61

60 Dit betreffen subsidieprojecten waarin LIOF bemiddelt. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debetstand heeft, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden. 12. Overige schulden en overlopende passiva (bedragen in euro's x 1.000) Reservering vakantiegelden en vakantiedagen Beheer BIPL Overige vooruit ontvangen en nog te betalen kosten 31-12-2022 583 - 350 933 Deze posten hebben een looptijd van korter dan een jaar. De boekwaarde van de kortlopende schulden benadert de reële waarde daarvan, gegeven de korte looptijd van de opgenomen posten. Financiële instrumenten Algemeen N.V. LIOF maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten om krediet- rente-, kasstroom-, en liquiditeitsrisico's te beheersen. Kredietrisico N.V. LIOF heeft geen significante kortlopende vorderingen. Voor het kredietrisico op leningen u/g zijn toereikende voorzieningen getroffen (zie toelichting nr. 2). Renterisico en kasstroomrisico Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van uitgegeven leningen door verandering van de marktrente (zover van toepassing). Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden doorgaans afgelost aan het einde van de looptijd. Er is geen sprake van een significant rente- of kasstroomrisico Liquiditeitsrisico N.V. LIOF houdt ruim voldoende liquiditeit aan om aan haar (on)voorwaardelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Niet in de balans opgenomen verplichtingen "Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 0,3 miljoen (2021: € 0,3 miljoen). De resterende looptijd van het huurcontracten te Maastricht en Venlo zijn respectievelijk 5 jaar en 1 jaar. De totale niet uit de balans blijkende huurverplichting per 31 december 2022 is EUR 1,4 miljoen (2021: EUR 1,2 miljoen). De verplichting binnen 1 jaar bedraagt EUR 0,3 miljoen (2021: EUR 0,3 miljoen). De verplichting van 2-5 jaar bedraagt EUR 1,0 miljoen (2021: EUR 0,7 miljoen). De verplichting groter dan 5 jaar bedraagt EUR 0,1 miljoen (2021: 0,2 miljoen)." De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedragen in totaal € 0,9 miljoen (2021: € 0,5 miljoen) en na 5 jaar € 0. N.V. LIOF heeft zich gecommitteerd om € 15,3 miljoen (2021: € 19,2 miljoen) bij te storten in het vermogen van de participaties. Deze stortingen vinden plaats als aan de gemaakte contractuele afspraak is voldaan. Hiermee hangt ook samen of en op welke termijn deze bedragen worden uitgekeerd. Tegen de onderneming en/of groepsmaatschappijen is één claim ingediend die door haar/hen worden betwist. Hoewel de afloop van dit geschil niet met zekerheid kan worden voorspeld, wordt – mede op grond van ingewonnen juridisch advies – aangenomen dat deze geen nadelige invloed van betekenis zal hebben op de geconsolideerde financiële positie. 31-12-2021 457 90 334 881 Jaarverslag 2022

62 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication