34

33 Ondernemingsbestuur LIOF werkt continu aan een transparant en integer ondernemingsbestuur. Daarbij hanteert het de Nederlandse Corporate Governance Code als richtlijn. Hoewel de code primair van toepassing is op beursgenoteerde vennootschappen, vindt LIOF het belangrijk om deze code als uitgangspunt te nemen bij de inrichting en vormgeving van LIOF’s ondernemingsbestuur, temeer omdat het een publieke doelstelling heeft en met publieke middelen werkt. Het streven naar (meer) diversiteit is een uitgangspunt bij de samenstelling van alle gremia hier genoemd; een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. Tevens streeft LIOF naar een evenwichtige verdeling van kennis, vaardigheden en ervaring. Raad van Commissarissen (RvC) De RvC is verantwoordelijk voor het toezicht op de directie en treedt daarnaast adviserend en raadgevend op. Verder beoordeelt de Raad investeringsvoorstellen hoger dan € 2,5 miljoen tot een hoogte van € 5 miljoen. De RvC bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. In de huidige samenstelling bestaat de Raad uit drie leden: twee mannen en één vrouw. In de samenstelling van RvC wordt aansluiting gezocht bij het publiek-private werkterrein van LIOF. De leden bezitten specifieke ervaring, kennis en competenties zodat zij de kwaliteit van de directie in alle opzichten kunnen beoordelen. De leden van de RvC opereren onafhankelijk van elkaar en ten opzichte van het bestuur van LIOF. De RvC heeft een rooster van aftreden ingesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat meerdere commissarissen tegelijk aftreden. Ze heeft een zittingstermijn van vier jaar. De RvC ontvangt een vaste vergoeding. Deze vergoeding is bepaald door de AvA. Investeringscommissie LIOF Participatiefonds De Investeringscommissie LIOF Participatiefonds (IC LP) heeft als belangrijkste taak de directie op een onafhankelijke manier te adviseren over de voorgelegde investerings- en exit voorstellen die het mandaat van de directie van € 250.000 overstijgen, tot een bedrag van € 2,5 miljoen. De IC LP bestaat uit ten minste drie en maximaal negen leden die geen lid zijn van de RvC. Ze heeft een zittingstermijn van vier jaar. De IC-leden ontvangen een vaste vergoeding. Deze vergoeding is bepaald door de AvA. De IC LP kwam in het verslagjaar tien keer bijeen waarvan eenmaal met de RvC. Het totaal aantal positief geadviseerde investeringsvoorstellen was tien, wat een totaal financieringsbedrag vertegenwoordigt van € 12.587.500. Verder is in 2022 positief advies gegeven op vier desinvesteringen en zijn er tien company summaries voorgelegd ter advisering. Investeringscommissie LSCF De Investeringscommissie van het LSCF (IC LSCF) heeft als belangrijkste taak de directie op een onafhankelijke manier te adviseren over de voorgelegde (des-) investerings- en converteringsvoorstellen die het mandaat van de directie overstijgen. Het mandaat van de directie wordt jaarlijks, na voorafgaande goedkeuring door Provincie Limburg, vastgesteld door de Algemene Vergadering van LSCF B.V. en bedroeg in 2022 € 250.000. De IC LSCF bestaat uit ten minste drie en maximaal negen leden. Ze heeft een zittingstermijn van vier jaar. De IC-leden van LSCF ontvangen een vaste vergoeding. Deze vergoeding is bepaald door de AvA. De IC LSCF kwam in het verslagjaar 2022 vijf keer bij elkaar. Het totaal aantal positief geadviseerde financieringsvoorstellen bedroeg acht, waarvan vijf LVFF en drie SFL. De vijf positief geadviseerde LVFF voorstellen vertegenwoordigden een financieringsbedrag (commitment) van € 1.750.000. De drie positief geadviseerde SFL voorstellen vertegenwoordigden een financieringsbedrag (commitment) van € 1.070.000. Daarnaast zijn er in 2022 drie LVFF voorstellen onder directiemandaat goedgekeurd, voor een totaal financieringsbedrag van € 603.500. In totaal zijn in 2022 elf ondernemingen gefinancierd vanuit LSCF. Een profielschets van de leden van alle gremia is opgenomen op bladzijden 35 en 36 van dit jaarverslag. Jaarverslag 2022

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication