41

40 Risico: Fraude Beheersmaatregel: Risico’s met betrekking tot fraude en/of corruptie beperkt LIOF tot een minimum door het volgen van uitgewerkte procedures en functiescheidingen in de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) van LIOF. Binnen het Management Team zijn er regelmatig discussies over de werking van de maatregelen om fraude te voorkomen en mogelijk op te sporen. Verder gelden binnen LIOF duidelijke afspraken over het voorkomen van belangenverstrengeling bij nevenfuncties van medewerkers. Bij leads en prospects streeft LIOF ernaar het risico op fraude of misstanden te minimaliseren door onder andere het opvragen en controleren van “Ultimate Beneficial Owner”-verklaringen (uiteindelijk belanghebbende; UBO). Over 2022 zijn geen gevallen van fraude of corruptie gemeld. Risico: Imagoschade Beheersmaatregel: LIOF besteedt veel aandacht aan de integriteit van medewerkers, stakeholders en bij de bedrijven waar het activiteiten voor uitvoert dan wel participeert. Mochten er binnen LIOF misstanden zijn, dan kunnen medewerkers van LIOF dat kenbaar maken bij een vertrouwenspersoon. Op deze wijze werkt LIOF intern en extern aan een open en veilige samenleving. De vigerende klokkenluidersregeling is bekend bij medewerkers en voldoet aan de laatste wettelijke bepalingen. In 2022 zijn er geen meldingen bij de vertrouwenspersonen gedaan. Risico: Juridische aansprakelijkheid Beheersmaatregel: Voorkomen van aansprakelijkheidsprocedures door naleving van wet- en regelgeving (bijv. rondom aanbesteding) en de administratie organisatie en interne beheersing van processen (bijv. verstrekking van financiering of subsidie). Jaarlijks wordt de polis voor de bedrijfs- en bestuurdersaansprakelijkheid herbeoordeeld met een adviseur. Deze polis dekt ook de toezichthoudende rollen van LIOF medewerkers in de uitoefening van hun functie. De vertegenwoordigingsbevoegdheid is vastgelegd in de procuratieregeling en gedeponeerd bij het handelsregister. Ten aanzien van de afdekking van juridische risico’s betrekt LIOF, waar nodig, externe adviseurs. Risico: Onrechtmatige aanbesteding of staatssteun Beheersmaatregel: LIOF werkt overeenkomstig de vigerende wet- en regelgeving en heeft operationele en beheersingsmaatregelen inzake aanbestedingsbeleid en staatssteun. LIOF ontwikkelt projecten en kan ze ook zelf uitvoeren. Voorafgaand aan de uitvoering van een project vindt een transparante en zorgvuldige projectrisico-analyse plaats. Voor zover LIOF gebruik maakt van Europese steunfondsen volgt het de betreffende regelgeving. Financiële risico’s Bij financiële risico’s wil LIOF risico’s zoveel mogelijk beheersen met interne processen. Risico: Interne beheersing van de administratieve organisatie Beheersmaatregel: Het resultaat wordt grotendeels bepaald door de waardering en resultaatneming op participaties en leningen. Om het risico van financiële uitzettingen te kunnen beheersen, voert LIOF strakke projectadministraties. Deze resulteren in rapportages die periodiek in het managementteam worden besproken. LIOF maakt gebruik van een participatiebeheersysteem waarin de stappen staan beschreven van lead naar deelneming en van deelneming naar exit. Het voorzieningen- en waarderingsbeleid is gebaseerd op de ‘Valuation Guidelines for Private Equity and Venture Capital’. Het portfoliomanagement van de investeringsportefeuille is strak gestructureerd. LIOF volgt een systeem van waardering waarin alle participaties periodiek beoordeeld worden op reële waarde. Waardemutaties worden hierdoor meestal vroegtijdig onderkend. Risico: Liquiditeitstekort Beheersmaatregel: LIOF heeft geen significante concentraties van kredietrisico’s. De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben. Voor het uitoefenen van de treasury-functie met betrekking tot de liquide middelen neemt LIOF de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in acht. Jaarverslag 2022

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication