26

25 Investeren De afdeling Participaties & Financiering (P&F) voert de investeringsactiviteiten uit. P&F bestaat uit drie teams: team startups, team scale-ups en team MKB. Ook deze teams werken nauw samen met de transitieteams. LIOF investeert in ondernemingen die bijdragen aan de transities en waar marktpartijen dat niet kunnen. LIOF verstrekt risicodragend kapitaal in de vorm van eigen of vreemd vermogen en combinaties hiervan. LIOF financiert via eigen fondsen of fondsen in beheer. Impact investor Onze investeringen realiseren maatschappelijke impact: we investeren in die bijdragen aan de transities ofwel door hun innovaties ofwel door aanpassing van bedrijfsprocessen. LIOF streeft ernaar op deze manier een impact investor te zijn. De investeringen in startups en scale-ups zijn vaak in innovaties die de maatschappelijke uitdagingen kunnen oplossen. Bij het investeren in MKB ligt de focus ook op de transitie naar nieuwe en duurzame verdienmodellen en bedrijfsprocessen. P&F is in 2022 gestart met het gebruik van Impact Pathways voor nieuwe investeringen en uitbreidingen. Deze helpen in het kwalitatief beoordelen van de beoogde impact vóór we investeren. Uiteindelijk willen we deze impact-beoordeling middels impact pathways kwantificeren. Ook zet P&F in 2023 in op de ontwikkeling van een methode voor impact- en ESG-screening in ROM NL verband. Naast het realiseren van maatschappelijke impact blijven onze investeringen gericht op het realiseren van financiële impact: het in stand houden van ons financieel vermogen zodat LIOF duurzaam kan blijven investeren in de regionale economie. MKB Transitie Lening Voor het MKB dat wil inzetten op transities, zoals gebruik van alternatieve energiebronnen, lijkt nog onvoldoende bancaire financiering aanwezig. Banken zijn terughoudend omdat het risico-rendement op duurzame investeringen vaak onvoldoende aantrekkelijk is. Binnen het MKB is er echter potentie om veel meer impact te genereren op transities, met name op de transities energie en digitalisering. LIOF wil hier op inspelen door in 2023 eigen middelen van LIOF te oormerken en via de MKB Transitie Lening op de markt te brengen. Dit instrument kan bij het bestaande MKB groei of een versnelling realiseren rondom de transities. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming van product, productieproces óf het in de markt zetten van innovaties waardoor klanten kunnen verduurzamen. Financieren over de grens Ook bij P&F wordt grensoverschrijdende samenwerking nagestreefd. De daadwerkelijke concretisering van grensoverschrijdende investeringen of het opzetten van Euregionale fondsen is echter zeer lastig door de nationaal opgelegde beperkingen. LIOF zal toch samen met NRW Bank en LRM opnieuw verkennen hoe we samen kunnen werken rond impact investing op Euregionaal niveau Eigen fondsen LIOF Participatiefonds Het LIOF Participatiefonds is er voor innovatieve MKB’ers die willen doorgroeien, en voor middelgrote tot grote ondernemers die willen groeien of denken aan een overname, bedrijfsopvolging of turn-around. In 2022 lag de focus op het versterkt uitzetten van de in 2021 aangetrokken middelen in het LIOF Participatiefonds. Er werden zestien financieringen verstrekt voor een totaal volume van € 9,5 miljoen. We blijven hiermee onder het voor 2022 beoogde uitzettingsdoel van € 13 miljoen. Er is een groeiende vraag naar co-financiering door LIOF in zeer grote investeringsrondes bij kapitaalintensieve startups en scale-ups. LIOF fungeert hierbij vaak als vormer of verbinder tussen de verschillende belanghebbenden in deze complexe transacties niet alleen met financiering maar ook bij voorbeeld met contacten naar overheden. Zo maakt LIOF impact, ondanks zijn relatief beperkte financiële armslag in grote financieringsrondes De doorlooptijd voor het afsluiten van deze complexe deals is lang en legt daardoor relatief veel beslag op de investment managers. Naast de focus op het acquireren van nieuwe financieringscases, is er veel aandacht geweest voor het verhogen van de waarde van de portefeuille en realiseren van verkopen van portfolio-bedrijven. Dit moet leiden tot een meer evenwichtige opbouw van de portefeuille. Ook het positieve financiële resultaat van 2022 is mede te Jaarverslag 2022

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication