40

39 Risicomanagement Zowel organisatie-breed als in het investeringsproces streeft LIOF ernaar de relevante risico's te identificeren en te beheersen. LIOF’s risicobeleid is erop gericht om op continue basis de relevante risico's te identificeren en op waarde te schatten. Waar nodig worden er maatregelen genomen om risico's beheersbaar te maken. Twee keer per jaar worden in het Management Team de risico’s besproken en vastgelegd. De stand van zaken van de lopende mitigerende risico’s en de mogelijk nieuw te nemen maatregelen worden vervolgens vastgelegd en besproken in de Auditcommissie en RvC en vastgelegd. Strategische risico’s Om de strategische risico’s te beperken is LIOF permanent in gesprek met aandeelhouders en subsidiënten. Voor zover die risico’s het gevolg zijn van ontwikkelingen bij stakeholders (met als gevolg mogelijk minder financiële middelen voor LIOF) zijn ze beperkt beïnvloedbaar. Onze belangrijkste strategische risico’s zijn: Risico: Continuïteit - korten of stopzetten subsidies Beheersmaatregel: Het beleid van LIOF ligt vast in een aandeelhoudersinstructie. De aandeelhouders Provincie Limburg en Ministerie van EKZ hebben ieder 50% van de aandelen. Deze aandeelhoudersinstructie heeft een meerjarige looptijd en hiermee is het strategische risico vanuit de aandeelhouders beperkt. Het Ministerie van EKZ en de Provincie Limburg zijn ook opdrachtgevers en subsidiënten van Business Development-activiteiten. Het strategisch risico is voor een belangrijk deel geborgd doordat beide subsidiënten de activiteiten en de gerelateerde subsidies meerjarig vastleggen. Het Ministerie van EZK subsidieert LIOF als onderdeel van de basissubsidie aan alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen. LIOF voert regelmatig overleg met haar aandeelhouders en subsidiënten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. In overleg met hen wordt het jaarplan vastgesteld. De monitoring van dit jaarplan vindt plaats via kwartaalrapportages. Deze worden besproken zodat inhoudelijk en procedureel invulling gegeven wordt aan de relatie met zowel aandeelhouders als subsidiënten. Op ambtelijk niveau spreekt LIOF ook over eisen en verantwoording die horen bij de toegekende subsidies. Ook de accountant betrekt LIOF tijdig bij de voorgenomen procedures en dossiervorming. De accountant is immers de controlerende partij bij de subsidieverantwoording. Zo wordt voorkomen dat LIOF bij het niet geheel voldoen aan de subsidie-eisen een deel van de toegekende subsidies zouden moeten terugbetalen. Risico: Continuïteit - relatiebreuk Voor de middellange en lange termijn heeft LIOF de blijvende steun van haar stakeholders nodig, in het bijzonder van de aandeelhouders/subsidiënten. Daarom is een goed relatiemanagement van belang. Beheersmaatregel: Dit wordt geborgd door op meerdere niveaus de relaties te onderhouden en een open dialoog te voeren op alle fronten. Risico: Continuïteit - Verminderde relevantie / bestaansrecht van LIOF Voor de middellange en lange termijn is het belangrijk dat de activiteiten van LIOF nog relevant zijn voor haar stakeholders en LIOF dus nog bestaansrecht heeft. Beheersmaatregel: Naast de bovengenoemde beheersmaatregelen bij risico’s ‘Korten of stopzetten subsidies’ en ‘Relatiebreuk’ monitort LIOF voortdurend de externe ontwikkelingen om ook markt- systeem- of transitiefalen te identificeren en vervolgens te bepalen of LIOF hierin een rol kan/moet spelen en tenslotte deze rol te bepalen samen met de stakeholders. Operationele risico’s Risico: procuratie misbruik Beheersmaatregel: LIOF hanteert een procuratieregeling waarin de bevoegdheid tot vertegenwoordiging en binding van LIOF met derden is vastgesteld. De zogenaamde externe bevoegdheden zijn geregeld in diverse wetten, de statuten van de onderneming en in deze procuratieregeling, en worden aan derden kenbaar gemaakt door het deponeren van zowel de statuten als de procuratieregeling bij de Kamer van Koophandel. De directie is verantwoordelijk voor het beheer van de procuratieregeling. Aanpassingen in de structuur van bevoegdheden en in de statuten van LIOF vinden alleen plaats na schriftelijke goedkeuring door de RvC en/of de AvA van LIOF. Jaarverslag 2022

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication