58

57 Vlottende activa Vorderingen 3. Vordering op aandeelhouders (bedragen in euro's x 1.000) Nog te ontvangen agiostorting Provincie Limburg Vordering subsidiënt Provincie Limburg Vordering subsidiënt Ministerie EZK 31-12-2022 31-12-2021 - 349 183 532 8.700 1.080 187 9.967 De vorderingen hebben een verwachte looptijd van minder dan 1 jaar. De boekwaarde van de opgenomen vorderingen benadert de reële waarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat indien nodig voorzieningen voor oninbaarheid zouden zijn gevormd. Er is geen voorziening voor oninaanbaarheid gevormd. 4. Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen in euro's x 1.000) Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2022 31-12-2021 196 695 891 298 268 566 De vorderingen hebben een verwachte looptijd van minder dan 1 jaar. De boekwaarde van de opgenomen vorderingen benadert de reële waarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat indien nodig voorzieningen voor oninbaarheid zouden zijn gevormd. Er is geen voorziening voor oninaanbaarheid gevormd. Liquide middelen 5. Liquide middelen (bedragen in euro's x 1.000) 31-12-2022 Liquide middelen 80.590 80.590 31-12-2021 64.777 64.777 De liquide middelen van de groep bedragen ultimo 2022 € 80,6 miljoen. Hierbij moet worden aangetekend dat deze middelen gedeeltelijk tot het werkkapitaal van Nedermaas Hightech Ventures, LIOF Overbruggingsfonds en het Limburg Startup Capital Fund BV behoren met een eigen doelstelling en structuur en deze niet voor LIOF ter beschikking staan. De liquiditeit welke ter beschikking staat van LIOF bedraagt circa € 75,3 miljoen. Het gehele bedrag is ultimo 2022, onder gebruikmaking van artikel 5.4 van de compatibiliteitswet, ondergebracht bij 's Rijks Schatkist. Uit deze € 75,3 miljoen moet LIOF de reeds aangegane commitments betalen van € 17,5 miljoen en zal ook de terugbetaling plaatsvinden van de ontvangen voorschotten groot € 0,05 miljoen aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan de Provincie Limburg (2021: € 0,2 miljoen). Ultimo 2022 moet derhalve tenminste ca. € 17,5 miljoen liquiditeit worden aangehouden. De vrij beschikbare liquiditeit (het meerdere) bedraagt circa € 58 miljoen (2021: € 41 miljoen). Jaarverslag 2022

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication