijks op zaterdagochtend. Bijna ieder team heeft een of meerdere teamsponsors, de clubkleuren zijn blauw/wit shirt en witte of blauwe/zwarte broek. De kleding krijgt de speler in bruikleen van de club en is mede mogelijk gemaakt door de teamsponsor. Voor diegene die geen wedstrijden willen spelen bestaat de mogelijkheid om alleen te trainen. Dit kan bij de wedstrijd spelende teams maar dit kan ook bij de 50+ groep. Daarnaast is het ook mogelijk om alleen wedstrijden te spelen.

HET VOLLEYBALSPEL Men speelt in een team van tenminste zes spelers tegen een ander team, met een net daartussen. Het net hangt op verschillende hoogtes, dit is verschillend voor dames-, heren- en jeugdteams. Het team welke na de serve als eerste de bal op de grond weet te krijgen binnen het gestelde wedstrijdveld scoort een punt. Een wedstrijd wordt in de competities waarin SV NOK deelneemt in 4 of 5 sets gespeeld. Het team dat als eerste vijfentwintig punten gescoord heeft de set gewonnen, waarbij er wel minimaal twee punten verschil met de tegenstander moet zijn. Bij spannende en/of gelijk opgaande wedstrijden komen vaak setstanden met hogere uitslagen dan vijfentwintig punten voor. Al met al is volleybal een erg actief en technisch spel waar inzet, samenwerking en vooral team play erg belangrijk is. Bij NOK staat vooral gezelligheid voorop maar de drive om te winnen is uiteraard ook aanwezig en zoals het bij een team behoord wordt er na de afloop van de wedstrijd vaak onder het genot van een hapje en een drankje de nodige wedstrijdsituaties nog eens doorgenomen. ACTIES Om de club financieel te ondersteunen zijn er twee acties per seizoen: 2x kleding ophaal dagen in april en oktober Contactpersoon: Sjoukje Kramer (tel. 0514-571785) De grote clubactie. De kledingactie wordt o.a. uitgevoerd door vrijwilligers vanuit het 50+ volleybalteam, aan de grote clubactie doet alle leden ouder dan 13 jaar aan mee. Daarnaast draagt de jeugd ook zijn steentje bij door mee te doen aan de sponsoropslag. Ook zijn er bal, bord en (shirt) teamsponsors waarmee we blij mee zijn. Uiteraard zijn we erg blij met alle inzet en bijdrages want mede door iedereen zijn inzet en hulp blijft volleybal nog steeds een betaalbare sport. Contactpersoon: Sjoukje Kramer, email: sjoukje.volleybal@outlook.com VRIENDEN VAN VOLLEYBAL

Wilt u ook lid worden van vrienden van volleybal neem dan contact op met één van het volleybal bestuur. FAMILIE VOLLEYBAL Jaarlijks wordt in januari het familie volleybaltoernooi gehouden. Dit wordt door een aparte commissie georganiseerd. Van de families die hieraan deelnemen moet tenminste 1 persoon lid van de SV NOK zijn. MIX TOERNOOI Voor de leden vanaf 12jaar is er omstreeks kerst of het eind van het seizoen een mixtoernooi waarbij vooral gezelligheid voor op staat. Voor de mini’s wordt aan het einde van het volleybalseizoen een eigen eindactiviteit georganiseerd o.l.v. de jeugdtrainers. BEACH VOLLEYBAL Elk jaar wordt er een beachvolleybal toernooi georganiseerd door Beachvolleybal Oudemirdum, dit is meestal in juni. Meer info hierover is op facebook te vinden. NIEUWE LEDEN Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom en hebben de mogelijkheid om 2x mee te trainen zonder verplichtingen. Uiteraard kun je jezelf eenvoudig aanmelden via onze website www.svnok.nl/volleybal Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden of. (volleybal@svnok.nl)

AFDELING GYMNASTIEK BESTUURGYMNASTIEK Telefoon Voorzitter: Penningm.: Secretaris: Bestuurslid: Bestuurslid: M. v/d Weij E. Jagersma T. Muizelaar F. Draaijer Vacant Oudemirdum Nijemirdum Oudemirdum Nijemirdum Vrijwilligers Coördinator: Feikje Draaijer 06-10655254 06-14976360 06-18349977 06-20710701

Een leven lang energiek, kom bij SV NOK Gymnastiek! Bewegen is voor alle leeftijden, daarom bieden wij gymnastieklessen aan voor zowel jong als oud. Vanaf 2,5 jaar kunnen kinderen al terecht bij één van de lessen. Voor de volwassen en in het bijzonder de ouderen, is er ook voldoende gelegenheid om de spieren soepel te houden. De lessen vinden plaats onder deskundige begeleiding! PEUTER EN KLEUTERGYM Peuter- en kleutergym is samen met leeftijdgenootjes bewegen en spelenderwijs gymtoestellen ontdekken. Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind en bij peuter- en kleutergym doet ieder kind dit op zijn eigen niveau. Peuter- en kleutergym bestaat uit een gezamenlijk spel, bewegen op muziek, parcours van grotere gymtoestellen en vrij spelen met verschillende kleine materialen. JEUGD GYMNASTIEK Vanaf 6 jaar kunnen jongens en meisjes gymnastieklessen volgen op recreatief niveau. Tijdens de training komen er verschillende turnonderdelen aanbod zoals het springen op de trampoline, onderdelen op de vloer, brug, balk en ringen. Ieder jaar wordt er een recreatie wedstrijd en groepsspring wedstrijd georganiseerd met andere verenigingen op diverse niveaus. TURNLESSEN Jeugdleden van de gymnastiekgroep hebben de mogelijkheid om door te stromen naar de turngroep. In overleg met de docent kunnen jongens en meisjes dan turnlessen volgen. Tijdens de training komen er verschillende turnonderdelen aanbod zoals het springen op de trampoline, onderdelen op de vloer, brug, balk en ringen. Dit wordt aangeboden in een pittiger tempo en hoger niveau dan de recreatiegymnastiek. DANCE

Iedereen kan dansen en je hoeft echt geen uitblinker te zijn! Het allerbelangrijkste is dat je er plezier in hebt! Dansen is goed voor de ontwikkeling van je spieren , voor je houding, voor je conditie, maar ook voor je mentale scherpte. Verschillende aspecten komen tijdens de DANCE aan bod, zoals ritme, snelheid, techniek en kracht. Niet alleen de danspassen zijn variërend, ook de muziek is breed georiënteerd. Er komen steeds weer nieuwe passen(combinaties) bij, waardoor de mogelijkheden eigenlijk oneindig zijn. Dance is de perfecte keuze voor iedereen die van dansen houdt. Het bied een bijzonder leuke manier om te ontspannen, om je energie kwijt te kunnen, maar vooral ook om aan je lichaam te werken. STEPS Step-aerobics is aerobics op een step (verhoging). Step-aerobics is goed voor de conditie van lichaam en geest. Na het conditionele gedeelte op de step, gaan we verder met grondoefeningen. Dit zijn spierversterkende oefeningen voor buik, benen, billen, borst en armen. FIT&FUN Zin om met een flinke dosis Fun te werken aan uw FITheid? Voor zowel dames als heren is er de mogelijkheid om in groepsverband eens lekker aan uw conditie te werken en de spieren los te maken. De lessen bestaan uit een gedegen warming-up, oefeningen voor verschillende spiergroepen, een leuk spel en uiteraard een goede cooling-down ter afsluiting. Alles omlijst met de nodige dosis humor en fun, want plezier tijdens het sporten vinden we bij Fit&Fun erg belangrijk Meer bewegen voor ouderen (MBVO-groepen) De mens wordt tegenwoordig heel wat ouder dan in vroeger tijden. Wil men van de extra jaren genieten, dan is het zaak zo lang mogelijk fit en lenig te blijven. Is het niet een prettig idee? Nog een hele lange tijd het huishouden en andere karweitjes

zelf te doen? Zonder de hulp van anderen? Bewegen is belangrijk zeker als je ouder wordt, het houdt je langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden sterker, de coördinatie verbetert en het heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet. Na een warming up wordt een mix van diverse beweegmogelijkheden aangeboden. Denk aan gym-oefeningen ondersteund door muziek! Plezier, ontspanning en ontmoeting lopen als rode draad door elke les Kom eens langs en probeer, We bieden gratis proeflessen, Wel 2x! Lestijden en info: Facebookpagina: mail: www.svnok.nl/318/gymnastiek/ www.facebook.com/SVNOKGymnastiek/ Gymnastiek@svnok.nl AFDELING TENNIS BESTUUR TENNIS Telefoon

Voorzitter: Penningm.: Secretaris : Bestuurslid: T. Bosma R. Kappé R. de Goede vacant Oudemirdum Oudemirdum Oudemirdum 0514-571804 0514-856292 06-15005238

Vrijwilligers Coördinator: Durkje Gijzen 0514-571254 De afdeling Tennis is de jongste afdeling van SV NOK. Het tenniscomplex ligt ten oosten van de voetbalvelden en bestaat uit een viertal banen en een oefenkooi. Daarnaast kan men zich prima redden met de kantine genaamd "de Oester". Door de ligging in de bossen heeft men bij het tennissen eigenlijk nauwelijks last van de wind. De banen zijn voorzien van een ondergrond van kunstgras. Door deze ondergrond kan er het gehele jaar getennist worden. Meteen na een regenbui kan men de banen alweer gebruiken. Dat is een voordeel ten opzichte van gravel, waar men eerst de regenplassen moet wegwerken. In Oudemirdum blijven de netten daarom ook gewoon het hele jaar hangen, in tegenstelling, tot gravel-tennisbanen, waar men rond oktober de netten van de banen haalt. De banen zijn eigendom van de sportvereniging NOK, maar ze worden ook verhuurd. K.N.L.T.B. De meeste tennisverenigingen zijn aangesloten bij de KNLTB (Koninklijke Nederlands Lawn- en Tennis Bond.). De KNLTB is een overkoepelend orgaan, dat de landelijke: en district zaken behartigt. Wanneer je als vereniging districtscompetitie wilt spelen, moet je aangesloten zijn bij deze bond. TV NOK is sinds 2015 niet meer aangesloten bij de KNLTB. ENKELE SPELREGELS Ieder lid heeft bij het aangaan van het lidmaatschap één sleutel ontvangen tegen betaling van € 10,-- borg. Met deze sleutel heb je toegang tot de banen en het toilet. Wanneer men is uitgespeeld is het de bedoeling dat men de deuren weer op slot doet, wanneer er verder geen wachtende leden meer zijn. De borg op de sleutel wordt weer terugbetaald als men het lidmaatschap opzegt en de sleutels inlevert.

VERLICHTING Onze twee kunstgrasbanen zijn voorzien van baanverlichting. In het toilet hangt de sleutel die nodig is om de baanverlichting aan en uit te doen. Nu kan men het hele jaar overdag en 's avonds tennissen. LESSEN In het voorjaar is het mogelijk in samenwerking met T.V. Gaesterland uit Balk tennislessen te volgen; deze lessen starten meestal in april. Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar kunnen zich hiervoor opgeven. De lessen worden gevolgd onder leiding van een tennisleraar. ACTIVITEITEN De tennisvereniging is een actieve vereniging. De start van het seizoen is een openingstoernooi en het seizoen wordt afgesloten met een slottoernooi in het najaar. Tevens wordt er de mogelijkheid geboden tot recreatief tennissen in vaste groepjes. TOSSAVOND Hierbij willen we alle leden van onze tennisvereniging meedelen dat er elke dinsdagavond een tossavond is. Of je nu jong of wat ouder bent, heel goed in tennis of wat minder, vaak niet en soms wel, dan zien we je graag eens langskomen op de vaste tossavond op de dinsdag. De tossavond begint ergens tussen half acht en acht uur. Ben je later dan is dat geen probleem en kun je direct meedoen. Vanaf half acht is er inloop met gratis koffie/thee waarna de samenstelling wordt gemaakt op basis van aantal deelnemers en je kunt op elk moment stoppen, dus allemaal vrijblijvend. De tossavond wordt gehouden vanaf april tot oktober. Als je mee wilt doen is het prettig dat je in de tossapp wordt opgenomen zodat je ook weet wanneer het niet doorgaat. Het is geen verplichting dat je in de app-groep wordt gezet. De coördinator is onze enthousiaste Dorien en je kunt haar bereiken op dorien@zwemschooldorien.nl of 06-81688573.

We hopen met deze oproep ook jou voor dit gezellige samenzijn enthousiast te hebben gemaakt. TENSLOTTE Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze informatie zin heeft om u aan te sluiten bij onze vereniging, maar dat al uw vragen nog niet helemaal zijn beantwoord. In dat geval kunt u altijd terecht bij de leden van het bestuur. Zij zullen hun best doen u de informatie te geven die u wenst! Info tennis: tennis@svnok.nl Voetbal Volleybal

Gymnastiek Tennis

Dit drukwerk is verzorgd door: SVNOK 01-2024

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
Home


You need flash player to view this online publication