68

67 18. Uitkomst der financiële baten en lasten (bedragen in euro's x 1.000) 2022 2021 Opbrengst verkoop participaties Aanschafwaarde desinvesteringen participaties Transactieresultaat desinvesteringen participaties Voorziening desinvesteringen participaties Resultaat boekjaar desinvesteringen participaties Dividendopbrengsten Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g Rentebaten deposito Opbrengsten financieringsbedrijf Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren Verrekening resultaat Nedermaas, LOF en LSCF (met Ministerie EZK en Provicie Limburg) Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Dotatie voorzieningen participaties en leningen u/g Vrijval voorzieningen participaties en leningen u/g Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en bankkosten Rentelasten en soortgelijke kosten 20.485 -4.009 16.476 437 16.913 2.915 1.380 25 - 21.233 3.687 -2.281 1.406 1.846 3.252 494 1.413 - 288 5.447 1.699 1.699 -10.290 1.668 -8.622 3.303 3.303 -8.877 4.034 -4.843 -50 -50 -142 -142 14.260 3.765 Het resultaat desinvesteringen participaties ad €16,9 miljoen bestaat vrijwel geheel uit één belang dat in 2022 verkocht is. De dotatie en vrijval van voorzieningen participaties en leningen u/g hebben betrekkeing op waarderingsaanpassingen op basis van de ontwikkelingen en gewijzigde vooruitzichten bij de betreffende ondernemingen. De verrekening resultaat Nedermaas en LOF met Ministerie EZK is nader toegelicht bij de langlopende schulden aan aandeelhouders (toelichting nr. 8). De dividendopbrengsten kunnen als volgt worden gesplitst: (bedragen in euro's x 1.000) Ontvangen dividend in het kader van een exit Overige ontvangen dividenden 2022 - 2.915 2.915 2021 - 494 494 Jaarverslag 2022

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication