39

38 De materialiteiten zijn in 2022 naast intern getoetst via een survey op belang voor de LIOF-organisatie. In 2023 zijn de gedefinieerde onderwerpen ook getoetst met een selectie van externe stakeholders. Dit heeft geleid tot een complete materialiteitsmatrix waarbij de interne relevantie van de materiële onderwerpen voor LIOF wordt afgezet tegen de externe relevantie. Hierbij ziet LIOF dat het externe en interne perspectief op het belang van de verschillende strategische prioriteiten grotendeels overeenstemmen. Met name het grote belang van de transities wordt gedeeld. De externe belanghebbenden zien meer belang van netwerken, daar waar LIOF zelf het belang van de digitalisering als belangrijker inschat. Het zal hierover met de stakeholders in gesprek gaan om dit beter te begrijpen. De dialoog met onze stakeholders is van groot belang, niet alleen over strategische, operationele en financiële thema’s maar ook om de koers vanuit de vier transities te verankeren in regionaal beleid en operatie én voeling te houden met de uitdagingen van de ondernemers. De materialiteitsmatrix vormt een continue dialoog en ‘levend’ instrument en de onderwerpen zullen dan ook regelmatig worden geactualiseerd om vervolgens verder te kunnen worden ingebed in onze strategie. Dit kan ertoe leiden dat er in de toekomst stakeholders bijkomen die nu nog niet onderkend zijn. In de externe uitvraag van de materialiteitsmatrix is al een aantal stakeholders benaderd die niet in LIOF’s reguliere dialoogstructuur zitten. Met deze stakeholders gaat LIOF in 2023 de dialoog aan om te kijken in hoeverre het eventueel samen met hen kan inzetten op thema’s die nu wellicht nog onderbelicht zijn. Stakeholdersoverzicht Jaarverslag 2022

40 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication