45

44 Geconsolideerde resultatenrekening 2022 (voor resultaatbestemming) (bedragen in euro’s x 1.000) 13. Netto-omzet 14. Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten 15. Lonen en salarissen 15. Pensioenlasten en overige sociale lasten 16. Afschrijvingen op materiële vaste activa 17. Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en soortgelijke kosten 18. Uitkomst der financiële baten en lasten 2022 5.104 1.341 6.445 6.009 1.686 230 2.330 10.255 21.233 1.699 -8.622 -50 14.260 2021 4.431 1.951 6.382 4.941 1.418 229 1.529 8.117 5.447 3.303 -4.843 -142 3.765 Resultaat voor belastingen 10.450 19. Vennootschapsbelasting Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen - - 10.450 2.030 - - 2.030 Jaarverslag 2022

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication