44

43 Geconsolideerde balans per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming) (bedragen in euro’s x 1.000) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1. 1. Bedrijfsgebouwen en terreinen Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa 2. Overige effecten 2. Overige vorderingen Vlottende activa Vorderingen 3. Vordering op aandeelhouders 4. Overige vorderingen en overlopende activa 5. Liquide middelen Liquide middelen Totaal activa 532 891 1.423 80.590 130.605 9.967 566 10.533 64.777 124.353 28.929 18.935 47.864 27.959 20.216 48.175 - 728 728 - 868 868 31-12-2022 31-12-2021 Passiva Groepsvermogen 6. Eigen vermogen Voorzieningen 7. Overige voorzieningen Langlopende schulden 8. 9. Schulden aan aandeelhouders Kortlopende schulden Schulden aan aandeelhouders 10. Crediteuren Belastingen en sociale premies 11. Onderhanden subsidieprojecten 12. Overige schulden en overlopende passiva 1.876 463 252 1.504 933 5.028 Totaal passiva 130.605 4.228 136 9 3.985 881 9.239 124.353 8.414 8.401 492 492 116.671 106.221 Jaarverslag 2022

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication