0

Juli 2021

Z Voorzitter Penningm. Secretaris Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Afgev.volleyb. Afgev.gym. ALGEMEEN HOOFDBESTUUR J. de Vries P. Rienstra B. Stegenga-Klijnstra F. Stegenga S. Swart S. Gijzen-Deinum Afgev.voetbal B. Rienstra M. vd Weij Afgev.tennis Bij toerbeurt TEL. Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Balk Oudemirdum Nijemirdum Nijemirdum Oudemirdum Oudemirdum Vrijwilliger coördinator: J.de Vries. Tel De Skelp 0514-571916 Mailadres SV NOK: info@svnok.nl 571956 571714 571884 605677 593347 571496 571795 0610655254 1

Jaargang 48 nr. 4 Juli 2021. NOK-Nieuws Clubblad van Sport Vereniging Nijemirdum Oudemirdum Kombinatie dat 5 keer per jaar verschijnt. Redaktie: Gerlof Otter Feike Stegenga Advertenties: Feike Stegenga Email: Telefoon: 0514-571764 0514-605677 Telefoon: 0514-605677 feike_stegenga@hotmail.com Redaktieadres: Wissebuurt 21, 8566 JM Nijemirdum. Email: redactienoknieuws@gmail.com Drukwerk door NOK. Heeft er iemand drukwerk van een afdeling en moet er gedrukt worden, mail het dan even naar: nokprinter@hotmail.com De drukker krijgt dan ook bericht dat hij aan het werk moet. Je mag het drukwerk ook in de brievenbus doen bij de voetbalkantine (de Skelp). INHOUDSOPGAVE: Van de voorzitter............................. Activiteiten/Ledenmutatie............... 1. 3. Verjaardagen.................................... 4. Aanmeldingsform............................. 5. Voetbal............................................. 6. Volleybal.......................................... 7. Gymnastiek....................................... 8. Tennis............................................... 13. Inleverdata kopy voor 2021. Nummer Inleveren Verschijnt voor Oktober 6 September 28 september. Januari 29 November 24 December. Klachten bezorging: Feike Stegenga 0514-605677. Website: www.svnok.nl Gymnastiek: Gymnastiek@svnok.nl Voetbal: h.rienstra@ziggo.nl Tennis: svnok.tennis@gmail.com Volleybal: Sjoukjekramer@ziggo.nl Algemeen: h.rienstra@ziggo.nl 2

Fin ter Kunststof Kozijnen Finster kunststof kozijnen Kwalitatief hoogwaardige kunststof producten tegen aantrekkelijke prijzen en door ons zelf gemonteerd is de beste typering van Finster Kunststof Kozijnen. J. Schotanuswei 40 8567 LB Oudemirdum 0514 - 745 001 Kozijnen • deuren • SerreS • Schuifpuien • dAKKApeLLen • GeveLbeKLedinG

SV NOK Activiteitenkalender De thuiswedstrijden van de 1e teams en de dorpsactiviteiten van SV NOK. Juli, augustus en september 2021. SV NOK Inleveren kopij: 6 september 2021. Email: redactienoknieuws@gmail.com Afdeling Voetbal Afdeling Volleybal 23 augustus: Start trainingen. 14 oktober: Ledenvergadering. Afdeling Gymnastiek Afdeling Tennis LEDENMUTATIES. VOETBAL: Aanmeldingen: T. D. Kingma. Afmeldingen: R. Gijzen, H. Alders, B. de Vries, E. v/d Mark, J. Hoekstra, J.P. Hendriks, J. Hoekstra, I. Bosma, S. Schilstra, S. Tuinstra, D. Rienstra, H. Rienstra, Q.Z. de Jong, Y. de Jong, L. de Goede, W. Schotanus, M. Bokma, X. Smink, D. Smink, K. Cyniak, J. Rienstra, H. Eppinga, D. Samplonius, G. Brouwer. VOLLEYBAL: Aanmeldingen: M. Mulder. Afmeldingen: GYMNASTIEK: Aanmeldingen: Afmeldingen: F. Rienstra, S. v/d Tol, E. Muizelaar, S. de Jong, M. Bandstra, S. de Vries, F. Schotanus, T. Schotanus. Geen. Geen. TENNIS: Aanmeldingen: C. Generaal, D. Turmel, E. Boogard. Afmeldingen: Geen. 3

V E R J A A R D A G E N JULI. 2 Daan Postma 3 Niek Bovee Jolanda Andela 4 Age Walinga Siebren Visser Auke Visser Sietze Smink 6 L. Schilstra 7 Jordy Massink 9 Arjan Eppinga 12 Ane Altena 13 Arjen Andela Sietske Gijzen 14 Sinne de Vries Petra Verf 15 W. vd Veer 17 Rikie Witteveen-Wortman 18 Marrit Smink 21 Alie Rienstra 22 Johan de Kroon Hendrik Carl Hospes 23 Jelmer Stegenga Lieke vd Bron 24 Bennie Rienstra 25 B. Buwalda Tijn van Bommel 27 Wouter Smink Robin Wezepoel 28 André Schotanus 29 Maurits Brandsma Noa Meerveld 30 Jesse de Goede AUGUSTUS. 1 Peter Stienstra Anna van der Goot 2 Jan Buter Alissa Jaarsma 5 Douwe Jan Rienstra 6 Sven Muizelaar Daan Klompsma Sem Bijlsma 7 Jelle Eppinga 8 Ymkje de Vries Faya Feenstra Eline van der meer 9 Johan Betsema 10 Feike Stegenga Lies Paques 11 A. Strikwerda Jildou Schotanus Anne Schotanus Annelize de Vries 14 Tineke Doutzen Kingma 15 Wytze Rienstra 16 Marten Hendrik Hospes Niek Brokx Elisa Smink 17 Dana Fratean 18 Jeroen Gijzen 19 Falco Peters Menno-Feike Baukema Hillie v.d. WerkBouma 20 Meine Pietersma Carolien Pot 21 Yke vd Wal 22 Corine vd Meer 24 Bart van Leeuwen 25 Jappie Stegenga Martha Deinum R.J. de Goede 26 Johan Bergsma 27 Tjalling de Vries Meine Witteveen Helena van Dijk Dennis Bovee 28 Rienk Nadema 31 Rinke Hoekstra Jelko de Roos 4 SEPTEMBER. 1 Thomas de Boer 2 Wouter Bandstra Wander Bandstra 3 E.C. Muizelaar-de Jong 4 Corry Schotanus Nienke Wierda Jildau Feenstra Paulien de Laat 7 Marco Stegenga 8 Silke Bokma 9 Femke Schotanus 11 Riekjen-Anna Veltman 12 Jorn Lucas Hendriks 13 Atte Roskam A. Sluitman Elbrich Deinum 14 Lieuwe Stegenga Durkje Roskam Evalyn Brouwers David Tuinstra Micha Tuinstra 15 Rients Postma Lise Eppinga 16 Itty Rienstra Wytske Postma Wybren Gersjes 17 Jos Boonstra Sanne de Kleine Henk Bokma 18 Siegrid van der Wal 19 Jelle Tuinstra Geeske Hendriks-Boukes 20 Patrick Jaarsma Gertrude Bomert 23 Willem Hospes R.W. Post 24 Tom Hylkema 25 Yldou Rozema Wieberen Buter 26 A. Hoekema Klaske van der Veer Rosaline Smink 27 Lisanne Bruinsma Michael Bijlsma Klaas v.d. Werk 28 Doede Bosma 29 Martine vd Weij 30 Erik Boogerd

Vinkebuorren 1 8563AR Wijckel Telefoon: (0514) 60 5555

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP EN / OF VRIJWILLIGER Naam en Voornaam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Mobiel E-mail adres M / V : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. : ………………………………………………………….. Wordt lid en / of vrijwilliger van de afdeling : SV NOK Gymnastiek : □ Vrijwilliger : □ Steps □ Gymnastiek □ Vrijwilliger Tennis Voetbal : □ Lid □ Vrijwilliger : □ Lid Legimitatie vanaf 16 jaar verplicht. Paspoort / ID kaart / Rijbewijs Nummer …………………………….. □ Vrijwilliger Volleybal : □ Wedstrijd lid □ Recreatie lid 50+ Voor alle afdelingen geldt een keer per jaar is er een actie waarbij een ieder aan mee doet. Dit formulier inleveren via de website,(www.svnok.nl) of via de secretaris van de betreffende afdeling. 5 □ Fit en fun □ M.b.v.o. □ Free running

AFDELING VOETBAL Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid B. Rienstra B. Swart T. de Vries W. Veldman P. Kramer Vrijwilligers coördinatoren: Senioren: Baukje Swart Jeugd: 0622660894 Anthonia Eppinga 0645844595 Het seizoen is ten einde gekomen, het was een kort en onwerkelijk seizoen. Al na een handvol wedstrijden werd er een punt achter gezet. Binnen de mogelijkheden die er waren hebben we als afdeling voetbal wel zoveel mogelijk proberen te faciliteren in trainingen en activiteiten. Laten we er van uitgaan dat het komende seizoen vanaf september weer ‘normaal’ kunnen voetballen. Op 15 juni is Hisse Zeldenrust op 87-jarige leeftijd overleden, hij is een van de oprichters van onze vereniging NOK afd. voetbal. Jarenlang was Hisse onze terreinmeester en consul. Voor wat hij voor de club betekend heeft, is hij benoemd tot erelid. Afgelopen week zijn er weer verschillende versoepelingen ingegaan m.b.t. corona. Het lijkt erop dat de meeste restricties er af zijn voor het begin van het nieuwe seizoen. Houd op en rond het sportpark de, op dat moment, geldende regels aan. Deze zullen door gecommuniceerd worden rond het sportpark en de teamapps. Komend seizoen zullen we voor het eerst een 45+ in competitie brengen. Er zullen een aantal spelers doorstromen vanuit de 35+ maar er zullen ook leden die jaren geleden de voetbalschoenen in de wilgen gehangen hebben, opnieuw de voetbalschoenen aantrekken. Eind mei was de jaarlijkse bingo voor de jeugd. Dit jaar buiten op het hoofdveld. Tijdens de bingo hebben de alle spelers nog een NOK bal uitgereikt gekregen. Dit was geregeld door de Club van honderd, omdat ze alweer 20 jaar bestaan. Dit jaar is er door de senioren ook weer gestreden om de penaltybokaal. Bij de heren was uiteindelijk Douwe Tjeerd Bosma het koelbloedigst. Bij de dames ging Marijke Uittenbogaard met de Ids Sminkbokaal aan de haal. Dan nog als laatst, maar zeker wel enorm belangrijk, de bezetting rond de jeugdteams lijkt ieder jaar lastiger te worden. Leiders, coaches maar vooral trainers zijn lastig te vinden. Lijkt het jou leuk om een van deze functies in te vullen, informeer dan bij het jeugdbestuur. 6 Nijemirdum 0610129205 Nijemirdum 0622660894 J. Brandenburg Nijemirdum 0638501491 Oudemirdum 0628198953 Nijemirdum 0683798309 Oudemirdum 0613732593 J.P. Rienstra Oudemirdum 0631553975

De Burde 6 F 8574 TG Bakhuizen Info@kuipersbakhuizen.nl

AFDELING VOLLEYBAL Voorzitter Penningmeester Bestuurslid G. Van der Veen S. Kramer K. Draaijer H. Westra Nijemirdum 06-57985984 Nijemirdum Oudemirdum 06-22294463 Oudemirdum Scheidsrechter contactpersoon: P. Stegenga Oudem 0514-571280 Vrijwilligerscoordinator: A. de Vries Oudem 06-29576297 KLEDINGACTIE Twee maal per jaar hebben we een kledingactie van volleybal. Dit is in April en Oktober. Kunt of wilt u de kleding niet zolang bewaren dan kunt u deze afgeven bij Oudemirdum: Jan Kuipers, Jan Schotanusweg 26 of Nijemirdum: Yke van der Wal, Lyklamawei 75 Wilt u andere informatie bel: Sjoukje Kramer, tel.0514-571785 Hallo allemaal, Met de zomer voor de deur is het nu toch echt einde van het seizoen. De jeugd heeft de afgelopen maanden nog mooi kunnen trainen. Eerst buiten bij camping Elfbergen en de laatste weken weer in de zaal. Ook een groep senioren heeft de afgelopen tijd nog buiten getraind. We willen camping Elfbergen hartelijk danken voor het bieden van de mogelijkheid om daar een net te laten staan en te trainen. Fijn dat dit zo kon! We hopen alle trainingen in de week van 23 augustus weer op de normale manier te kunnen opstarten voor alle teams. Ook voor de ledenvergadering hebben we al een datum gepland. Deze zal zoals het nu lijkt gehouden worden op 14 oktober 2021. We zijn nog druk bezig met het zoeken van de laatste trainers voor senioren- en jeugdteams. Weet je iemand? Of lijkt het je zelf wat? Meld je aan! Ook kunnen we nog best wat jeugdleden erbij gebruiken. Dus heb je thuis een volleyballer in spé zitten, kom eens langs en draai eens mee met een training! Verder willen we iedereen een fijne zomer wensen en hopelijk eind augustus allemaal weer oant sjen! Het bestuur 7

AFDELING GYMNASTIEK Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid M. vd Weij T. Muizelaar E. Jagersma F. Draayer Oudemirdum 0610655254 Oudemirdum 0618349977 Nijemirdum 0614976360 Nijemirdum 0620710701 Vrijwilligers coördinator: Feikje Draaijer. Het wordt zomer… Het wordt zomer en dat betekend dan ook voor ons om nu echt een einde te breien aan het sportseizoen 2020-2021. Als ik zo terugkijk, denk ik dat we er zo samen, toch maar weer een mooi sportseizoen van hebben gemaakt. In september enthousiast gestart met de lessen. Helaas kwamen daar halverwege het seizoen, enkele vervelende maatregelen om de hoek kijken, waardoor wij zijn gaan zoeken naar oplossingen. Oplossingen om de leden toch te laten bewegen. Bewegen is gezond, op welke manier dan ook, het is zelfs súper gezond voor jong én oud. Voor zowel de lichamelijke conditie als de geestelijke. Helaas lukte het niet voor alle gymgroepen om een passende oplossing te vinden en dat vonden we als bestuur dan ook erg jammer. Ook de ledenvergadering heeft niet kunnen plaatsvinden dit seizoen. Volgens de statuten mag deze in onvoorziene omstandigheden uitgesteld worden. Dat hebben we met de hele SV NOK dan ook besloten en hebben we jullie als leden de gelegenheid gegeven om de financiële verslagen in te kijken. Mocht hier nog interesse voor zijn, dan kunt u hierover nog steeds een afspraak maken en contact opnemen met ons secretariaat van Afdeling Gymnastiek; telefonisch of per mail. Toen kwam de lente… Maar toen kwam de lente, de versoepelingen in de maatregelen.. Wat was het toch weer gezellig en fijn om elkaar weer te zien op de lessen, wel op de gepaste afstand uiteraard, maar dat maakte niet uit. De gezelligheid, de sfeer, de ontmoeting met elkaar dat is ook héél belangrijk en zorgt ervoor dat iedereen na afloop met een voldaan en fijn gevoel naar huis gaat. Want dat is toch eigenlijk wel het mooiste compliment, die je als trainer, assistent, kunt krijgen; een blijk van tevredenheid bij de sporters. Om de gymlessen buiten goed te kunnen laten slagen, hebben juf Feikje, meester Jeppe, meester Wybren en de gym-assistenten, iedere buitenles weer héél wat materialen moeten versjouwen. Dan mis je de gladde en vlakke vloeren in van de gymzaal toch écht wel eventjes. Een dikke pluim voor deze mensen, die zich hier meerdere weken voor ingezet hebben! En er voor hebben gezorgd dat er de mogelijkheid was om buiten te kunnen sporten. Top en heel erg bedankt! 8

• kleine zelf sturende teams van (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Gaasterland Morra • verpleging en verzorging thuis met de verpleegtechnische zorg die nodig is. • nauwe samenwerking met huisartsen, ergotherapeut, fysiotherapeut en oefentherapeut. • in samenwerking met het sociale wijkteam kunnen we zorgen voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dag verzorging. • zorg op maat, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en omgeving. • zorg rond de laatste levensfase, indien nodig ook nachtzorg. “Ouderwetse thuiszorg in een modern jasje” Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar via tel: 06-5367 5488 Borgermanstraat 7 8561 BK Balk mail: gaasterland2@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com

Avond4Daagse Ook wilden we graag nog even in het bijzonder de Avond4Daagse commissie bedanken: Petra Smids, Annoesjka de Vries en Feikje Draaijer. Zij hebben er dit jaar voor gezorgd dat de mogelijkheid er was om de Avond4Daagse te kunnen lopen vanuit NOK. Ivm de met de corona omstandigheden hebben we hier niet groots reclame voor gemaakt, omdat we er toch wel om moesten denken dat er té veel mensen bij elkaar zouden komen. Gelukkig verliep dit allemaal goed. Thuis via het internet konden deelnemers zich inschrijven, waarna ze zelf met de afstanden vanuit huis konden gaan lopen. De zomer mag beginnen! De zomer staat er klaar voor, de tijd om straks eventjes op adem te komen. Te genieten, niets te moeten en van alles te mógen. De tijd om het sportseizoen 2020-2021 af te sluiten. Vanuit het bestuur een sportieve groet en graag tot ziens! Namens het gymbestuur, Marianne vd Weij. Afsluiting alle gymnastiek lessen. Woensdagavond 23 juni 2021 om 20 over 7 verzamelen bij Simon en Anita Smink, De start van de afsluiting steps en fit&fun: 14 leden gaan op de autoped van start (zonder motor), een 9 kilometer steppen onder leiding van Feikje Draaijer en Esther Jagersma( bestuurslid en step lid) 9 fietsers staan klaar om 18 kilometer te fietsen onder leiding van bestuurslid Tineke Muizelaar. Het weer is super mooi niet te warm niet te koud en vooral droog. De sfeer is geweldig en erg gezellig, op de skouw ontmoeten we elkaar weer en krijgen een stick met fruit (gemaakt door Tineke) heerlijk, daarna vervolgen we ons parcours en fietsen en steppen er op los. Na een dik uur komen we weer aan op de janschotanuswei, leveren de steps weer in en gaan om een drankje en een hapje naar de Skelp, rond 22.00 uur sluiten we het seizoen af door te genieten van de sport vakantie. Normaal stoppen we eind april, maar door corona zijn we nu langer door gegaan zodat de lessen eigenlijk allemaal konden doorgaan. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de lieve woorden en jullie enthousiasme, en hopen tot september( en dan een normaal seizoen) 9

Afsluiting MBVO groepen op 24 juni 2021 om kwart voor 10 in de skelp Tussen kwart voor 10/ 10 uur kwamen de dames en heren binnen voor een kopje koffie en kwarktaart( gemaakt door Marianne bestuurslid en Feikje) Onder het genot van dit alles werd er lekker gekletst en wat zou er verder gebeuren? MBVO groep 2 bood Feikje een prachtige plant aan hartelijk dank hiervoor en dank jullie allemaal wel voor de lieve woorden. Rond half 11 gingen we in de GAASTERLAN EXPRESS een rondrit maken door gaasterland, oudemirdum,laaxum, warns, hemelum, rijs, zoweer terug, prachtig heerlijk genoten, eigenaar Griet Jaarsma vertelde ons onderweg van alles, super leuk We waren met 24 personen en kwart voor 12 kwamen we weer aan bij de Skelp, in de bus nog een traktatie gehad(spekje) Na het uitstappen nog even op de foto en toen was het voorbij. Ook deze morgen was zeer geslaagd en heel gezellig. Fijne vakantie en tot september wat gymnastiek betreft. Donderdagmiddag afsluiting gymnastiek lessen op 24 juni vanaf 15.00 uur Peutergroep 15.00 uur tot 15.45 uur: Na een bewogen seizoen hebben we toch een afsluiting gedaan bij de gymnastiek met publiek, nu niet alles tegelijk maar elke groep zijn eigen mini uitvoering, kinderen zijn dan toch wat anders in gedrag als normaal, maar we hebben een prachtige middag gehad en er waren vele kijkers( wat ik als juf zeer waardevol vind) Wat stond er klaar: Tumblingbaan, Ringen, Trampoline kast, Trampoline , Balk, Rekstok, Schuinvlakje, Blokken voor flikflak. Genoeg om iets te laten zien We begonnen met de peutergroep, enthousiaste kinderen lekker 3 kwartier bezig, niet in groepjes maar lekker laten gaan, lijkt soms wat chaotisch, maar ach voor deze keer mocht het, ze zijn zo heerlijk vrij en beweeglijk. Aan het eind van de les kregen ze een spekje met een diploma van Juf Feikje Gefeliciteerd allemaal, en bij het verlaten van de zaal kregen ze van het bestuur nog een ijsje. Dank jullie wel voor alle tekeningen, cadeautjes die ik kreeg, heel lief, juf bewaart ook alle tekeningen( heb er al mooi wat liggen op zolder) Geniet van de vakantie, sommigen komen niet weer vanwege zwemles, die hebben een afmeldformulier ingeleverd. 10

WANDELSCHOENEN Ruime keus Hoog en laag model DE BOER SCHOENEN EN SPORT KOUDUM - BALK

Afsluiting kleuters en groep 3 : van 15.45 tot 16.45 uur. Ook alweer zo,n prachtige enthousiaste groep kinderen, met vele varianten, Voor hun hadden we dezelfde onderdelen, alleen weer wat extras erbij voor groep 3 Eerst met z;n allen op de tumblingbaan kunstjes laten zien, en daarna naar de toestellen in groepjes, en na 5 minuten wisselen , enz. Ook deze groep kreeg op het eind een spekje en hun diploma, en ook hier kreeg juf weer van alles, hartelijk dank daarvoor, zo lief. Helaas gaan van deze groep ook een paar ons verlaten, afmeldformulier ingeleverd!! We wensen jullie allemaal ook een fijne vakantie en tot september. Om kwart voor 5 tot kwart voor 6 kwam groep 4,5,6 aan de beurt: Ook hier dezelfde onderdelen maar weer wat moeilijker en meer, Hier kwam de radslag erbij, Borstwaartsom en sommigen de buikdraai erbij, kast springen , radslag vanaf de kast eraf. Deze gingen ook in groepjes bij de onderdelen langs, gezellig en enthousiast,en alle belangstellenden wat leuk dat u er was. Ook voor deze groep had ik een spekje en diploma, en kregen ze een ijsje van het bestuur. Jullie ook allemaal bedankt dat je er was, helaas van deze groep gaan er ook een aantal af, afmeldformulier ingeleverd!!! Fijne vakantie en tot september. 11

Om kwart voor 6 tot kwart voor 7 hadden we de laatste gym groep Ook dezelfde onderdelen maar weer wat moeilijker: deze groep had Arabier , handstand doorrol, zweefkoprol, handstandoverslag erbij, bij ring zwaaien halve draai en terug, rekstok: buikdraai ondersprong( het andere zijn we gewoon vergeten) kastspringen en overslag of arabier eraf, koprol in 1 x op kast. Overhurken over kast lengte, en een paar konden vanuit de trampoline de radslag direct over de kast, ook weer een gezellig groepje en veel enthousiasme. Voor deze groep was er ook een spekje en diploma en natuurlijk een ijsje. Jullie ook een hele fijne vakantie en tot september. Bedankt voor alles. Na deze les kwam er een demo van de DANCE groep: Er waren 3 proeflessen geweest en daar gaven ze een demo van, erg leuk om te zien geweldige groep. Deze groep staat onder leiding van Petra Smids( bekwaamde dans lerares ) Omdat hier toch wel animo voor is, gaan we hier wel mee starten na de vakantie. Zo het nu lijkt is het op donderdag na de gymnastiek van kwart over 7 tot 8 uur. Nadere informatie volgt nog. Wat hebben we een prachtige middag gehad veel foto’s zijn er gemaakt, waar ik weer een verzameling van maak, zodat we het kunnen bekijken op de volgende ledenvergadering, wie nog fotos heeft graag naar juf Feikje sturen. Hierbij wil ik al mijn vaste hulpen bedanken voor hun grote inzet ook tijdens corona, altijd kon ik op jullie rekenen: Femke Schotanus, Rixt Rienstra,Jildou Gersjes, Sinne de Vries en Nynke meerveld bedankt voor jullie hulp bij de peutergroep en( hopen volgend seizoen weer.) (Stagiaire) Derrick Bandstra en (Stagiaire) Marije Wiersma bedankt voor alles Nynke Meerveld die mij 4 uren helpt tige tank en Emma Wortman die 2 uren helpt tige tank, Ik hoop jullie volgend seizoen weer te treffem bij de gymnastiek Ook wil ik alle belangstellenden die er waren vanmiddag hartelijk bedanken. Als laatste het bestuur heel erg bedankt. 12

AFDELING TENNIS Voorzitter Secretaris Penningm. Bestuurslid T. Bosma R. De Goede R. Kappé P. de Laat Oudemirdum 0514-571804 Oudemirdum 06-15005238 Oudemirdum 0514-856292 Oudemirdum 06-55688599 Vrijwilligers coördinator: D. Gijzen 0514-571254. Verslag starttoernooi Eindelijk was het zover. We mochten weer met alle leden in teamverband samen zijn en ook de kantine mocht weer worden gebruikt. Op 12 juni hebben we zodoende een prachtig starttoernooi gehouden met een deelnemersveld van 14 personen. Hieronder bevonden zich ook 3 leden van de tennisvereniging “Sleat”. Het weer was buitengewoon goed en we hebben gedubbeld waarbij voor iedere partij weer een andere medespeler in het veld stond. Alle partijen waren op speelsterkte ingedeeld om zodoende in evenwicht te zijn zodat elke partij weer spannend was. Er waren daardoor heel vaak uitslagen met maar 1 game verschil. Na afloop hebben we samen nog lang gezellig kunnen keuvelen onder het genot van een hapje en drankje. Er zijn veel anekdotes de revue gepasseerd omdat men deze door corona niet kwijt kon. Zeer bijzonder was dat er na afloop ook nog een live optreden was van 2 van onze leden. Op gitaar zorgde Niek Brokx voor de muzikale noot en Paulien de Laat liet zien welke zangtalenten zij heeft. Ook dit duo zorgde voor een prima stemming bij alle leden. En wie weet zie je binnenkort hun namen op de hitlijsten staan. Al met al een zeer geslaagde middag en we rekenen bij het slottoernooi eind september weer op zoveel leden. Bestuur TV. NOK. 13

NOK.... NOK.... Who'sthere? Johan den Hengst Erg ingenomen met de gelegenheid iets voor het NOK-blad te mogen schrijven. Zoiets overkomt niet iedereen van 80 (spreek uit "tachentug”) Toch maar even beginnen met wie ik ben. We, mijn vrouw en ik, wonen al wel ruim 20 jaar in Oudemirdum maar komen van elders dus zijn niet zo bekend als Aldemardumers die hier zijn geboren en getogen. Getrouwd met Willy, al ruim 55 jaar. Wij zijn beiden geboren in de oorlog, zij in Friesland, ik in Holland. De start in het leven was dus niet zo gunstig, vooral de hongerwinter in Delft was geen pretje. Ik was toen vier, dus ik weet er nauwelijks meer iets van. Mijn vroegste herinneringen zijn van geluiden, die van zwaar en onheilspellend ronkende, overvliegende bommenwerpers(gelukkig gingen ze richting Duitsland) en het gevoel van honger...! Honger. Wat weet ik daar nog van? Niet zo veel gelukkig, maar wel dit: tafelmanieren deden er niet toe, als je maar wat binnenkreeg. Dus wij moesten in ons grote gezin het soepbord, bijvoorbeeld met van die vieze koolsoep uit de centrale gaarkeuken, schoonlikken en de laatste broodkruimels met wijsvinger oppikken en opeten. Niet dat het veel uitmaakte, de honger bleef. Ter geruststelling: later is de etiquette wel enigszins bijgeschaafd en echte honger heb ik na die tijd nooit meer gehad, alleen trek. Ik vertel dit niet om te klagen maar omdat deze start in het leven één groot voordeel heeft gehad: alles werd daarna namelijk beter, elk jaar weer. En dat heeft mij tot een optimistisch mens gemaakt. Neem de sport. Als tienjarige mocht ik per gratie naar gymnastiek, vond ik leuk, maar mijn ouders kozen hiervoor omdat het ook nog goedkoop was: geen uniform nodig en het kon wel op blote voeten. Die sport heb ik met tussenpozen wel 30 jaar volgehouden en er zijn heel wat sportervaringen bijgekomen; via straatvoetbal (er waren nog weinig auto's dus dat kon toen), judo, tafeltennis, hardlopen, fietsen, schaatsen (het allermooiste!) en nu veel wandelen en tennis. De stap om naast het leraarschap Engels een bevoegdheid voor schoolgymnastiek te halen kwam goed van pas bij mijn drang tot dagelijks bewegen. Zo kon ik het lesgeven voor de klas mooi afwisselen met een of twee dagen in het gymlokaal, het zwembad of op het sportveld. Ons seniorentennisgroepje van vier, speelt bij goed weer tweemaal per week. Sportiviteit en plezier zijn eerste doel. Tennis moet geen stennis worden. Van een snoeiharde service droom ik slechts, beter voorzichtig over het net dan veel te hard over het hek! Mijn sportidool vroeger was judoka Anton Geesink. Hij versloeg als eerste niet-Japanner zo'n 60 jaar geleden zijn Japanse rivaal in het gevecht om het wereldkampioenschap. Wat een sensatie! Nu is mijn sportheld een oude man, inmiddels al overleden, maar in leven zelfs achter de rollator nog actief tot voor een goed doel. Het is de Engelsman Captain Tom. Hij is honderd geworden en terecht door de Britse Koningin Elizabeth II tot ridder geslagen en gaat de geschiedenis in als Sir Captain Thomas Moore. Laten we eerlijk zijn, onze Nederlandse geridderde kapitein is vooral bekend geworden door wildplassen! Hij steekt vrij schamel af bij deze Brit. Nu het stokje nog doorgeven. Ik zoek voor de nodige afwisseling na twee mannen op leeftijd in deze rubriek naar een meisje. Ze komt uit Den Haag en heeft hier weleens getennist en dus kan ze het tennis in Friesland en Holland mooi vergelijken. 14

EEN LEKKER BALLETJE WILLEN SLAAN MAAR GEEN LID? GEEN PROBLEEM! Onze tennisbanen zijn te huur: Baanhuur: 1 uur €10,2 uren €17,50 Om een baan te huren kunt u terecht bij: 1) Drogisterij Kramer 2) Bungalowpark ‘Het Fonteinbos’ Wil je een baan reserveren i.v.m. een feestje of andere gelegenheid ? Bel Tjeerd Bosma en informeer naar de mogelijkheden: 0514-571804 of 06-22582513 Leden van TV NOK kunnen een gastlid uitnodigen. Daarvoor is een strippenkaart verkrijgbaar bij drogisterij Kramer. Kosten € 2,50 DONDERDAG AVOND: TOSS AVOND !!! Goed nieuws want nu de coronamaatregelen versoepelt zijn kan het eindelijk weer. Wij als bestuur hebben er enorm zin in om voor jullie van alles te organiseren. We hebben al genoten van het openingstoernooi: Prachtig weer en gezellige sfeer. Maar er is meer nieuws. Vanaf donderdag 11 juni zijn we gestart met onze TOSS-avond. Vanaf 19:30 kunnen jullie terecht voor een gezellig potje tennis. Kun je pas later? Geen Probleem. De gehele avond is er vrije inloop en worden er ‘dubbels’ ingedeeld. Je kunt dus altijd een potje tennissen. Moet je even wachten? Ook geen probleem want onze geheel vernieuwde kantine is open voor een lekker hapje of drankje. Er wordt gespeeld tot 22:00 uur. Daarna is onze kantine nog een tijdje open zodat je nog even gezellig na kunt praten. De TOSS-avonden op donderdag gaan het gehele zomerseizoen door. Bij voldoende belangstelling eventueel langer. Dit betekent wel dat op donderdagavond niet meer vrij gespeeld kan worden op de onze banen. Tot slot Er zijn ook plannen voor een clubkampioenschap in de vorm van een wintercompetitie. Daarover horen jullie meer in de volgende NOK Nieuws! Tot ziens op de baan! 15 Groet! Bestuur TV NOK.

16

Doarpshûs Nijemardum Op zoek naar een leuke locatie voor een feestje of gewoon een gezellige avond? Dan kunt u bij het dorpshuis terecht! Ook voor vergaderingen en verenigingsleven is dorpshuis Nijemirdum het juiste adres. Voor inlichtingen bel of mail naar: 0 5 1 4 - 5 7 1 4 2 8 Info@dorpshuisnijemirdum.nl www.dorpshuisnijemirdum.nl

Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is een bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bijelkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee. Rabobank sponsort ook uw vereniging. Rabobank. Een bank met ideeën. www.rabobank.nl/sneek-zwf

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication