60

59 (bedragen in euro's x 1.000) 2022 Langlopend deel lening o/g aandeelhouders Kortlopend deel lening o/g aandeelhouders Totaal lening o/g aandeelhouders per 1 januari Bij : nieuwe lening LIOF OverbruggingsFonds (LOF) B.V. Bij : nieuwe lening Limburg Startup Capital Fund (LSCF) BV Af : Beheersfee LOF en Nedermaas Af : verrekening resultaat Nedermaas, LOF en LSCF Af: Mutaties op leningen LOF en Nedermaas Af : presentatie lening o/g Ministerie EZK als kortlopende schuld Stand per 31 december 8.401 4.048 12.449 - 2.500 -140 -1.699 -3.000 -1.696 8.414 Door het Ministerie EZK is een renteloze lening verstrekt aan Nedermaas Hightech Ventures ter financiering van hightech start up’s in de Provincie Limburg alsmede ter bekostiging van de beheerkosten van het fonds. De lening heeft een looptijd tot en met 30 juni 2022. De uitzettingsperiode van het fonds Nedermaas Hightech Ventures liep tot 31 december 2014 en werd gevolgd door een beheerperiode die zou eindigen op 31 december 2023. In 2021 en 2022 is door het Ministerie EZK een renteloze lening verstrekt aan LIOF OverbruggingsFonds (LOF) B.V. ter financiering van MKB ondernemingen in de Provincie Limburg welke een negatieve impact hebben ondervonden als gevolg van Covid-19 middels zogenaamde Corona Overbruggingsleningen. De lening van Ministerie EZK heeft een looptijd tot en met 31 december 2026. De uitzettingsperiode van de Corona Overbruggingsleningen aan MKB ondernemingen loopt tot en met 30 juni 2022, de looptijd van deze leningen is maximaal vijf jaar en de rente bedraagt 3%. De resultaten van zowel het investeringsfonds als de Corona Overbruggingsleningen komen ten gunste van of ten laste van het Ministerie EZK. De verrekening van het resultaat wordt in de resultatenrekening verantwoord onder de post 'Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten' (zie toelichting nr. 18). Kortlopende schulden 9. Schulden aan aandeelhouders (bedragen in euro's x 1.000) Schuld subsidiënt Provincie Limburg Schuld subsidiënt Ministerie EZK Kortlopend deel lening o/g Nedermaas Hightech Ventures / Ministerie EZK 2021 10.224 4.139 14.363 1.389 - - -3.303 -4.048 8.401 31-12-2022 130 50 1.696 1.876 De schuld aan subsidiënten bevat ultimo 2022 een reservering groot € 180.000 (2021: € 180.000) van de ontvangen bijdrage welke in een volgend jaar kan worden aangewend passend binnen het goedgekeurde beleidsplan voor het Ontwikkelingsbedrijf (€ 50.000 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, € 130.000 Provincie Limburg; ultimo 2021 respectievelijk € 50.000 en € 130.000). De boekwaarde van de kortlopende schulden benadert de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de opgenomen posten. 10. Crediteuren (bedragen in euro's x 1.000) Crediteuren participaties / leningen Overige crediteuren 31-12-2022 - 463 463 De boekwaarde van de kortlopende schulden benadert de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de opgenomen posten. 11. Onderhanden subsidieprojecten 31-12-2021 - 136 136 31-12-2021 130 50 4.048 4.228 Jaarverslag 2022

61 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication